Vazhdim te shlyerjes se kestit mujor

    
        

Nësë doni që ta vazhdonii afatin e shlyerjës së kredisë, thirni në numrin 13 700. 

 

Shpenzimet për vazhdimin e afatit të shlyerjës së kredisë me pagesë të njëfishtë janë:

7 ditë – 8%

14 ditë – 12%

30 ditë – 18%

* Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit.

 

Shpenzimet për vazhdimin e afatit të shlyerjës së kredisë me pagesë të shumëfishtë (me këste) janë:

30 ditë – nga 6% deri ne 18%

* Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit.

Kthehu