Изјава за согласност

                                                 ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ

 

Со потпишување / прифаќање на оваа Изјава, изјавувам дека сум согласен Финансиското друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: "Друштвото"), да ги обработува моите лични податоци за целите на вршење на финансиски активности, односно да ги преземе следните дејства, и тоа:

 • Да ги собира, чува и обработува сите мои лични податоци (име и презиме, адреса, телефон, адреса на електронска пошта, трансакциска сметка, единствен здравствен број и други), вклучително и мојот единствен матичен број (ЕМБГ), како и мои биометриски податоци, коишто ги доставувам во писмена, усна или електронска форма непосредно на Друштвото или на било кое друго лице коешто по налог на Друштвото посредува во процесот на аплицирање, поднесување на апликацијата за кредит или обработка на апликацијата за кредит, како и сите мои лични податоци кои Друштвото ги има добиено или може во секое време да ги добие од Македонското кредитно биро и од сите други релевантни регистри и институции во Република Северна Македонија заради:
 • моја идентификација,
 • проверка на мојата кредитна способност,
 • обработка на барањето за кредит,
 • извршување и администрирање на кредитниот/те договор/и коишто ги имам склучено со Друштвото и
 • за други цели коишто се дозволени според важечките закони на Република Северна Македонија (цели за обработка на лични податоци).

 

 • Да ја проверува мојата кредитна способност и да бара и собира мои лични податоци од сите релевантни јавни или приватни регистри и бази на податоци во Република Северна Македонија, а особено да ја проверува мојата кредитна способност во Македонското кредитно биро и да ги добива сите достапни податоци и извештаи за мојата кредитна способност од Македонското кредитно биро, како и да ги доставува моите лични и кредитни податоци до Македонското кредитно биро и сите други надлежни институции и органи во Република Северна Македонија. Запознаен/а сум со правата и обврските на Друштвото и Македонското кредитно биро согласно Законот за кредитно биро, а во врска со доставување, чување, обработка и користење на моите лични податоци.

 

 • Да врши проверка на веродостојноста и трансакциската сметка која ја доставувам во КИБС (Клириншки интербанкарски системи).

 

 • Во согласност со Законот за заштита на личните податоци и до законски дозволен обем, да ги пренесува, дава на користење и обработува сите мои лични податоци, вклучувајќи го и мојот единствен матичен број (ЕМБГ) и мои биометриски податоци на корисници/обработувачи во Република Северна Македонија и други држави, со кои Друштвото има склучен договор, вклучително и сите поврзани лица со Друштвото, агенциите за наплата на долгови, кредитни бироа, адвокатски друштва и канцеларии, вработените во Друштвото, правните наследници на Друштвото, договорни и присилни стекнувачи на правата и обврските од договорот/те за кредит/и, државните органи и секое друго физичко или правно лице каде што е потребно, заради извршување на процесот на аплицирање и одобрување на кредит, извршување и администрирање на договорот/те за кредит/и и наплата на долг по основ на договорот/те за кредит/и.

 

 • Да ги користи моите лични податоци за цели на директен маркетинг. Притоа, запознаен/а сум дека можам со писмено барање до Друштвото да побарам моите лични податоци да не бидат користени за цели на директен маркетинг.

 

 • Да креира онлајн профил во мое име и за моја сметка, за кој ќе ми бидат доставени корисничко име и лозинка за пристап.

 

 • Да креира е-маил адреса во мое име и за моја сметка, за којa ќе ми бидат доставени корисничко име (односно е-маил адресата) и лозинката за пристап.

 

 • Во мое име и за моја сметка да изврши директно задолжување на мојата банкарска сметка отворена во било која комерцијална банка во Република Северна Македонија во корист на Друштвото со цел извршување на директно плаќање односно префрлање на средства од мојата банкарска сметка на сметката на Друштвото заради отплата на кредит и сите други трошоци кои евентуално би настанале, доколку банката ја дава таа можност.

 

Дополнително со потпишување / прифаќање на оваа Изјава, изјавувам дека:

 

 • Не се наоѓам на санкциона листа на терористи и терористички организации објавена од Обединетите нации, Европската Унија и Амбасадата на САД.

 

 • Запознаен/a сум и ги прифаќам Општите услови на Друштвото, Правилата за приватност и Колачиња.

 

 • Запознаен/a сум дека имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

 

 • Друштвото, како контролор на лични податоци регистриран во Дирекција за заштита на лични податоци под број 2177, ми ги даде сите информации за обработката на податоците во согласност со Законот за заштита на личните податоци, вклучувајќи ги меѓу другото: целите на обработката; корисниците или категориите на корисници на лични податоци; задолжителноста да се даде одговор на прашања; можните последици од недавањето на одговорите и правото на пристап; исправки на личните податоци и повлекување на согласноста за обработка на истите со поднесување на писмено барање до Офицерот за лични податоци на: [email protected]
Назад