Продолжување на рок за отплата. Кредит со еднократна отплата

    Продолжување на рок за отплата

 

Доколку сакате да го продолжите рокот за отплата на кредитот, јавете се на телефонскиот број 13 700.

Уплатата на кредитот со еднократна отплата може да се одложи на 7, 14 и 30 дена со следниве трошоци за провизија:

7 дена – 7%

14 дена – 10%

30 дена – 15%

* Провизијата се пресметува од преостанатиот дел од главницата

Назад