Vazhdim i afatit për pagesë

       Vazhdim i afatit për pagesë

 

Nësë doni që ta vazhdonii afatin e shlyerjës së kredisë, thirni në numrin 13 700

Shpenzimet për vazhdimin e afatit të shlyerjës së kredisë me pagesë të shumëfishtë (me këste) janë:

30 ditë – nga 6% deri ne 15% (në varësi të principalit të mbetur dhe numrit të kësteve)

 

  • Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit.

 

Kthehu