Известување за клиентите - Зголемен лимитот за плаќање во кеш, од 500 на 3.000 евра

 

Почитувани клиенти, 

 

Согласно Законот за дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19 ), во Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам* („Службен весник на Република Македонија― број 120/18), во член 182 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:Со влегувањето во сила на овој закон забраната за плаќање со готовина на стоки и услуги од членот 48 од овој закон, ќе се однесува на готовински плаќања, во износ од 3.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги.” - Тиго Фајнaнс ги информира своите клиенти дека од ден 27.12.2019, со измените во овој закон е зголемен износот на готовинските плаќања од 500 еур на 3.000 еур во денарска противвредност.

 

Caption

 

*** Условите на продуктите и информациите кои се содржани во овој блог може може да бидат застарени и не соодветствуваат со моменталната ситуација предизвикана од кризната состојба.

 

Назад