Vazhdim i afatit për pagesë.

      Vazhdim i afatit për pagesë

 

Nësë doni që ta vazhdonii afatin e shlyerjës së kredisë, thirni në numrin 13 700

Shpenzimet për vazhdimin e afatit të shlyerjës së kredisë me pagesë të njëfishtë janë:

7 ditë – 7%

14 ditë – 10%

30 ditë – 15%

* Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit.

Kthehu