Çmimore

Tarifa e kompanisë financiare Tigo Finance:

⮮ Shkarko 

Këto Tarifa miratohen me Vendimin e TIGO FINANCE ShPKShV (DOOEL) Shkup nr. 03-955/1 nga 17.05.2022 dhe ato hyjnë në fuqi dhe zbatohen nga 17.05.2022. TIGO FINANCE ShPKShV (DOOEL) ka të drejtë të bëjë ndryshime / ndryshime në tarifa dhe tarifat e ndryshuara hyjnë në fuqi dhe zbatohen nga dita e publikimit të tyre në faqen e internetit: www.tigo.mk. Përdoruesit e shërbimeve të TIGO FINANCE ShPKShV (DOOEL) dhe të gjithë personat e interesuar janë të informuar në mënyrë të pavarur mbi Tarifat dhe të gjitha ndryshimet / shtesat e tyre duke vizituar në faqen e internetit: www.tigo.mk.

Kthehu