Изјава за согласност

Со потпишување на оваа Изјава, изјавувам, се согласувам и потврдувам Финансиското друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: "Друштвото"):

1. Да ја проверува мојата кредитна способност и да бара и собира мои лични податоци од сите релевантни јавни или приватни регистри и бази на податоци во Република Северна Македонија, а особено да ја проверува мојата кредитна способност во Македонското кредитно биро и да ги добива сите достапни податоци и извештаи за мојата кредитна способност од Македонското кредитно биро, како и да ги доставува моите лични и кредитни податоци до Македонското кредитно биро и сите други надлежни институции и органи во Република Северна Македонија. Запознаен/а сум со правата и обврските на Друштвото и Македонското кредитно биро согласно Законот за кредитно биро, а во врска со доставување, чување, обработка и користење на моите лични податоци.

2. Да врши проверка на веродостојноста и трансакциската сметка која ја доставувам во КИБС (Клириншки интербанкарски системи).

3. Да ги собира, чува и обработува сите мои лични податоци (име и презиме, адреса, телефон, адреса на електронска пошта, трансакциска сметка, единствен здравствен број и други), вклучително и мојот единствен матичен број (ЕМБГ), како и мои биометриски податоци, коишто ги доставувам во писмена, усна или електронска форма непосредно на Друштвото или на било кое друго лице коешто по налог на Друштвото посредува во процесот на аплицирање, поднесување на апликацијата за кредит или обработка на апликацијата за кредит, како и сите мои лични податоци кои Друштвото ги има добиено или може во секое време да ги добие од Македонското кредитно биро и од сите други релевантни регистри и институции во Република Северна Македонија заради: а) моја идентификација, б) проверка на мојата кредитна способност, в) обработка на барањето за кредит, г) извршување и администрирање на кредитниот/те договор/и коишто ги имам склучено со Друштвото и д) за други цели коишто се дозволени според важечките закони на Република Северна Македонија (цели за обработка на лични податоци).

4. Во согласност со Законот за заштита на личните податоци и до законски дозволен обем, да ги пренесува, дава на користење и обработка сите мои лични податоци, вклучувајќи го и мојот единствен матичен број (ЕМБГ) и мои биометриски податоци на корисници/обработувачи во Република Северна Македонија и други држави, со кои Друштвото има склучен договор, вклучително и сите поврзани лица со Друштвото, агенциите за наплата на долгови, кредитни бироа, адвокатски друштва и канцеларии, вработените во Друштвото, правните наследници на Друштвото, договорни и присилни стекнувачи на правата и обврските од договорот/те за кредит/и, државните органи и секое друго физичко или правно лице каде што е потребно, заради извршување на процесот на аплицирање и одобрување на кредит, извршување и администрирање на договорот/те за кредит/и и наплата на долг по основ на договорот/те за кредит/и.

5. Да ги користи моите лични податоци за цели на директен маркетинг. Притоа, запознаен/а сум дека можам со писмено барање до Друштвото да побарам моите лични податоци да не бидат користени за цели на директен маркетинг.

6. Друштвото, како контролор на лични податоци регистриран во Дирекција за заштита на лични податоци под број 2177, ми ги даде сите информации за обработката на податоците во согласност со Законот за заштита на личните податоци, вклучувајќи ги меѓу другото: целите на обработката; корисниците или категориите на корисници на лични податоци; задолжителноста да се даде одговор на прашања; можните последици од недавањето на одговорите и правото на пристап; исправки на личните податоци и повлекување на согласноста за обработка на истите со поднесување на писмено барање до Офицерот за лични податоци на: [email protected].

7. Друштвото да креира онлајн профил во мое име и за моја сметка, за кој ќе ми бидат доставени корисничко име и лозинка за пристап.

8. Друштвото да креира е-маил адреса во мое име и за моја сметка, за којa ќе ми бидат доставени корисничко име (односно е-маил адресата) и лозинката за пристап.

9. Друштвото има право од мое име и за моја сметка да изврши директно задолжување на мојата банкарска сметка отворена во било која комерцијална банка во Република Северна Македонија во корист на Друштвото со цел извршување на директно плаќање односно префрлање на средства од мојата банкарска сметка на сметката на Друштвото заради отплата на кредит и сите други трошоци кои евентуално би настанале, доколку банката ја дава таа можност.

10. Не сум носител на јавни функции во смисол на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.*

11. Не се наоѓам на санкциона листа на терористи и терористички организации објавена од Обединетите нации, Европската Унија и Амбасадата на САД.

12. Запознаен/a сум и ги прифаќам Општите услови на Друштвото, Правилата за приватност и Колачиња.

13. Запознаен/a сум дека имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

 

Носители на јавни функции” се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, како:
а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,
б) избрани претставници во законодавната власт,;
в) судии на врховни судии или уставни судии или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи не може да се користат правни лекоци;
г) членови на органи на управување на супревозорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка
д) амбасадори,
ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост,
ж) лица со функции во политички партии (членови на органите на политичките партии) и
з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како: директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции;
ѕ) градоначалници и претседатели на совети на општини;

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:
а) членови на семејството согласно Законот за семејството и
б) лица кои се сметаат за блиски соработници:
- деловни партнери (секое физичко лице за кое се знае дека има заедничка сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со „носител на јавна функција“) и
- лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавни функции.
За носители на јавна функција од точка а) до з) се сметаат лицата најмалку една година по престанокот на извршување на јавната функција.

Назад