Општи услови

 

1. Сметка на Кредиторот е секоја банкарска сметка на Кредиторот објавена на Веб страната на Кредиторот и/или во подружниците на Кредиторот.

2. Кредитен лимит е максималниот износ на кредит којшто Кредиторот може да му го стави на располагање на Корисникот на кредитот за времетраење на важноста на Договорот за кредитен лимит. Корисникот може да користи одобрен Износ на кредит во рамките на Кредитниот лимит наведен во Договорот за кредитен лимит. Износот на кредитот во рамките на Кредитниот лимит кој е исплатен во целост, може повторно да се позајми неограничен број пати во текот на времетраењето на Договорот за кредитен лимит. Износот на Кредитниот лимит не ги вклучува износите на провизиите утврдени во Договорот за кредитен лимит и провизиите од Тарифите објавени на Веб - страната и во Подружниците на Кредиторот.

3. Рок на отплата е периодот за отплата на кредитот наведен во Договорот за кредитен лимит.

4. Износ на кредит преставува исплатениот износ на кредит, како што е наведено во Договорот за кредитен лимит, а е во рамките на Кредитниот лимит. Корисникот може да аплицира за Износ на кредит во рамките на Кредитниот лимит онлајн преку Профил на Веб - страната или во подружниците на Кредиторот со поднесување на Барање за кредит.

5. Барање за кредит е барање од Корисникот доставено онлајн преку Профил на Веб – страната, преку подружниците на Кредиторот, преку СМС Системот на Кредиторот или преку кредитен посредник, а со кое Корисникот аплицира за Кредитен лимит и/или Износ на кредит во рамки на одобрениот Кредитен лимит. Страните се согласуваат дека поднесеното Барање за кредит за исплата на Износ на кредит во рамките на одобрениот Кредитен лимит, претставува потврда дека Корисникот се согласува со соодветни измени на Договорот за кредитен лимит, коишто се генерираат автоматски, по поднесување и одобрување на Барањето за кредит, а изменетиот Договор за кредитен лимит ќе биде достапен за Корисникот на кредитот онлајн преку Профил на Веб – страната или во подружниците на Кредиторот. За било какви грешки при пополнување на податоци, настанати по вина на Корисникот на кредитот, ФД не сноси одговорност и сите последици од таквите грешки паѓаат на товар на Корисникот на кредитот.

6. Ден на отплата на кредитот е последниот ден од Рокот на отплата наведен во Договорот за кредитен лимит, кога Корисникот мора целосно да го отплати Износот на кредитот со камата и сите важечки Провизии.

7. Е-маил на Корисникот е адреса на електронската пошта на Корисникот наведена во Договорот за кредитен лимит, што се подразбира дека се користи исклучиво од страна на Корисникот. Корисникот на кредитот е целосно и единствено одговорен за сите последици што произлегуваат од секаква погрешна употреба или злоупотреба на електронската пошта од страна на било кои трети лица.

8. Сметка на Корисникот е секоја негова/нејзина банкарска сметка: (1) која е наведенa во Договорот за кредитен лимит; (2) која е пријавена кај кредиторот усно или писмено во некоја од подружниците на Кредиторот преку телефонски разговор или на Профилот; и/или (3) било која банкарска сметка од која Корисникот извршил плаќање кон Кредиторот.

9. Подружница е секоја канцеларија на Кредиторот која е различна од главното седиште на Кредиторот (важечки список на подружниците е достапен на Веб – страната на Кредиторот).

10. Рок на Договорот за кредитен лимит е неограничен временски период во текот на кој Договорот за кредитен лимит е важечки.

11. СВТ претставува стапка на вкупни трошоци којашто е наведена во Договорот за кредитен лимит.

12. СМС Системот на Кредиторот претставува систем кој му овозможува на Корисникот (i) да аплицира за Износ на кредит во рамки на одобрениот Кредитен лимит или (ii) кој му овозможува на Корисникот прифаќање на понуда на Кредиторот за издавање на Износ на кредит во рамки на одобрениот Кредитен лимит, во согласност со условите за користење на СМС Системот воспоставени од Кредиторот

13. Амортизационен план е план кој опфаќа плаќања и рокови на доспеаност, како што е наведено во Договорот за кредитен лимит.

14. Преглед на паричните текови е преглед на парични текови даден во Прилог бр. 1 на Договорот за кредитен лимит.

15. Провизии се надоместоци, трошоци и останати плаќања за услугите дадени на Корисникот од страна на Кредиторот, наведени во Договорот за кредитен лимит и тековните Тарифи на Кредиторот коишто се достапни за Корисникот на Веб - страната и во Подружниците на Кредиторот.

16. Провизија за издавање кредит преставува еднократен трошок за обработка и одобрување на Барањето за кредит, која доспева во целост на денот на одобрување на кредитот, а се плаќа при отплата на Износот на кредитот согласно Амортизационен план или со исплата на целокупниот Износ на кредит, вклучително и при предвремена отплата или во случај на престанок на Договорот за кредитен лимит.

17. Вкупен износ што Корисникот треба да го плати (кредит) претставува збир од износот на кредит зголемен за камата и провизии, наведен во Договорот за кредитен лимит кој Корисникот има обврска да го плати на Денот на отплата на кредитот.

18. Договор за кредитен лимит подразбира Договор којшто се состои од Дел 1, Дел 2, Дел 3 и Тарифите, со сите нивни идни релевантни измени и/или анекси договорени меѓу страните во писмена форма, преку телефон, Електронска пошта или на Профилот.

19. Датум на отплата е денот на исплатата како што е наведено во Договорот за кредитен лимити/или во Амортизациониот план.

20. Применливо право се законите на Република Северна Македонија.

21. Казнена камата за задоцнета отплата е камата за задоцнето плаќање, како што е наведено во Договорот за кредитен лимит.

22. Провизија за продолжување на рокот за отплата на кредитот е провизијата за продолжување на рокот на отплата на кредитот, како што е предвидено со Тарифите објавени на Веб – страната и во Подружниците на Кредиторот.

23. Продолжен рок на отплата на кредитот е период за кој е продолжен Рокот за отплата на кредитот.

24. Веб - страна е интернет страната на Кредиторот www.tigo.mk, каде што Kорисникот е идентификуван преку неговиот/нејзиниот Профил и каде што Корисникот и Кредиторот може меѓусебно да комуницираат и да разменуваат информации. Информациите разменети преку Веб – страната и Профилот се обврзувачки за страните и претставуваат составен дел на Договорот за кредитен лимит, ако не е поинаку наведено во разменетите информации или со Договорот за кредитен лимит. Секогаш кога Корисникот ќе кликне на копчето "Се согласувам" на Веб - страната или на Профилот се смета дека Корисникот ја дал својата согласност за содржината за којашто копчето "Се согласувам" е понудено.

25. Провизија за администрирање на кредит претставува провизија за администрирање на кредит на рати за цело времетраење на Договорот за кредитен лимит, која се плаќа при исплата на секоја рата.

26. Тарифи ги сочинуваат сите провизии, камати, трошоци, стапки и услови за плаќање на истите, како и надоместоци за услугите кои ги обезбедува Кредиторот, кои се достапни на Веб - страната (https://www.tigo.mk/info/tarifi) и во Подружниците на Кредиторот и се составен дел на Договорот за кредитен лимит. Тарифите на Кредиторот можат да бидат предмет на измена од време на време. Корисникот се смета дека е информиран од страна на Кредиторот за секакви измени во Тарифите на денот кога истите се објавени на Веб – страната.

27. Делумна отплата претставува еднократна отплата на повеќе од 20% од Износот на кредитот на рати за која Корисникот претходно експлицитно барал од Кредиторот да се направи нов Амортизационен план, земајќи ја предвид еднократната отплата наведена погоре. Страните се согласуваат дека Корисникот мора навремено да го извести Кредиторот за намерата за отплата на повеќе од 20% од Износот на кредитот и мора да побара изготвување на нов Амортизационен план, а во спротивно отплатата се смета за редовна отплата на кредитот според договорениот Амортизационен план.

28. Секој уплатен износ над Вкупниот износ што Корисникот треба да го плати (претплата), преставува авансна уплата за затворање на идни долгувања во рамките на кредитниот лимит кои ќе настанат во рок од 45 дена од денот на извршената претплата, освен ако Корисникот изречно не побара враќање на повеќе уплатениот износ. Износи за кои банкарска провизија за уплата на средствата на сметка на Корисникот трансфер е повисока од износот кој се враќа нема да се враќаат. - Во случај ако Корисникот на кредитот уплати сума во износ кој не е доволен за да ги отплати сите доспеани износи по Договорот за кредитен лимит до датумот на уплатата (помалку уплатен износ), со платениот износ се отплаќаат прво трошоците во врска со неисполнување на обврската на Корисникот на кредитот за отплата на кредитот, а со преостанатиот износ се затвораат доспеаната камата и главницата на кредитот.

29. Каматна стапка е висина на каматната стапка која се наплаќа на Износот на кредитот, како што е уредено во Договорот за кредитен лимит.

30. Профил е Личниот профил на Корисникот креиран на Веб – страната, кој е достапен откако Корисникот ќе ги внесе своето корисничко име и лозинка (логирање). При логирањето на Профилот за прв пат Корисникот внесува автоматски генерирана лозинка, којашто мора веднаш да ја замени со нова единствена лозинка којашто ќе му биде позната само на Корисникот. Пристапот до Профилот е дозволен само со внесување на корисничкото име и лозинка на Корисникот, коишто го идентификуваат Корисникот. Корисникот е целосно и единствено одговорен за сите последици што произлегуваат од секоја погрешна употреба и секоја злоупотреба на Профилот од страна на било кое трето лице.

31. Страна(и) се Корисникот и Кредиторот.

32. Телефонски број е секој телефонски број кој се користи од страна на Корисникот или тој што му е доставен на Кредиторот од страна на Корисникот наведен во Договорот за кредитен лимит, Профилот на Веб страната, Подружниците на Кредиторот или преку било кое друго лице коешто по налог на Друштвото посредува во процесот на аплицирање и со кое Кредиторот има склучено договор за соработка.

Предмет на Договорот за кредитен лимит и издавање на кредитот

33. Кредиторот му одобрува Кредитен лимит на Корисникот, што му овозможува на истиот да го побарува и користи сукцесивно, преку Барање за кредит, да прима и да користи Износи на кредит во рамките на Кредитниот лимит за време на важењето на Договорот за кредитен лимит.

34. Корисникот има право да поднесува Барање за кредит за вториот и секој нареден Износ на кредит во рамките на Кредитниот лимит само доколку предходно одобрениот и исплатен Износ на кредит е отплатен во целост. Корисникот поднесува Барања за кредит за секој Износ на кредит којшто се издава во рамките на Кредитниот лимит со посакуваниот рок на отплата во некоја од Подружниците на Кредиторот, преку својот Профил на Веб страната, преку СМС Системот на Кредиторот или преку кредитните посредници на Кредиторот.

35. По приемот на секое наредно Барање за кредит од Корисникот во рамките на одобрениот Кредитен лимит и откако Корисникот на кредитот се согласил со измените и дополнувањата на кредитните детали од Договорот за кредитен лимит кои се достапни на Профилот, се смета дека Договорот за кредитен лимит е изменет од страните. Кредиторот му го доставува на Корисникот изменетиот текст на Договорот за кредитен лимит на Профилот. Изменетиот Договор за кредитен лимит ќе стане полноважен и обврзувачки веднаш, освен ако не е поинаку договорено со Договорот за кредитен лимит.

36. Кредиторот може еднострано да го раскине Договорот за кредитен лимит без претходно известување до Корисникот во следниве случаи:

1. Доколку Корисникот доцни со отплата подолго од 5 дена од датумот на доспевањето;

2. Доколку Корисникот дал погрешни информации при поднесување на Барањето за кредит;

3. Доколку Корисникот има доспеани неплатени обврски кон трети лица (влошена кредитоспособност);

4. Доколку Корисникот е во стечајна постапка; 

5. Доколку Кредиторот дознал дека на Корисникот му престанал работниот однос или кога Корисникот не може да докаже дека има редовни приходи;

6. Ако Кредиторот не може веќе да му исплаќа кредит на Корисникот, од причини по вина на Корисникот, вклучувајќи, но неограничувајќи се на случаите кога банкарската сметка на Корисникот е блокирана или затворена, па преносот на Износот на кредитот не може да се изврши;

7. Доколку Кредиторот утврдил дека Корисникот станал политички експонирано лице;

8. Доколку Кредиторот ја изгуби правната и деловна способност за вршење на финансиска дејност.

37. Во согласност со барањето на Корисникот а по разгледување и оцена на кредитната способност, одобрување на барањето и верификување на доставените информации и/или документи (каде што е применливо), Кредиторот го исплаќа секој Износ на кредитот или во готовина во Подружниците на Кредиторот или преку банкарски пренос на банкарска сметка на Корисникот. Постапката за разгледување и одобрување на Барањето за кредит, оценка на кредитната спсобност на Корисникот и верификација на доставените информации и/или документи, трае до 14 (четиринаесет) дена сметано од денот на поднесување на Барањето за кредит. Корисникот е согласен дека исплатата на кредитот Кредиторот ќе ја изврши по одобрување на Барањето за кредит, а во рамките на работното време на Кредиторот и на учесниците во платниот промет (банки). Доколку исплатата на кредитот се врши преку банкарски пренос на трансакциска сметка на Корисникот, во одредени случаи како што се неработни денови, празници и слично, исплатата на одобрениот Износ на кредитот ќе биде извршена првиот нареден работен ден. Доколку, по барање на Корисникот, исплатата на Износот на кредитот се врши во готовина, Корисникот е согласен дека Износот на кредитот може да го подигне од најблиската подружница на Кредиторот во текот на работното време на Кредиторот. Корисникот има право да избере дополнителна услуга за итно разгледување на Барањето за кредит, вклчувајќи ја и верификацијата на доставените информации и/или документи, со претходно плаќање на Провизија за итно процесирање на барањето во согласност со Тарифите на Кредиторот.

38. Износот на кредитот нема да биде исплатен на Корисникот доколку Корисникот погрешно ја навел банкарската сметка или другите податоци во Барањето за кредит се невистинити и неподобни за проверка, а Договорот за кредитен лимит, односно измените на Договорот за кредитен лимит ќе станат неважечки, за што Кредиторот соодветно го информира Корисникот на кредитот. Во случај износот на кредитот да не му е издаден на Корисникот на кредитот, поради недоволна кредитна способност на истиот, Договорот за кредитен лимит односно измените и дополнувањата на Договорот за кредитен лимит стануваат неважечки и Кредиторот го информира Корисникот на кредитот за тоа соодветно. Во секој случај, Кредиторот може да одбие да постапи по Барањето за кредит во секое време, во согласност со внатрешните деловни политики на Кредиторот, преку информирање на Корисникот на кредитот за истото.

39. Корисникот плаќа камата на Кредиторот за фактичкиот период на користење на исплатениот Износ на кредитот. Каматата се пресметува во согласност со каматната стапка од Договорот за кредитен лимит под претпоставка дека годината има 360 дена. Кредиторот може самостојно да ја намали каматната стапка во секое време.

40. Корисникот плаќа провизија за неисполнување на договорните обврски, која претставува надомест за трошоците на Кредиторот ако Корисникот не ги направи договорените отплати во роковите утврдени во Договорот за кредитен лимит. Провизијата за прекршување на договорните обврски за отплата на кредитот се утврдува со важечките Тарифи коишто се достапни на Веб страната - и во Подружниците на Кредиторот.

41. Корисникот плаќа провизии (вклучувајќи, но неограничувајќи се на провизија за издавање на кредит, провизија за администрирање на кредит, провизија за продолжување, провизија за прекршување на договорните обврски и други), камата за задоцнето плаќање и казни во случаите наведени во Договорот за кредитен лимит, а во согласност со важечките Тарифи.

42. Корисникот му ги отплаќа на Кредиторот Износот на кредитот, каматата и другите договорени плаќања и провизии во согласност со условите утврдени во Договорот за кредитен лимит и тоа или со готовина во Подружниците или преку банкарски пренос на банкарската сметка на Кредиторот.

43. Ако Корисникот доцни со отплатата на Износот на кредитот, казнена камата за задоцнетото плаќање се пресметува и наплаќа на неплатениот дел од отплатата на кредитот, за секој ден задоцнување.

44. Ако корисникот доцни со плаќање на камата пресметана врз основа на Каматните стапки од Договорот за кредитен лимит, се пресметува казнена камата на неисплатениот износ на каматата, за секој ден задоцнување.

45. Корисникот може да ја одложи отплатата на кредитот најмногу до истекот на Продолжениот рок за отплата на кредитот или да го измени амортизациониот план, со плаќање на провизија за продолжување, согласнo интерните правила и процедури на Кредиторот.

46. Роковите за продолжување, а со тоа и измените во Договорот за кредитен лимит ќе влезат во сила кога плаќањето на провизијата за продолжување е уредно примено од страна на Кредиторот, на банкарска сметка или во Подружница, а во спротивно Роковите за продолжување, а со тоа и измените во Договорот за кредитен лимит се смета дека се неважечки.

47. Ако рокот на отплата на кредитот е продолжен, за време на веќе продолжуван рок, Корисникот на кредитот му плаќа на Кредиторот камата согласно Договорот за кредитен лимит, како и провизија за продолжувањето, но плаќањето на другите договорени плаќања е одложено.

48. Ако Корисникот доцни со отплата на кредитот, Кредиторот има право да наплати провизија за прекршување на договорните обврски за плаќање на кредитот во согласност со важечките Тарифи објавени на Веб – страната и во Подружниците на Кредиторот. 

49. Кредиторот има право да бара надомест на трошоците настанати како резултат на предвремената отплата во согласност со соодветниот важечки закон, како и важечките Тарифи на Кредиторот. Предвремена отплата се бара писмено со Барање поднесено во некоја од подружниците на Кредиторот.

50. Во случај Кредиторот самостојно да го раскине Договорот за кредитен лимит, Корисникот му ги плаќа на Кредиторот договорените плаќања за периодот до раскинувањето на Договорот за кредитен лимит, како и законска казнена камата во случај на задоцнување сè до денот на исплатата на сите договорени плаќања. Кредиторот има право на законска казнена камата за задоцнето плаќање во секој случај, без оглед на наведеното во став 1 од овој член, од моментот кога Корисникот ќе падне во задоцнување со било која отплата во согласност со Договорот за кредитен лимит.

Права и обврски на договорните страни. Останати правила

51. Корисникот го информира Кредиторот за секоја измена на податоците наведени во Договорот за кредитен лимит (вклучувајќи ја и електронската адреса на Корисникот, телефонскиот број, банкарската сметка), за личната идентификација или за работното место, во рок од 5 работни дена, со повик од својот Телефонски број, преку својот Профил на Веб - страната или во Подружниците на Кредиторот.

52. Кредиторот може да побара потврда за променети информации на Корисникот, преку Телефонскиот број на Корисникот, преку Профилот на Веб - страната, во Подружници на Кредиторот или на друг начин во согласност со правилата на Кредиторот.

53. Идентификацијата на Корисникот преку Телефонски број и телефонските разговори со Корисникот се обврзувачки за двете страни, ако Корисникот го користел пријавениот Телефонски број за телефонскиот повик и ако за време на повикот бараната информација за Договорот за кредитен лимит му е дадена на Кредиторот. Кредиторот ги снима телефонските разговори.

54. Профил на Корисникот е креиран на Веб – страната, а почетната лозинка е испратена преку Електронската пошта или на Телефонскиот број на Корисникот.

55. Кредиторот може, по свое наоѓање, да ја прекине комуникацијата по телефон со користење на пријавениот Телефонски број или преку Профилот на Веб - страната, да спроведе идентификација на Корисникот и да бара извршување на одредено дејствие во Подружниците на Кредиторот. Корисникот со ова потврдува дека ја прифаќа ваквата одлука.

56. Четиринаесет (14) дена по потпишувањето на Договорот за кредитен лимит, Корисникот може да го користи правото за повлекување и да се повлече од Договорот за кредитен лимит, со известување до Кредиторот во писмена форма.

57. Идентификацијата на Корисникот и комуникацијата со истиот преку Профилот и Веб-страната е обврзувачка за двете страни. Со потпишувањето на Договорот за кредитен лимит, Корисникот потврдува дека е согласен и свесен за правилата за користење на Веб – страната и Профилот наведени во Договорот за кредитен лимит и на Веб-страната.

58. Корисникот може да добие бесплатни информации за своите договорни обврски со повик од својот Телефонски број или преку својот Профил на Веб - страната. Ако Корисникот задоцнил со било кое плаќање утврдено со Договорот за кредитен лимит, Кредиторот може да му испрати опомена, наплатувајќи ги трошоците за опомената со додавање на нивниот износ во следните рати за плаќање или на Вкупниот износ на кредитот што Корисникот треба да го отплати.

59. Плаќањето од страна на Корисникот, кое не е направено во согласност со правилата на Договорот за кредитен лимит, не се смета за примено, сè додека не е идентификувано. Кредиторот го дефинира редоследот на исполнување на обврските на Корисникот на кредитот од Договорот. Корисникот изјавува дека го прифаќа секое плаќање извршено од трето лице- физичко лице во име и за сметка на Корисникот направено во подружницата на Кредиторот, како и дека со така извршените плаќања, Кредиторот може да ги затвори обврските на Корисникот кои произлегуваат од Договорот за кредитен лимит. Корисникот изјавува и потврдува дека е согласен Кредиторот да ги даде сите потребни и побарани информации на/од третото лице кое ја врши уплатата во подружницата на Кредиторот во однос на износот на долгот за кој третото лице- физичко лице  врши уплата, како и дека нема да го смета Кредиторот за одговорен по ниту еден основ ниту да побарува било каква штета од него поради давање на информации во однос на износот на долгот на третото лице кое ја врши уплатата.

60. По барање на Корисникот, кредитниот лимит може да се зголеми од страна на Кредиторот со проценување на кредитната способност на Корисникот.

61. Кредиторот може да одлучи да го промени кредитниот лимит по исполнување на предвидени интерни критериуми од страна на клиентот, во секое време, ако според неговата проценка кредитната способност на Корисникот се сменила и притоа го известува Корисникот на кредитот за истото.

62. Корисникот се согласува Кредиторот да ги користи личните податоци на Корисникот на кредитот, особено Електронската пошта и Телефонскиот број за испраќање на комерцијални понуди на Корисникот на кредитот (маркетинг активности).

63. Во случај на спор меѓу страните, ако истиот не може да се реши спогодбено, со порамнување или медијација, истиот се решава на суд како што е утврдено со важечките закони.

64. Кредиторот може да пренесе (отстапи) побарувања или делови од побарувањата, кои се последица од Договорот за кредитен лимит, на неограничен број трети лица (доверители), додека истовремено продолжува да го сервисира Договорот за кредитен лимит. 

65. Корисникот на кредитот е информиран дека во случај на отстапување на побарувањата или нивни делови коишто произлегуваат од Договорот за кредитен лимит, истиот останува непроменет и во случај на отстапување (цесија) третите лица (доверителите) стануваат доверители на Кредиторот, коишто можат да ги отстапат побарувањата или нивни делови што произлегуваат од Договорот за кредитен лимит на неограничен број други трети лица.

66. Врз основа на понудата од страна на Кредиторот и на третите лица (доверителите) за стекнување и отстапување на побарувањата или на нивните делови коишто произлегуваат од Договорот на други трети лица, тие можат да ги откријат приходите, расходите, кредитната историја, полот, возраста, адресата на Корисникот на кредитот, како и други информации од Договорот за кредитен лимит, но не може да ги обелоденуваат името, презимето, матичниот број и информациите за контакт.

67. Корисникот продолжува да му ги отплаќа договорените износи според Договорот на кредиторот, вклучувајќи ги и третите лица (доверители) во случај на отстапување на побарувањата или на нивни делови коишто произлегуваат од Договорот, освен доколку при информирањето за понатамошната постапка за отплата според Договорот, Кредиторот не го извести Корисникот на кредитот за спротивното.

68. Корисникот се согласува неговите лични податоци да бидат обработувани од страна на Кредиторот (вклучувајќи го и периодот по поднесувањето на барањето за кредит) и му дозволува на Кредиторот да ги испрати и пренесе податоците на Корисникот на кредитот на трети лица (обработувачи и корисиници), како и податоците во врска со Корисникот и Договорот, да ги разјасни обврските на Корисникот и да ја процени кредитната способност на Корисникот во Македонското кредитно биро и на сите други достапни јавни регистри во Република Македонија.

69. Кредиторот може да развива кредитна историја на Корисникот за обврските на Корисникот и може да пренесува податоци за Корисникот на други доверители на Кредиторот (вклучувајќи ги и идните доверители).

70. Обработката на податоците на Kорисникот за обезбедување, понудување и одржување на услугите предмет на Договорот за кредитен лимит, е регистрирана во Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија, во која Кредиторот е регистриран како контролор на лични податоци.

71. Органот кој ќе врши контрола на усогласеност со Законот за заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити е Министерството за финансии и Народната банка на Република Северна Македонија.

 

Министерство за финансии

бул. Даме Груев  бр.12, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3255-300
Факс: + 389 2 3255-721

Е-маил: [email protected]

 

Народна банка на Република Северна Македонија

Бул. Кузман Јосифовски Питу 1, 1000 Скопје,

Тел.: + 389 2 3108 108;

Факс: + 389 2 3108 357

E-маил: [email protected]

 

                                                                            * * * * * * * * * 

Овие Општи услови за кредитирање се усвоени со Одлука на ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје бр. 01-229/2 од 08.08.2019 година и истите стапуваат на сила и се применуваат сметано од ден 09.08.2019 година кога се објавени на веб страната. ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ има право да врши измени/дополнувања на Општите услови за кредитирање и изменетите/дополнетите Општи услови за кредитирање стапуваат на сила и се применуваат од денот на нивната објава на веб страната: www.tigo.mk. Корисниците на услугите на ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ и сите заинтересирани лица самостојно се информираат за Општите услови за кредитирање и сите измени/дополнувања со посета на веб страната: www.tigo.mk.

 

Аплицирај за брз кредит од 2.000 - 80.000 денари само со лична карта онлајн, или во една од нашите филијали. 

Назад