RAPORTONI PARRAGULLISTË KËTU!

Kreditimi i arsyeshëm
Raportoni parragullistë TrustLine

 

Tigo.mk është e angazhuar në zhvillimin e një politike të arsyeshme dhe të përgjegjshme për kreditimin të individëve.


Qëllimet kryesore të kompanisë:

 • Të përkrahen familjet, duke ofruar qasje në kredi për sa më shumë njerëz të jetë e mundur;
 • Për të krijuar produkte të qëndrueshme që do të jenë në dispozicion për ju kur keni nevojë më së shumti;
 • Të realizohen partneritete që do të zgjasin për një kohë të gjatë.
 
 

Për shkak të kësaj, dhe në drejtim të kreditimit të arsyeshëm dhe menaxhimit të financave tuaja personale, ju japim disa sugjerime kur merrni një kredi:

 • Pra, rishqyrtojeni vendimin: Nuk duhet të jetë shumë i shpejt ose spontan;
 • Merrni aq sa keni nevojë: Mos u tundoheni për të marrë shumën maksimale, nëse nuk ju nevojitet. Kjo do t'ju kursejë rrezikun e ripagimit të më shumë fondeve sesa mundeni;
 • Sigurohuni që të paguani këstet tuaja në kohën e duhur pa qenë barrë për ju: Edhe para se të nënshkruani Marrëveshjen për Limitimin e Kredisë, llogarisni me kujdes këstet tuaja mujore kundrejt fitimeve dhe shpenzimeve tuaja në mënyrë që të mos hasni vështirësi për të paguar kredinë tuaj;
 • Paguani këstet tuaja rregullisht: Jo vetëm që në këtë mënyrë do të jeni më të qetë, por në këtë mënyrë ndërtohët dhe besimi mes jush dhe Tigo.mk. Të gjithë që kanë marrë kredi më herët kanë histori kreditore. Nësë historia kreditore është në regull aq më lehtë është të aprovohet kreida!
 • Mos merrni para shtes nëse nuk mundeni të ktheni atë të parin: Mundësia që ju nuk do të jeni në gjendje të paguani kredinë do të rritet dhe kjo do të çojë në thellimin e problemeve;
 • Gjithmonë krahasoni llojin e njëjtë të kredisë (kredi me shlyerje të njëhershme ose me shlyerje të shumëfishta) shuma identike të së njëjtës periudhë për shlyerjeje: Krahasoni normën vjetore të interesit dhe kostot që ju duhet të paguani në institucione të ndryshme në mënyrë që të përcaktoni se cila kredi më së miri ju përshtatet nevojave tuaja.

________________________________________________________________________________________________ 

Përparsitë e kredive të shpejta

Kreditë e shpejta janë një zgjidhje fleksibile dhe adekuate për nevojat financiare të çdo personi. Të përdorura siç duhet, ato mund të bëhen burim i përhershëm i burimeve për të përmbushur nevojat e ndryshme dhe shpenzimet e papritura. Llojet e tilla të kredive mund të ndihmojnë në situata të ndryshme:

  • Shpenzimet e paparashikuara janë pjesë e pashmangshme e jetës dinamike të sotme. Sa me kujdes keni planifikuar shpenzimet, megjithatë, diçka që nuk e prisnit doli;
  • Të mbesni pa financa atëher kur më shumë keni nevojë mund të jetë një stres i madh për ju. Të marrësh hua nga miku nuk është ide e mirë, sepse kjo mund të jet arsyeja për keqkuptim mes jush;
  • Kur nuk doni të humbni dit e jave për të aplikuar në bankë;
  • Kredia e shpejt është zgjidhje për nevojat urgjente për para. Bëhet fjalë për sekodna ose minuta, për një afat të shkurtë shuma e kërkuar mund të jetë në dispozicion për ju;
  • Kur nuk keni nevoja urgjente për para, por thjesht keni plane dhe deshira. Jeta e shpejte nuk pret askënd, deri sa mundësitë janë të shumta dhe kalojnë shpejt, dhe ata qe nuk reagojn shpejt mundësia ju ik;
  • Asnjë nga të afërmit dhe miqtë tuaj më të afërt nuk duhet të dijë se ju keni nevojë për burime financiare dhe keni marrë hua nga një institucion financiar.

________________________________________________________________________________________________ 

 

   •  
   • Konsiderohet se kreditë e shpejta kanë mashtrime dhe shpenzime të fshehta.
    Në fakt, të gjitha kushtet dhe shpenzimet janë përmendur në marrëveshjen të cilën përdoruesi e nënshkruan. Ato janë precizuar saktësisht edhe në Tarifat. Aplikoni tek ne dhe vërtetojuni vetë!

________________________________________________________________________________________________

Përparsitë e Tigo.mk

 • Mënyra e thjeshtë dhe e lehtë për t'u aplikuar: Ju mund të aplikoni për një hua online, në çdo kohë gjatë natës ose ditës. Ju nuk keni nevojë të vizitoni degën ose telefonin për të biseduar me punonjësit tanë. Pas përfundimit të aplikacionit, do të ju vjen një mesazh me një përgjigje të kredisë brenda orarit tonë të punës, të cilin mund ta përdorni shumë herë;
 • Asnjë formalitet shtesë (garantues, siguri): Për të përdorur një kredi, duhet të keni një histori të mirë të kredisë dhe një dokument personal për identifikim. Duke respektuar këto kushte, vlera juaj e kreditit kontrollohet dhe pagesa e parave bëhet për një kohë shumë të shkurtër në llogarinë tuaj transaksione ose në para të gatshme në cilindo nga degët tona ;
 • Qasja dhe shërbimi profesional: Nevojat e klientët janë fokusi ynë. Punonjësit tanë ndihmojnë në mënyrën më transparente dhe më të shpejtë për të zgjedhur kredinë që i përshtatet më së miri nevojave;
 • Disponueshmëria: Teknologjia jonë e vendimmarrjes së kredisë është inteligjente, procesi është shumë i shpejtë dhe disponueshmëria e financimit është bërë e mundur për një rreth të madh përdoruesish, duke përfshirë njerëzit me të ardhura më të ulëta, por edhe njerëz pa pagesë;
 • Transferim të shpejtë bankar ose të holla në degët e Tigo.mk: Kredia mund të transferohet në llogarin juaj transakcione ose në para të gatshme;
 • Shumat më të larta me secilën aplikim në vijim: Përdoruesit që ndërtojnë një histori pozitive të kredisë në kompani, kanë mundësinë për të rritur shumat e kredisë me çdo aplikim të mëvonshëm. Kthimi në kohë i kësteve dhe borxhi do t'ju ofrojë siguri se në çdo kohë kur keni nevojë për fonde urgjente në të ardhmen, ju do të jeni gjithnjë në dispozicion.
 
 

TrustLine

Ne i kushtojmë vëmendje dhe kujdes të veçantë integritetit, pajtueshmërisë me rregulloret dhe normat etike dhe besojmë se ndërtimi i një kulture besimi do të thotë një mundësi e hapur për të raportuar mospërputhjet ose parregullsitë në çdo situatë.

TrustLine është sistemi i raportimit të parregullsive i Eleving Group, një kompani amë e Tigo Fajnans, ku punonjësit e Tigo Fajnans dhe palët e tjera të interesuara mund të raportojnë në mënyrë të sigurt dhe anonime çdo dyshim ose përvojë të një akti sjelljeje joprofesionale. TrustLine u krijua dhe funksionon në një mënyrë që siguron plotësinë, besueshmërinë dhe konfidencialitetin e informacionit dhe parandalon qasjen në të nga persona të paautorizuar.

Kur të raportoni sjellje joprofesionale përmes TrustLine

Ne ju inkurajojmë të raportoni çdo sjellje joprofesionale kur vëreni:

 • Shkelje të etikës së biznesit dhe standardeve të biznesit nga Tigo Fajnans ose palë të treta që përfaqësojnë Tigo Fajnans ;
 • Shkelje të politikave të Tigo Fajnans dhe vlerave të kompanisë në lidhje me praktikat e menaxhimit dhe sjelljen afariste
 • Situatat në lidhje me parregullsitë e kontabilitetit, kontrollet e brendshme, revizionin dhe raportimin financiar; ose veprime të qëllimshme për qëllime përfitimi të paautorizuar, si para, prona ose shërbime;
 • Dyshim për përfshirje të Tigo Fajnans në abuzim ose shkelje të të drejtave të njeriut, si dhe në sjelljen afariste dhe sjellje të tjera që cenojnë respektimin e të drejtave të njeriut;
 • Shkelje të rëndësishme të ligjit antimonopol ose tregtisë së ndershme, spiunazh ose sabotim dhe shkelje të sigurisë së informacionit.

Ju nuk duhet të keni të gjitha detajet ose të siguroheni që diçka nuk është në rregull për të shkaktuar dhe ngritur shqetësime. Ne do t'i trajtojmë raportimet tuaja seriozisht, në mënyrë të drejtë dhe në kohën e duhur dhe do të marrim masa nëse diçka duhet të korrigjohet. Sipas vullnetit tuaj, raporti mund të jetë plotësisht anonim.

Ju lutemi vini re se TrustLine nuk është dedikuar për ankesat e klientëve. Në situata të tilla, ju lutemi përdorni kanalet e kujdesit për përvojën e klientit.

Anonimiteti dhe anti-hakmarrja

Eleving Grupi nuk toleron diskriminimin ose hakmarrjen ndaj personave që paraqesin vullnetarisht një raportim ose janë pjesë e një procesi të provave. Prandaj, ne përdorim kanale raportimi efektive, konfidenciale dhe të sigurta për të siguruar mbrojtje efektive të raportuesve . Nëse mendoni se keni qenë objektiv i hakmarrjes për raportimin ose pjesëmarrjen në prova, duhet të kontaktoni menjëherë TrustLine. Të gjitha njoftimet e tilla do të hetohen tërësisht dhe në mënyrë konfidenciale.

Për më shumë informacion, shihni Politikën e Raportimit të Eleving Group


Raportoni parragullistë këtu !

Kthehu