Продолжување на рок за отплата

Доколку сакате да го продолжите рокот за отплата на кредитот, потребно е да уплатите провизија за продолжување.

Рокот на отплата за Тиго Старт - кеш кредит со еднократна отплата може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 8%, 12% или 18% соодветно, од преостанатата главница)

Провизијата за продолжување се пресметува на преостанатиот дел од главницата:

Главница x (% за продолжување) = Износ што треба да се уплати за продолжување на рокот

Трошокот за продолжување на рокот за отплата за 30 дена, при користење на опцијата Тиго Мулти (отплата на кредитот на повеќе месечни плаќања), изнесува 35% од износот на тековната месечна отплата.

Во рамките на периодот во за кои сте уплатиле продолжување, немате никакви дополнителни кредитини трошоци.

За продолжување на рокот за отплата на кредитот јавете се на 13 700 или платете во кеш во некоја од нашите филијали.

Назад