Çmimore

  Kredi me shlyerje të njëfishtë Kredi me shlyerje të shumëfishtë- me këste
Shuma e disponueshme Prej 2.000 MKD deri 15.000 MKD Prej 2.000 MKD deri 60.000 MKD
Afati i kthimit 7 ditë
14 ditë
30 ditë
3 muaj
6 muaj
12 muaj
Norma e interesit %  0% 10%
  Komisioni për pagesën e kredisë 7 ditë – 7%
14 ditë – 10%
30 ditë – 15%
3 muaj – 25%
6 muaj – 30%
12 muaj – 35%
  Komisioni për administrimin e kredisë 0%

3 muaj – 0,25%
6 muaj – 2,25%
12 muaj – 3%

  Komisioni për vazhdimin e afatit të shlyerjës së kredisë

7 ditë – 7%

14 ditë – 10%
30 ditë – 15%

(prej shumës së principalit në çastin e vazhdimit)

nga 1 deri ne 3 vazhdime – 8%

nga 4 deri ne 6 vazhdime – 8%
nga 7 deri ne 12 vazhdime – 8%

(prej shumës së principalit në çastin e vazhdimit)

  Komisioni për tërheqjën e shumës plotësuese prej limitit kreditor

7 ditë – 7%
14 ditë – 10%
30 ditë – 15%

3 muaj – 25%
6 muaj – 30%
12 muaj – 35%

Komisioni për lëvrim nëpërmjet llogarisë transakcione  0%

 
*Kredia e parë ështe pa shpenzime dhe komisione dhe komision  për pagesë në të gatshëm

0%

 

Komisioni për lëvrim në të gatshme në degë

3% 

*Kredia e parë ështe pa shpenzime dhe komisione dhe komision për pagesë në të gatshëm  

 3%

(maksimum 1.200 MKD)
Komisioni për mospërmbushjen e obligime kontraktuese:

3 ditë grejs periudhë, pastaj 2% në ditë prej principalit të pa shlyer

(maksimum 100% prej principalit të pa shlyer)

3 ditë grejs periudhë, pastaj 5% në ditë prej pjësës së këstit të pa shlyer

(maksimum 100% prej principalit të pa shlyer)

Shpenzime për zgjedhjen e marrëveshjës

500 MKD

5% prej shumës së principalit

 Komision për shlyerjen e parakohshme

0%

0,5%

 Komision për transferimin parësor të parave

100 MKD

100 MKD

                                                                          * * * * * * * * * 

Kjo Çmimore është miratuar me vendim të Tigo Finance SHKUP nr. 01-80/7 në 23.06.2018, dhe e njejta hyn në fuqi dhe zbatohet duke llogaritur prej datës 23.06.2018. Tigo Finance SHKUP ka të drejtë të bëjë ndryshim/plotësim të Çmimorës dhe ndryshimet/plotësimet hyjnë në fuqi prej dhe zbatohen prej ditës të publikimit të tyre në ueb faqën www.tigo.mk. Shfrytëzuesit e shërbimeve të Tigo Finance SHKUP dhe të gjithë personat të interesuar në mënyrë vetanake informohen për Çmimorën dhe për të gjitha ndryshimet/plotësimet e saj duke vizituar ueb faqën www. tigo.mk                                                                    

Kthehu