Shlyerja e kredisë

 •  

Në cilën do qoftë bankë:

Pranues: SHF TIGO Finance SHPKNJP

    • Banka Komercijale SHA Shkup
     300000004136116
    • NLB Banka SHA A Shkup
     210072297120169
    • Eurostandard Banka (në qdo postë)
     370001100213604
    • Stopanska Banka SHA Shkup
     200003324420755
   • Ohridska Banka SHA 
    530010102178860 
   • UNI Banka SHA Shkup
    240040110668976
   • Sparkasse Banka SHA Shkup 
    250101000684892

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

 

 

Në cilën do qoftë degë tonë  para në dorë.

Ejani në degën tonë dhe paguane kredinë shpejtë dhe lehtë me para në dorë

 

VShënim: Në zbatim të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe finansimin e terrorizmit, nga data 30 dhjetor 2019, ju informojmë se shuma e pagesave të parave të gatshme është rritur nga 500 deri në 3,000 EUR në ekuivalent denarë. Për më shumë >>>

 

Në cilën do qoftë degë të SHA Postat e Maqedonisë:

 

Pranues: SHF TIGO Finance SHPNJP Shkup

   • Euro standard Banka
    370001100213604

Qëllimi i pagesës: Shënoni numrin e marrëveshjës suaj

 

Nalog 2
Caption

 

Me qëllim të identifikimit më të lëhtë të pagesës suaj, ju lutemi në fushën qëllimi i pagesës ta shënoni numrin e kontratës suaj.

Ne do ju përkujtojmë disa ditë para skadimit të afatit për shlyerjen e kredisë.

Për informata më të hollsishme, ju lutemi të na kontaktoni në numrin  13 700.

Kthehu