Продолжување на рок за отплата

Доколку сакате да го продолжите рокот за отплата на кредитот, потребно е да уплатите провизија за продолжување.

 

Рокот на отплата за  кеш кредит со еднократна отплата може да се одложи за 30 дена (со трошок за провизија од 18% од преостанатата главница, во зависност од периодот кога клиентот го склучилот Договорот/Анексот за кредит) 

 

Tрошоците за продолжување на рокот за отплата за 30 дена, при користење на премиум опцијата за отплата на кредитот на повеќе месечни плаќања, изнесуваат од 6% до 18% од преостанатата главница, во зависност од преостанатиот период за отплата на кредитот.

 

Главница x (% за продолжување) = Износ што треба да се уплати за продолжување на рокот

 

Во рамките на периодот во за кои сте уплатиле продолжување, немате никакви дополнителни кредитини трошоци.

За продолжување на кредитот јавете се на 13 700 или платете во кеш во некоја од нашите филијали.

Назад