Продолжување на рок за отплата. Кредит на рати

   Продолжување на рок за отплата

 

Доколку сакате да го продолжите рокот за отплата на кредитот, јавете се на телефонскиот број 13 700.

Tрошоци за продолжување на рокот за отплата на кредитот со повеќекратни отплати се:

30 дена - од 6% до 15% (во зависност од преостаната главница и број на рати)

 

  • Провизијата се пресметува од преостанатиот дел од главницата
Назад