Pyetje dhe përgjigje

Të dhëna kryesore

 • Çfare është TIGO?

  Tigo.mk është shoqëri financiare e cila ofron kredi afatshkurtër personave fizik.

 • Pse TIGO?

  • Kredia e parë e Tigos është FALAS! SA do të merrni - AQ do të ktheni!

  • Lëvrim nëpërmjet llogarisë transakcione
  • Lëvrim në të gatshme në degë
  • Mundësi për shlyerje të shumëfishta e kredisë.
 • Ku gjendeni?

  Ku do që klientet tanë kanë nevojë për shërbimet tona:

   

Llojet e kredive dhe shpenzimet

 • Çfare kredi ofroni?

  Një hua prej 2.000 deri në 200.000 denarë, me një periudhë ripagimi prej 30 ditësh. Përveç kësaj kredie, ekziston mundësia e ripagimit për një periudhë më të gjatë kohe, me pagesa të shumëfishta deri në 3, 6, 12, 18 dhë  24 muaj. Përdorimi i këtij opsioni i nënshtrohet komisionit.

 • Sa para mund të huazoj?

  Mund të huazoni prej 2.000 deri në 200.000 denarë. Shumën maksimale që ne do ua miratojmë mund ta kuptoni nëpërmjetkredi. Duke aplikuar, ju do të jeni në gjendje të gjeni se çfarë është shuma që ne ju ofrojmë.

 • Sa janë shpenzimet për kredi?

  Kostot e kredisë varen nga disa faktorë:

   

  1. A jeni një klient i ri apo i përsëritur (Kredia e parë me një shlyerje në 30 ditë është falas)
  2. Shumën që dëshironi ta tërhiqni
  3. Metoda e pagesës së fondeve
  4. Metoda e shlyerjes së kredisë

   

  Për më shumë informata për shpenzimet përdoreni kalkulatorin tonë kalkulator për shpenzime

 • A ka shpenzim për parashtrimin e kërkesës?

  Jo. Parashtrimi i kërkësës në cilën do mënyrë të ofruar është falas.

 • A ka shpenzime për miratimin e kredisë?

  Jo. Ju mundeni të aplikoni për kredi dhe i njejti mundet të ju miratohet, por nëse nuk i shfrytëzoni mjetet e miratuara prej kredit tuajin, nuk keni fare shpenzime.

 • Aplikova për 10,000 denarë por ju më lejuat 15,000 denarë. Pse?

  Teknologjija jonë më e re dhe e automatizuar na mundëson të bëjmë vlerësim të aftësisë suaj kreditore për vëtëm 30 sekonda dhe më atë tju ofrojmë shumën maksimale të cilën ju keni të drejtë ta tërheqni. Kuptohet, sa mjete prej shumës maksimale do të tërheqni ështe zgjedhje e juaj personale.

Aplikim për kredi

 • Si të aplikoj në ueb faqën?

  Hapi i parë

   

  - Zgjidhni shumën e kredisë në  faqën e internetit

  - Emri dhe Mbiemri
  - Shënoni numrin tuaj të telefonit;
  - Shënoni NVAQ ( numrin e vetëm të amzës);
  Pastaj markoni fushën e zbrazët për konfirmim që pajtoheni që ti përpunojmë të dhënat tuaja personale.

   

  Hapi i dytë

   

  Shkruani të dhënat e mëposhtme:

  - E-mail Adresën

  - Adresën e vendbanimit

  - Zgjidhni metodën e pagimit të kredisë

   

  Hapi i tretë

   

  - Konfirmoni shumën e dëshiruar të kredisë tuaj

  - Nënshkruani marrëveshjen e kredisë duke futur kodin e marrë me SMS në telefonin tuaj celular!

   

  Për të plotësuar më lehtë aplikimin ndiqni hapat në videon e mëposhtme:

   

   

 • Për sa kohë do të më përgjigjeni?

  Sistemi i jonë për vlerësimin e aftësisë kreditore është i automatizuar. Kjo mundëson që tju përgjigjemi për vëtem 30 sekonda prej momentit të pranimit të kërkesës për kredi.

 • Si mund ta di se kredia është e miratuar?

  Për 30 sekonda pasi që të aplikoni për kredi në internet, ju do pranoni një SMS porosi nëpërmjet të cilës do tju informojm  a ështe miratuar kredia juaj. Nësë aplikoni në degën tonë do merrni përgjigje aty mënjëherë.

 • Për sa kohë paratë do të më transferohen në llogarin timë?

  Në përpunim të menjëhershëm të aplikimit, transferimin e parave e bëjmë çdo ore, më së voni deri në ora 19:00 prej të hënës deri të premtën nësë këni llogari në njërën prej bankave më poshtë:

  - Banka Komercijale AD Shkup

  - NLB Banka AD Shkup

  - Stopanska Banka AD Shkup

  - Ohridska Banka AD

  - UNI Banka AD Shkup

  - Sparkasse Banka AD Shkup

   

  *Nëse llogaria juaj nuk është në njërën nga bankat e lartpërmendura, pagesa bëhet një herë në ditë (më së voni deri në ora 17:00).

  ** Në rast të përpunimit të vonuar të aplikacionit, pagesa bëhet pas skadimit të 14 ditëve, dmth pas përpunimit të saj.

 • Për sa kohë kredia do të më paguhet nësë zgjedhi para në dorë?

  Pagesën e bëjmë mënjëherë te degët, sapo aplikimi është kontestuar.

 • A mund të aplikoj për kredi te ju nëse tashmë kam një kredi në një kompani tjetër?

  Po. Nëse regullisht e shlyeni kredinë tuaj në kompanitë tjera nuk do të paraqet problem miratimi dhe pagesa e kredisë për të cilin aplikoni. Për të kontrolluar aftësinë tuaj kreditore, ju lutemi të parashtroni një kërkesë në ketë link.

 • Kur mundem të aplikoj për një kredi tjetër?

  Sa më shpejt që të shlyeni kredinë aktuale!

 • Nësë një herë më është refuzuar aplikimi për kredi kur mund përseri të aplikoj?

  Pas refuzimin të aplikimit mund të aplikoni përseri pas 30 ditëve.

 • A mund të përdor më shumë kredi njëkohësisht?

  Jo. Duke pasur parasysh se ne i  nxisim Kredimarrësit tanë të jenë të përgjegjshëm, ne ofrojmë përdorimin e vetëm një kredie brenda një periudhe të caktuar. Sigurisht, pas shlyerjës së plotë të kredisë mund të aplikoni për një kredi të re.

 • Pse më është refuzuar aplikimi për kredi?

  Aplikimi juaj mund të refuzohet nëse :

  • Keni një borxh të vazhdueshëm në një tjetër institucion financiar
  • Ju jeni vonuar në të kaluarën në TIGO Finance ose në një institucion tjetër financiar nga detyrimet financiare (kredi, kartel, llogari transaksioni ose shërbime komunale)
  • Nuk e plotësoni parakushtin dhe keni më pak se 18 vjet.

  Vërejtje: Refuzimi i aplikimit është në përputhje me kriteret aktuale të TIGO Fajnans. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ne nuk mund t'ju japim kredi në të ardhmen. Ju mund të aplikoni për 30 ditë duke paraqitur një aplikim të ri.

 • A nevojitet peng apo një garancion për marrjen e një kredie?

  Jo, kompania jonë nuk ju detyron për pengë, garancion ose garantues.

 • Si ta dij që është e sigurt?

  Funkcionimi i Shoqatës Financiare FINTEK SHPK  është e rregulluar në pajtim me Ligjin për Shoqata Financiare dhe është aprovuar nga ana e Ministrisë së Financave me vendim numër 13-6093/4.

 • A janë të dhënat të mija personale të mbrojtura dhe të sigurtë?

  Plotësisht!

  Shoqata Financiare FINTEK SHPK është e regjistruar si kontrollues i të dhënave personale nga ana e Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë nën numrin 2177. Të gjitha të dhënat janë të mbrojtura dhe përpunohen në pajtim me nenët e rrepta të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, duke përdorur teknologjin ma të re për rruajtjen dhe përpunimin  e të dhënave.

Marrëveshja për limit kreditor

 • Çka ështe marrëveshja për kredisë?

  Marrëveshja për kredisë është marrëveshje e posaçme për kredi. Me këtë marrëveshje TIGO Finance ju miraton shumë maksimale të parave të cilat mundeni ti përdorni.

 • Si ta nënshkruj marrëveshjën për kredisë?

  Online! Ne ju mundësojmë ta sqyrtoni marrëveshjën për kredisë në profilin tuaj përdorues dhe të njejtën ta nënshkruani me futjen e SMS kodit të cilin e merrni si porosi në numrin e tuaj celular. Mënyra e nënshkrimit të marrëveshjës është në pajtim me legjislacionin aktual të vlefshëm në Republikën e Maqedonisë. Nëse keni problem, na kontaktoni në numrin 13 700.

 • A duhet ta tërheq shumën maksimale të miratuar??

  Jo.  Ju mund të tërhiqni aq para sa ju nevojiten në atë moment.

   

  Prsh:

  Aplikoni për  10.000 denarë

  Ne ju lejojm  15.000 denarë

  Tërhiqni        10.000 denarë

Shlyerja e kredive

 • A lejohet vazhdimi i afatit së shlyerjës të kredit?

  Po. Në qoftë se doni të vazhdoni afatin e shlyerjes së kredisë, lajmërohuni në numrin e telefonit 13 700

  Afati i shlyerjes së kredisë kesh me shlyerje të njëhershme - Tigo Start, mund të shtyhet për 7, 14 ose 30 ditë
  Nëse jeni një klient ekzistues, afati i shlyerjes mund të shtyhet për 7, 14 ose 30 ditë(me shpenzim për provizionin prej 8%, 12% ose 18% në mënyrë përkatëse nga principali i mbetur)
  Kostot e zgjatjes së periudhës së ripagimit me 30 ditë, kur përdorni opsionin Tigo Multi (shlyerje kredie me disa pagesa mujore), është 35% e shumës së shlyerjes mujore aktuale.

   

 • Si ta kthej kredin?

  Kthimin e kredisë mund ta beni në më shumë mënyra :

   

  Nëpërmjet pagesës në njërën nga llogarive të mëposhtme të transaksionit:

   Banka Komercijale AD Shkup – 300000004136116

   NLB Banka AD Shkup – 210072297120169

   Stopanska Banka AD Shkup – 200003324420755

   Ohridska Banka AD – 250010102178892 (aktive deri në 20.08.2021)

   UNI Banka AD Shkup – 240040110668976

   Sparkasse Banka AD Shkup: 250101000684892

  Halk Banka AD Shkup: 270072297120176

   

  Në ndonjë nga degët tona.

 • Kur duhët ta kthej kredin?

  Kredia duhet të paguhet brenda 30 ditëve (Ose me shlyerje të shumëfishta, në varësi të shumës së rimbursuar) Vërejtje: Nëse jeni përdorues ekzistues i kredive tonë të gjitha informatat mund ti gjeni në marrëveshjën tuaj.

 • Sa do të kem borxh në datën e fundit të maturimit?

  Në datën e fundit të maturimit të kredisë, ju jeni i obliguar ta ktheni shumën e plotë të kredisë e cila i përfshin principalin dhe komisionet.

   

  Për më shumë informata rreth pagesës së kredisë ju lutemi përdoreni kalkulatorin tonë. 

 • Pas shlyerjës së këstit të fundit a do të me vije njoftim që kredia ime është shlyer plotësisht?

  Po, nëpërmejt SMS porosisë ose nëpërmjet e-mailit ne do tju informojmë që me pagesën e këstit të fundit më nuk keni detyrim ndaj TIGO Finance dhe mundeni të aplikoni për kredi të ri.

Pyetje teknike

 • Si mund të krijorj profil të përdoruesit?

  faqen kryesore, zgjidhni shumën e dëshiruar të kredisë, si dhe afatin e shlyerjës dhe klikoni në butonin "Apliko" Kliku do t'ju çojë në faqen e parashtrimit të aplikimit për kredi, ku duhet ti plotësoni fushat e ofruara. Duke parashtruar aplikimin e parë, automatikisht krijohet edhe profili juaj.

 • Si mund të kyqem në profilin tim përdorues?

  Nëse jeni një klient ekzistues dhe keni një profil të regjistruar të përdoruesit në faqen tonë të internetit, klikoni butonin "Kyqëni" ose login lart në anën e djathtë në faqën kryesore (në ballinë). Pas klikimit nevojitet vëtem të shënoni numrin e juaj të telefonit dhe fjalëkalimin. 

 • Çka nësë e haroj fjalëkalimin?

  Nëse keni harruar fjalëkalimin për të hyrë në profilin tuaj, ju lutemi klikoni në butonin "Identifikohu" në këndin e sipërm djathtas Profili im | TIGO Finance (tigo.mk). Më pas, klikoni në lidhjen "Ka harruar fjalëkalimin" në fund. Duhet të zgjidhni një numër telefoni dhe ta futni atë. Pas hyrjes, klikoni "rinovoni fjalëkalimin". Do të merrni një mesazh SMS me një kod (numër katërshifror) për të ndryshuar fjalëkalimin tuaj, të cilin duhet ta vendosni. Pas hyrjes në të shkruani kodin, një lidhje do të dërgohet automatikisht në adresën tuaj të postës elektronike. Klikoni lidhjen dhe sistemi do t'ju ofrojë menjëherë krijimin e fjalëkalimit tuaj të ri. Fjalëkalimi i ri do të duhet të përmbajë 6 ose më shumë karaktere (me të paktën një shkronjë dhe një numër). Pas krijimit të një fjalëkalimi të ri, do të transferoheni drejtpërdrejt në fushën "Identifikohu" për të hyrë në profilin tuaj ekzistues.