Општи услови

 

1. Сметка на Кредиторот е секоја банкарска сметка на Кредиторот објавена на Веб страната на Кредиторот и/или во подружниците на Кредиторот.

2. Кредитен лимит е максималниот износ на кредит којшто Кредиторот може да му го стави на располагање на Корисникот на кредитот. Врз основа на проценката на кредитната способност на Корисникот, Кредитниот лимит може да биде променет за времетраење на Договорот за кредитен лимит, согласно интерните политики на Кредиторот. Износот на Кредитниот лимит не ги вклучува износите на провизиите утврдени во Договорот за кредитен лимит и провизиите од Тарифите објавени на Веб - страната и во Подружниците на Кредиторот.

3. Рок на отплата е периодот за отплата на вкупниот износ  на кредитот наведен во Договорот за кредитен лимит.

4. Износ на кредит преставува исплатениот износ на кредит, како што е наведено во Договорот за кредитен лимит, а е во рамките на Кредитниот лимит. Корисникот може да аплицира за Износ на кредит во рамките на Кредитниот лимит онлајн преку Профил на Веб - страната, во подружниците на Кредиторот, преку СМС Системот на Кредиторот или преку кредитни посредници на Кредиторот со поднесување на Барање за кредит.

5. Барање за кредит е барање од Корисникот доставено онлајн преку Профил на Веб – страната, преку подружниците на Кредиторот, преку СМС Системот на Кредиторот или преку кредитен посредник, а со кое Корисникот аплицира за Кредитен лимит и/или Износ на кредит во рамки на одобрениот Кредитен лимит. Страните се согласуваат дека поднесеното Барање за кредит за исплата на Износ на кредит во рамките на одобрениот Кредитен лимит, претставува потврда дека Корисникот се согласува со соодветни измени на Договорот за кредитен лимит, коишто се генерираат автоматски, по поднесување и одобрување на Барањето за кредит, а изменетиот Договор за кредитен лимит ќе биде достапен за Корисникот на кредитот онлајн преку Профил на Веб – страната или во подружниците на Кредиторот. За било какви грешки при пополнување на податоци, настанати по вина на Корисникот на кредитот, Кредиторот не сноси одговорност и сите последици од таквите грешки паѓаат на товар на Корисникот на кредитот.

6. Ден на отплата на кредитот е последниот ден од Рокот на отплата наведен во Договорот за кредитен лимит, кога Корисникот мора целосно да го отплати Износот на кредитот со камата и сите важечки Провизии.

7. Е-маил на Корисникот е адреса на електронската пошта на Корисникот наведена во Договорот за кредитен лимит, што се подразбира дека се користи исклучиво од страна на Корисникот. Корисникот на кредитот е целосно и единствено одговорен за сите последици што произлегуваат од секаква погрешна употреба или злоупотреба на неговата Е-маил адреса од страна на било кои трети лица.

8. Сметка на Корисникот е секоја негова/нејзина банкарска сметка: (1) која е наведенa во Договорот за кредитен лимит; (2) која е пријавена кај кредиторот усно или писмено во некоја од подружниците на Кредиторот преку телефонски разговор или на Профилот; и/или (3) било која банкарска сметка од која Корисникот извршил плаќање кон Кредиторот.

9. Подружница е секоја канцеларија на Кредиторот која е различна од главното седиште на Кредиторот, а во која Кредиторот врши дејност на издавање кредити (важечки список на подружниците е достапен на Веб – страната на Кредиторот).

10. Рок на Договорот за кредитен лимит е неопределен временски период за кој е склучен Договорот за кредитен лимит.

11. СВТ претставува стапка на вкупни трошоци којашто е наведена во Договорот за кредитен лимит.

12. СМС Системот на Кредиторот претставува систем кој му овозможува на Корисникот (i) да аплицира за Износ на кредит во рамки на одобрениот Кредитен лимит или (ii) кој му овозможува на Корисникот прифаќање на понуда на Кредиторот за издавање на Износ на кредит во рамки на одобрениот Кредитен лимит, во согласност со условите за користење на СМС Системот воспоставени од Кредиторот.

13. Амортизационен план е план кој ги опфаќа плаќањата на Износот на кредитот и роковите на доспеаност за секое плаќање по Договорот за кредитен лимит и истиот преставува составен дел на Договорот за кредитен лимит. Корисникот има право во кое било време во текот на траењето на договорот за кредит бесплатно да добие амортизационен план, по претходно поднесено писмено барање.

14. Преглед на паричните текови е преглед на парични текови даден како Прилог бр. 1 на Договорот за кредитен лимит.

15. Провизии се надоместоци, трошоци и останати плаќања за услугите дадени на Корисникот од страна на Кредиторот, наведени во Договорот за кредитен лимит и тековните Тарифи на Кредиторот коишто се достапни за Корисникот на Веб - страната и во Подружниците на Кредиторот.

16. Дополнителна услуга е услуга чие користење не е задолжително за одобрување на кредитот, и користењето на таквата услуга се одобрува врз основа на барање на Корисникот. За користење на Дополнителна услуга Кредиторот пресметува и наплаќа Провизии согласно Тарифите, кои не влегуваат во вкупните трошоци на кредитот, и не се прикажани во СВТ.

17. Провизија за издавање и администрирање на кредитпретставува провизија за одобрување, обработка и администрирање на кредитот, која се пресметува врз основа на времетраењето на Договорот за кредитен лимит, согласно Тарифите објавени на Веб – страната - и во Подружниците на Кредиторот.

18. Вкупен износ што Корисникот треба да го плати (кредит) претставува збир од Износот на кредит зголемен за камата и провизии, наведен во Договорот за кредитен лимит кој Корисникот има обврска да го плати на Денот на отплата на кредитот.

19. Договор за кредитен лимит подразбира Договор којшто се состои од Дел 1, Дел 2, Дел 3 (Општи Услови), Прилозите и Тарифите, со сите нивни идни релевантни измени и/или анекси договорени меѓу страните во писмена форма, преку телефон, Електронска пошта или на Профилот.

20. Датум на отплата е денот на отплатата како што е наведено во Договорот за кредитен лимит и/или во Амортизациониот план.

21. Применливо право се законите на Република Северна Македонија.

22. Казнена камата за задоцнета отплата е камата за задоцнето плаќање. Казнена камата се пресметува кога Корисникот ќе задоцни со исполнување на неговата парична обврска, а во согласност со одредбите на Законот за облигационите односи. Стапката на казнената камата се определува за секое полугодие и тоа во висина на  каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за осум процентни (законска казнена камата).

23. Провизија за продолжување на рокот за отплата на кредитот е провизијата за користење на Дополнителна услуга, и тоа продолжување на рокот на отплата на кредитот, како што е предвидено со Тарифите. Со плаќањето на провизијата за продолжување на рокот за отплата на кредитот, Корисникот изјавува дека се согласува со и ги потврдува измените на Договорот за кредитен лимит, односно продолжување на рокот за отплата.

24. Провизија за трансформација на начинот на отплата е провизија за користење на Дополнителна услуга - Провизија за трансформација на начинот на отплата, која доспева и е наплатлива во целост на денот на одобрување на дополнителната услуга од страна на Кредиторот, а се отплаќа од страна на Корисникот согласно амортизациониот план, или со исплата на целокупниот Износ на кредит, вклучително и при предвремена отплата или во случај на престанок на Договорот за кредитен лимит.

25. Провизија за итно процесирање е провизија за користење на Дополнителна услуга која овозможува Барањето за кредит да се процесира веднаш наместо стандардниот рок за процесирање од 14 дена. Провизијата за итно процесирање доспева и е наплатлива во целост на денот на одобрување на дополнителната услуга од страна на Кредиторот, а се отплаќа од страна на Корисникот согласно амортизациониот план, или со исплата на целокупниот Износ на кредит, вклучително и при предвремена отплата или во случај на престанок на Договорот за кредитен лимит.

26. Провизија за исплата во готово во подружница е провизија за користење на Дополнителна услуга која овозможува Корисникот да ги подигне средствата во готово во една од Подружниците на Кредиторот, наместо стандардниот банкарски трансфер. Провизија за исплата во готово во подружница доспева и е наплатлива во целост на денот на одобрување на дополнителната услуга од страна на Кредиторот, а се отплаќа од страна на Корисникот согласно амортизациониот план, или со исплата на целокупниот Износ на кредит, вклучително и при предвремена отплата или во случај на престанок на Договорот за кредитен лимит.

27. Веб - страна е интернет страната на Кредиторот www.tigo.mk, каде што Корисникот е идентификуван преку неговиот/нејзиниот Профил и каде што Корисникот и Кредиторот може меѓусебно да комуницираат и да разменуваат информации. Информациите разменети преку Веб – страната и Профилот се обврзувачки за страните и претставуваат составен дел на Договорот за кредитен лимит, ако не е поинаку наведено во разменетите информации или со Договорот за кредитен лимит. Секогаш кога Корисникот ќе кликне на копчето "Се согласувам" на Веб - страната или на Профилот се смета дека Корисникот ја дал својата согласност за содржината за којашто копчето "Се согласувам" е понудено.

28. Тарифи ги сочинуваат сите провизии, камати, трошоци, стапки и услови за плаќање на истите, како и надоместоци за услугите кои ги обезбедува Кредиторот, кои се достапни на Веб - страната (https://www.tigo.mk/info/tarifi) и во Подружниците на Кредиторот и се составен дел на Договорот за кредитен лимит. Тарифите на Кредиторот можат да бидат предмет на измена од време на време. Корисникот се смета дека е информиран од страна на Кредиторот за секакви измени во Тарифите на денот кога истите се објавени на Веб – страната.

29. Предвремена отплатапретставува еднократна отплата, делумна или целосна, на недоспеаниот дел од Кредитот за која Корисникот го известил Кредиторот дека врши делумна или целосна предвремена отплата, и поднел соодветно барање за предвремена отплата.

30. Секој уплатен износ над Вкупниот износ што Корисникот треба да го плати (Претплата), преставува авансна уплата за затворање на идни долгувања во рамките на кредитниот лимит кои ќе настанат во рок од 45 дена од денот на извршената претплата, освен ако Корисникот изречно не побара враќање на повеќе уплатениот износ. Износи за кои банкарска провизија за уплата на средствата на сметка на Корисникот трансфер е повисока од износот кој се враќа нема да се враќаат. - Во случај ако Корисникот на кредитот уплати сума во износ кој не е доволен за да ги отплати сите доспеани износи по Договорот за кредитен лимит до датумот на уплатата (помалку уплатен износ), со платениот износ се отплаќаат прво трошоците во врска со неисполнување на обврската на Корисникот на кредитот за отплата на кредитот, а со преостанатиот износ се затвораат доспеаната камата и главницата на кредитот.

31. Каматна стапкае висина на каматната стапка која се наплаќа на Износот на кредитот, како што е уредено во Договорот за кредитен лимит.

32. Профил е Личниот профил на Корисникот креиран на Веб – страната, кој е достапен откако Корисникот ќе ги внесе своето корисничко име и лозинка (логирање). При логирањето на Профилот за прв пат Корисникот внесува автоматски генерирана лозинка, којашто мора веднаш да ја замени со нова единствена лозинка којашто ќе му биде позната само на Корисникот. Пристапот до Профилот е дозволен само со внесување на корисничкото име и лозинка на Корисникот, коишто го идентификуваат Корисникот. Корисникот е целосно и единствено одговорен за сите последици што произлегуваат од секоја погрешна употреба и секоја злоупотреба на Профилот од страна на било кое трето лице.

33. Страна(и)се Корисникот и Кредиторот.

34. Tелефонски броје секој телефонски број кој се користи од страна на Корисникот или тој што му е доставен на Кредиторот од страна на Корисникот наведен во Договорот за кредитен лимит, Профилот на Веб страната, Подружниците на Кредиторот или преку кредитни посредници. За телефонски број што припаѓа на било кое трето лице, доставен до Кредиторот од страна на Корисникот на кредит врз основа на овој договор, Корисникот изјавува и потврдува дека ги има обезбедено сите потребни одобрувања/согласности од тоа трето лице за споделување на неговите/нејзините лични податоци или контакт информации, како и дека во случај на евентуална постапка поведена од тоа трето лице, која постапка би го вклучила Кредиторот на кој било начин, Корисникот на кредитот ќе се смета за единствен и исклучиво одговорен кон третото лице и/или за повреда на било кој важечки закон во овој поглед. Во случај да се изрече казна, забрана за вршење на деловна активност или побарување за надомест на штета за Кредиторот од третото лице или било која институција/Регулатор, поради тоа што Корисникот не ги обезбедил потребните дозволи/согласности од третото лице, Корисникот неотповикливо изјавува и наведува дека целосно ја презема одговорноста и ќе ја надомести/компензира секоја штета предизвикана на Кредиторот, согласно побараната компензација од Кредиторот.

35. Носители на јавни функции се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, и се сметаат за носители на јавна функција најмалку две години по престанокот на извршување на јавната функција. Поимот „носители на јавни функции“ вклучува членови на семејството на носителот на јавна функција, како и лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција

 

Предмет на Договорот за кредитен лимит и издавање на кредитот

36. Кредиторот му одобрува Кредитен лимит на Корисникот, што му овозможува на Корисникот неограничен број пати да прима и да користи Износи на кредит во рамките на Кредитниот лимит за време на важењето на Договорот за кредитен лимит преку поднесување на Барање за кредит.

37. Корисникот има право да поднесува Барање за кредит за вториот и секој нареден Износ на кредит во рамките на Кредитниот лимит само доколку претходно одобрениот и исплатен Износ на кредит е отплатен во целост. Корисникот поднесува Барања за кредит за секој Износ на кредит којшто се издава во рамките на Кредитниот лимит со посакуваниот рок на отплата во некоја од Подружниците на Кредиторот, преку својот Профил на Веб страната, преку СМС Системот на Кредиторот или преку кредитните посредници на Кредиторот.

38. Корисникот кој е Носител на јавна функција, Барањето за кредит го поднесува во некоја од филијалите на Кредиторот, и дава своерачно потпишана Изјава за носител на јавна функција.

39. По приемот на секое наредно Барање за кредит од Корисникот во рамките на одобрениот Кредитен лимит и откако Корисникот на кредитот се согласил со измените и дополнувањата на кредитните детали од Договорот за кредитен лимит кои се достапни на Профилот, се смета дека Договорот за кредитен лимит е изменет од страните. Кредиторот му го доставува на Корисникот изменетиот текст на Договорот за кредитен лимит на Профилот. Изменетиот Договор за кредитен лимит ќе стане полноважен и обврзувачки веднаш, освен ако не е поинаку договорено со Договорот за кредитен лимит.

40. Кредиторот може еднострано да го раскине Договорот за кредитен лимит без отказен рок во следниве случаи:
1) Доколку Корисникот доцни со отплата или исполнување на било која друга обврска од Договорот за кредитен лимит подолго од 5 (пет) дена од датумот на доспевањето; 2) Доколку Корисникот дал погрешни информации при поднесување на Барањето за кредит или не го известил Кредиторот за нивна измена; 3) Доколку Корисникот има доспеани неплатени обврски кон трети лица (влошена кредитоспособност); 4) Доколку над Корисникот е отворена стечајна постапка; 5) Доколку Кредиторот дознал дека на Корисникот му престанал работниот однос или кога Корисникот не може да докаже дека има редовни приходи; 6) Ако Кредиторот не може веќе да му исплаќа кредит на Корисникот, од причини по вина на Корисникот, вклучувајќи, но неограничувајќи се на случаите кога банкарската сметка на Корисникот е блокирана или затворена, па преносот на Износот на кредитот не може да се изврши; 7) Доколку Кредиторот утврдил дека Корисникот станал носител на јавна функција. 8) Доколку Кредиторот ја изгуби правната и деловна способност за вршење на финансиска дејност; Кредиторот има право еднострано да го раскине овој Договор за кредитен лимит во секое време со отказен рок од 30 дена. Во случај на еднострано раскинување на Договорот за кредитен лимит од страна на Кредиторот, сите побарувања веднаш доспеваат и се наплатливи.

41. Во согласност со барањето на Корисникот, а по разгледување и оцена на кредитната способност, одобрување на барањето и верификување на доставените информации и/или документи (каде што е применливо), Кредиторот го исплаќа секој Износ на кредитот или во готовина во Подружниците на Кредиторот или преку банкарски пренос на банкарска сметка на Корисникот. Постапката за разгледување и одобрување на Барањето за кредит, оценка на кредитната способност на Корисникот и верификација на доставените информации и/или документи, трае до 14 (четиринаесет) дена сметано од денот на поднесување на Барањето за кредит. Корисникот е согласен дека исплатата на кредитот Кредиторот ќе ја изврши по одобрување на Барањето за кредит, а во рамките на работното време на Кредиторот и на учесниците во платниот промет (банки). Доколку исплатата на кредитот се врши преку банкарски пренос на трансакциска сметка на Корисникот, во одредени случаи како што се неработни денови, празници и слично, исплатата на одобрениот Износ на кредитот ќе биде извршена првиот нареден работен ден. Доколку, по барање на Корисникот, исплатата на Износот на кредитот се врши во готовина, Корисникот е согласен дека Износот на кредитот може да го подигне од најблиската подружница на Кредиторот во текот на работното време на Кредиторот. Корисникот има право да избере дополнителна услуга за итно разгледување на Барањето за кредит, вклучувајќи ја и верификацијата на доставените информации и/или документи, со претходно плаќање на Провизија за итно процесирање на барањето во согласност со Тарифите на Kредиторот.

42. Износот на кредитот нема да биде исплатен на Корисникот доколку Корисникот погрешно ја навел банкарската сметка или другите податоци во Барањето за кредит се невистинити и неподобни за проверка, а Договорот за кредитен лимит, односно измените на Договорот за кредитен лимит ќе станат неважечки, за што Кредиторот соодветно го информира Корисникот на кредитот. Во случај износот на кредитот да не му е издаден на Корисникот на кредитот, поради недоволна кредитна способност на истиот, Договорот за кредитен лимит односно измените и дополнувањата на Договорот за кредитен лимит стануваат неважечки и Кредиторот го информира Корисникот на кредитот за тоа соодветно. Во секој случај, Кредиторот може да одбие да постапи по Барањето за кредит во секое време, во согласност со внатрешните деловни политики на Кредиторот, преку информирање на Корисникот на кредитот за истото.

43. Корисникот плаќа камата на Кредиторот за фактичкиот период на користење на исплатениот Износ на кредитот. Каматата се пресметува во согласност со каматната стапка од Договорот за кредитен лимит под претпоставка дека годината има 360 дена. Кредиторот може самостојно да ја намали каматната стапка во секое време.

44. Корисникот плаќа провизија за неисполнување на договорните обврски, која претставува надомест за трошоците на Кредиторот ако Корисникот не ги направи договорените отплати во роковите утврдени во Договорот за кредитен лимит. Провизијата за неисполнување на договорните обврски за отплата на кредитот се утврдува со важечките Тарифи коишто се достапни на Веб страната - и во Подружниците на Кредиторот.

45. Корисникот плаќа провизии за услуги на Кредиторот (вклучувајќи, но неограничувајќи се на провизија за издавање и администрирање на кредит, провизија за продолжување на рокот за отплата, провизија за неисполнување на договорните обврски, провизија за трансформација на начинот на отплата и други), камата за задоцнето плаќање и казни во случаите наведени во Договорот за кредитен лимит, а во согласност со важечките Тарифи.

46. Корисникот му ги отплаќа на Кредиторот Износот на кредитот, каматата и другите договорени плаќања и провизии во согласност со условите утврдени во Договорот за кредитен лимит.

47. Ако Корисникот доцни со отплатата на Износот на кредитот, казнена камата за задоцнетото плаќање се пресметува и наплаќа на неплатениот дел од отплатата на кредитот, за секој ден задоцнување.

48. Ако корисникот доцни со плаќање на камата пресметана врз основа на Каматните стапки од Договорот за кредитен лимит, се пресметува казнена камата на неисплатениот износ на каматата, за секој ден задоцнување.

49. Корисникот може да ја одложи отплатата на кредитот најмногу до истекот на продолжениот рок за отплата на кредитот или да го измени амортизациониот план, со плаќање на провизија за продолжување, согласнo интерните правила и процедури на Кредиторот.

50. Роковите за продолжување, а со тоа и измените во Договорот за кредитен лимит ќе влезат во сила кога плаќањето на провизијата за продолжување е уредно примено од страна на Кредиторот, на банкарска сметка или во Подружница, а во спротивно Роковите за продолжување, а со тоа и измените во Договорот за кредитен лимит се смета дека се неважечки.

51. Ако рокот на отплата на кредитот е продолжен, за време на веќе продолжуван рок, Корисникот на кредитот му плаќа на Кредиторот камата согласно Договорот за кредитен лимит, како и провизија за продолжувањето, но плаќањето на другите договорени плаќања е одложено.

52. Ако Корисникот доцни со отплата на кредитот, Кредиторот има право да наплати провизија за неисполнување на договорните обврски за плаќање на кредитот во согласност со важечките Тарифи објавени на Веб-страната и во Подружниците на Кредиторот.

53. Корисникот има право во кое било време да го плати, целосно или делумно, недостасаниот дел од кредитот со поднесување на писмено барање за предвремена отплата во една од подружниците на Кредиторот. Во случај Корисникот да изврши плаќање кое го надминува достасаниот износ за плаќање, а не поднел писмено барање за предвремена отплата до Кредиторот, во кое ја изразил намерата за целосна или делумна предвремена отплата, истото нема да се смета како предвремена отплата, туку како претплата.

Во случај на предвремена отплата, Корисникот има право на намалување на вкупните трошоци на кредитот. Во вкупните трошоци на кредитот не се вклучени трошоците за користење на Дополнителни услуги кои доспеваат и се наплатливи на денот на одобрување на Дополнителната услуга.

Кредиторот има право на праведен надоместок за трошоците директно поврзани со предвремената отплата на кредитот. Таквиот надоместок не смее да надмине 1% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку периодот меѓу предвремената отплата и рокот на траење на договорот за кредит се случи во период подолг од една година од рокот на траење на договорот за кредит, односно не повеќе од 0.5%, доколку предвремената отплата се случи во период не подолг од една година од рокот на траење на договорот за кредит.

Корисникот е должен до го намири во целост надоместокот за предвремена отплата на Кредитот на денот на целосната или делумна предвремена отплата на кредитот.

54. Во случај Кредиторот самостојно да го раскине Договорот за кредитен лимит, Корисникот му ги плаќа на Кредиторот договорените плаќања за периодот до раскинувањето на Договорот за кредитен лимит, како и законска казнена камата во случај на задоцнување сè до денот на исплатата на сите договорени плаќања. Кредиторот има право на законска казнена камата за задоцнето плаќање во секој случај, без оглед на наведеното во став 1 од овој член, од моментот кога Корисникот ќе падне во задоцнување со било која отплата во согласност со Договорот за кредитен лимит.

Права и обврски на договорните страни. Останати правила

55. Корисникот го информира Кредиторот за секоја измена на податоците наведени во Договорот за кредитен лимит (вклучувајќи ја и електронската адреса на Корисникот, телефонскиот број, банкарската сметка), за личната идентификација или за работното место, во рок од 5 работни дена, со повик од својот телефонски број, преку својот Профил на Веб - страната или во подружниците на Кредиторот.

56. Кредиторот може да побара потврда за променети информации на Корисникот, преку Телефонскиот број на Корисникот, преку Профилот на Веб - страната, во Подружниците на Кредиторот или на друг начин во согласност со правилата на Кредиторот.

57. Идентификацијата на Корисникот преку Телефонски број и телефонските разговори со Корисникот се обврзувачки за двете страни, ако Корисникот го користел пријавениот Телефонски број за телефонскиот повик и ако за време на повикот бараната информација за Договорот му е дадена на Кредиторот. Кредиторот ги снима телефонските разговори.

58. Профил на Корисникот е креиран на Веб - страната, а почетната лозинка е испратена преку Електронска пошта и на Телефонскиот број на Корисникот. На барање на Корисникот, Кредиторот ќе креира Профил во име и за сметка на Корисникот, за што веднаш ќе го информира Корисникот и ќе му ги достави корисничкото име и лозинката.

59. Кредиторот може, по свое наоѓање, да ја прекине комуникацијата по телефон со користење на пријавениот Телефонски број или преку Профилот на Веб - страната, да спроведе идентификација на Корисникот и да бара извршување на одредено дејствие во Подружниците на Кредиторот. Корисникот со ова потврдува дека ја прифаќа ваквата одлука.

60. Четиринаесет (14) дена по склучување на Договорот за кредитен лимит, Корисникот може да го искористи правото за откажување од Договорот за кредитен лимит, со известување до Кредиторот во писмена форма (Известување за откажување на договор за кредит во рок од 14 дена). За остварување на ова право, корисникот може да го користи однапред пропишаниот формулар, или пак до состави и достави свое известување и да го достави во една во подружниците или преку електронска пошта [email protected] Доколку Корисникот го искористи правото на откажување од Договорот за кредит, должен е да ја плати главнината и каматата за периодот од искористувањето на кредитот до денот на плаќање на главнината, веднаш но не подоцна од 30 дена од денот на известувањето на кредиторот за откажувањето од кредитот. Каматата се пресметува врз основа на договорената каматна стапка. Кредиторот има право на надоместок на неповратните трошоци платени во врска со договорот за кредит кон јавни или државни органи. Доколку кредитот е исплатен на трансакциска сметка на корисникот, исплатените парични средства задолжително се враќаат на сметката на Друштвото преку банкарски трансфер. Доколку кредитот е исплатен во готовина, корисникот може да направи поврат на паричните средства преку банкарски трансфер или во една од подружниците на Друштвото.

61. Идентификацијата на Корисникот и комуникацијата со истиот преку Профилот и Веб - страната е обврзувачка за двете страни. Со потпишувањето на Договорот за кредитен лимит, Корисникот потврдува дека е согласен и свесен за правилата за користење на Веб – страната и Профилот наведени во Договорот за кредитен лимит и на Веб-страната.

62. Kорисникот може да добие бесплатни информации за своите договорени обврски со повик од својот телефонски број или преку својот Профил на Веб - страната во форма на амортизационен план, а за издавање на секоја друга форма и вид на потврда и информација, Кредиторот има право да наплати соодветен трошок согласно важечата тарифа во моментот на издавање на потврдата, односно информацијата. Ако Корисникот задоцнил со било кое плаќање утврдено со Договорот за кредитен лимит, Кредиторот може да му испрати опомена и да ги наплати и трошоците за опомената согласно Тарифите.

63. Плаќањето од страна на Корисникот, кое не е направено во согласност со правилата на Договорот за кредитен лимит, не се смета за примено, сè додека не е идентификувано. Кредиторот го дефинира редоследот на исполнување на обврските на Корисникот на кредитот од Договорот. Корисникот изјавува дека го прифаќа секое плаќање извршено од трето лице во име и за сметка на Корисникот направено во подружницата на Кредиторот, како и дека со така извршените плаќања, Кредиторот може да ги затвори обврските на Корисникот кои произлегуваат од Договорот за кредитен лимит. Корисникот изјавува дека е согласен Кредиторот да ги потврди информациите дадени од трето лице кое ја врши уплатата во подружницата на Кредиторот во однос на висината на долгот за кој третото лице врши уплата. Корисникот изјавува дека нема да го смета Кредиторот за одговорен по ниту еден основ ниту да побарува било каква штета од него поради потврдување на информации дадени од трето лице кое ја врши уплатата, а во однос на висината на долгот.

64. По барање на Корисникот, кредитниот лимит може да се зголеми од страна на Кредиторот со проценување на кредитната способност на Корисникот.

65. Кредиторот може да одлучи да го промени кредитниот лимит по исполнување на предвидени интерни критериуми од страна на клиентот, во секое време, ако според неговата проценка кредитната способност на Корисникот се сменила и притоа го известува Корисникот на кредитот за истото.

66. Корисникот изјавува дека е запознаен и се согласува со Политиката за приватност на личните податоци на Корисници направена достапна од страна на Кредиторот на Веб-страната и во регистрираните подружници.

67. Во случај на спор меѓу страните, истиот може да се реши спогодбено, односно вонсудски, по пат на порамнување или медијација. Доколку страните не можат да го решат спорот спогодбено, односно вонсуски истиот ќе биде решен од страна на надлежен суд како што е утврдено со важечките закони.

68. Кредиторот може да пренесе (отстапи) побарувања или делови од побарувањата, кои произлегуваат од Договорот за кредитен лимит, на неограничен број трети лица (доверители), во целост или делумно, со можност Кредиторот за да го задржи правото да го сервисира Договорот за кредитен лимит по сопствена одлука.

69. Корисникот на кредитот е информиран дека во случај на отстапување на побарувањата или нивни делови коишто произлегуваат од Договорот за кредитен лимит, истиот останува непроменет и во случај на отстапување (цесија) третите лица (доверителите) стануваат доверители на Кредиторот, коишто можат да ги отстапат побарувањата или нивни делови што произлегуваат од Договорот за кредитен лимит на неограничен број други трети лица.

70. Врз основа на понудата од страна на Кредиторот и на третите лица (доверителите) за стекнување и отстапување на побарувањата или на нивните делови коишто произлегуваат од договорот на други трети лица, тие можат да ги откријат приходите, расходите, кредитната историја, име, презиме, полот, возраста, адресата на Корисникот на кредитот, како и други информации од Договорот за кредитен лимит потребни за исполнување на целта заради која се откриваат, и /или заради исполнување на законска обврска на Кредиторот, вклучително и упис во соодветни јавни регистри.

71. Корисникот продолжува да му ги отплаќа договорените износи според Договорот на кредиторот или на третите лица (доверители) во случај на отстапување на побарувањата без задржување на правото на сервисирање на Договорот освен доколку Кредиторот не го извести Корисникот на кредитот за спротивното.

72. Во случај на макроекономска нерамнотежа која ќе резултира со најмалку 5 % девалвација на средниот курс на еврото во денари (ЕУР/МКД) како еднострана мерка на НБРСМ или 5 % депрецијација на средниот курс на еврото во денари, мерени преку зголемување на средниот курс на ЕУР/ МКД објавен од страна на НБРНМ на нејзината веб страна, Давателот на кредит го задржува правото да ги корегира и зголеми за истиот процент на девалвација/депрецијација сите обврски на Корисникот на кредит спрема Давателот на кредит согласно Договорот за кредит (вклучувајќи, но неограничувајќи се на обврските по основ на главницата, каматата и сите провизии.

73. Корисникот се согласува неговите лични податоци да бидат обработувани од страна на Кредиторот (вклучувајќи го и периодот по поднесувањето на барањето за кредит) и му дозволува на Кредиторот да ги испрати и пренесе податоците на Корисникот на кредитот на било кои трети лица (обработувачи и корисници) во земјата и странство, вклучително и на агенции за наплата на побарувања во име и за сметка на Кредиторот, како и податоците во врска со Корисникот и Договорот и да прибавува информација за процена на кредитната способност на Корисникот во Македонското кредитно биро и на сите други достапни јавни регистри во Република Северна Македонија.

74. Кредиторот може да развива кредитна историја на Корисникот за обврските на Корисникот и може да пренесува податоци за Корисникот на други доверители на Кредиторот (вклучувајќи ги и идните доверители).

75. Обработката на податоците на Корисникот за обезбедување, понудување и одржување на услугите предмет на Договорот за кредитен лимит, е регистрирана во Агенцијата за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија, во која Кредиторот е регистриран како контролор на лични податоци.

76. Корисникот изјавува дека е запознаен и согласен дека Општите услови може да бидат изменети во било кое време од страна на Кредиторот и дека измените на истите ќе бидат објавени на Веб страната на Кредиторот (http://www.tigo.mk), како и дека Кредиторот не е обврзан лично да го извести Корисникот за направените измени. Корисникот се смета дека е информиран од страна на Кредиторот за секакви измени на Општите услови за кредитирање на денот кога истите се објавени на Веб-страната.

77. Органи кои вршат контрола на усогласеност со Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити се:

Министерство за финансии

бул. Даме Груев  бр.12, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3255-300
Факс: + 389 2 3255-721

Е-маил: [email protected]

Народна банка на Република Северна Македонија
бул. Кузман Јосифовски Питу 1, 1000 Скопје,
Тел.: + 389 2 3108 108;
Факс: + 389 2 3108 357
E-маил: [email protected]

 

 

                                                                            * * * * * * * * * 

Овие Општи услови за кредитирање се усвоени со Одлука на ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје бр. 01-1468/1 од 17.08.2022 година и истите стапуваат на сила и се применуваат сметано од ден 17.08.2022 година кога се објавени на веб страната. ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ има право да врши измени/дополнувања на Општите услови за кредитирање и изменетите/дополнетите Општи услови за кредитирање стапуваат на сила и се применуваат од денот на нивната објава на веб страната: www.tigo.mk. Корисниците на услугите на ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ и сите заинтересирани лица самостојно се информираат за Општите услови за кредитирање и сите измени/дополнувања со посета на веб страната: www.tigo.mk.

 

Аплицирај за брз кредит од 2.000 - 100.000 денари само со лична карта онлајн, или во една од нашите филијали. 

Назад