Тарифи

  Кредит со еднократна отплата Кредит со повеќекратна отплата
Расположлив износ   Од 2.000 МКД до 12.000 МКД Од 2.000 МКД до 60.000 МКД
Рок на кредит   7 дена
14 дена
30 дена
3 месеци
6 месеци
12 месеци
Каматна стапка %  0% 10%
  Провизија за издавање на кредит 7 дена – 7%
14 дена – 10%
30 дена – 15%
3 месеци – 20%
6 месеци – 20%
12 месеци – 20%
  Провизија за администрирање на кредит 0%

3 месеци – 2,25%
6 месеци – 3,75%
12 месеци – 4,25%

  Провизија за продолжување на рокот за отплата на кредитот

7 дена – 7%

14 дена – 10%
30 дена – 15%

(од износот на главница во
моментот на продолжување)

од 1 до 3 продолжувања – 8%

од 4 до 6 продолжувања – 9%
од 7 до 12 продолжувања – 12%

(од износот на главница во моментот на продолжување)

  Провизија за повлекување на дополнителен

износ од кредитен лимит

7 дена – 7%
14 дена – 10%
30 дена – 15%

 3 месеци – 20%
6 месеци – 20%
12 месеци – 20%

 Провизија за исплата преку трансакциска сметка  0%

 
*Првиот кредит е без трошоци и провизии и без провизија за исплата во готово

0%

 

Провизија за исплата во готово во филијала 

3% 

*Првиот кредит е без трошоци и провизии и без провизија за исплата во готово

 3%
(максимум 1.200 МКД)
 Провизија за задоцнето плаќање на кредит  За секои 4 дена во доцнење – 300 МКД

За секои 7 дена во доцнење = 1/4 од износ на рата

 Трошоци за раскинување на договорот

500 МКД

5% од износот на главницата

 Провизија за предвремена отплата

0%

0,5%

 Провизија за приоритетен трансфер на пари

100 МКД

100 МКД

                                                                          * * * * * * * * *

Овие Тарифи се усвоени со Одлука на ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје бр. 01-80/5 од 05.05.2018 година и истите стапуваат на сила и се применуваат сметано од ден 05.05.2018 година. ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ има право да врши измени/дополнувања на Тарифите и изменетите/дополнетите Тарифи стапуваат во сила и се применуваат од денот на нивната објава на веб страната: www.tigo.mk. Корисниците на услугите на ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ и сите заинтересирани лица самостојно се информираат за Тарифите и сите нивни измени/дополнувања со посета на веб страната: www.tigo.mk.
Назад