Termat e pergjithshem

1. Llogaria e Kredidhënësit është çdo llogari bankare e kredidhënësit e publikuar në faqen e internetit të kredidhënësit dhe / ose në degët e kredidhënësit.

2. Limiti i kredisë është shuma maksimale e kredisë që kredidhënësi mund t'i vëjë në dispozicion kredimarrësit dhe i cili është i ndryshueshëm gjatë kohës së Marrëveshjës për Limit Kreditor. Kredimarrësi mund të përdorë një Shumë të aprovuar të kredisë brenda Limitit Kreditor e specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor. Shuma e kredisë Brenda limitit kreditor e cila është shlyer plotësisht, mundet prap të huazohet në numër të pakufizuar gjatë kohës së marrëveshjës për limit kreditor. Shuma e limitit kreditor nuk i përfshin shumat e komisioneve të përcaktura ne Marrëveshjën për limit kreditor dhe komisionet prej Çmimorës të publikuara në web faqën dhe në degët e Shoqatës.

3. Afat i shlyerjës është periudha e shlyerjës së kredisë e përcaktuar në Marrëveshjën për limit kreditor.

4. Shuma e kredisë paraqet shumën e lëvruar të kredisë, siç është e përcaktuar në Marrëveshjën për limit kreditor dhe që është brenda limitit kreditor. Kredimarrësi mund të aplikojë për shumë të kredisë brenda limitit kreditor në internet nëpërmjet Profilit në web faqën, në degët e Kredidhënësit ose nëpërmjet ndërmjetësve kreditues, duke plotësuar një Aplikacion për kredi.

5. Kërkesë për kredi, është kërkesë nga klienti e parashtruar online nëpërmjet profilit në ueb faqe,nëpërmjet degëvë të Tigo Finance, ose nëpërmjet ndërmjetësit kreditues përmes së cilit Kredimarrësi aplikon për limit kreditor ose/dhe për shume të kredisë mbrenda limitit kreditor.Palët pajtohen që kërkesa për kredi për lëvrim së shumës plotësuese në kuadër të limiti kreditor të aprovuar paraqet konfirmim që Kredimarrësi pajtohet me ndryshimet adekuate të Marrëveshjës per limit kreditor,të cilat gjenerohen automatikisht pas dorëzimit dhe miratimit të kërkesës për kredi, ndërsa marrëveshja e ndryshuar për limit kreditor i vihet në dispozicion kredimarrësit nëpërmjet profilit në web faqe ose në degët e Kredidhënësit. Për çfarë do gabimi gjatë plotësimit të dhënave, të ndodhura për faj të Kredimarrësit, SHF nuk bart përgjegjësi dhe të gjitha pasojat prej gabimeve të tilla bijnë mbi Kredimarrësin.

6. Dita e Shlyerjës së kredisë është dita e fundit e afatitpër shlyerje e specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor, deri kur Kredimarrësi duhet të shlyejë plotësisht shumën e kredisë dhe të gjitha komisionet e aplikueshme

7. Email i Kredimarrësit është adresa elektronike(e-mail) e Kredimarrësit e specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor, e cila nënkuptohet që përdoret ekskluzivisht nga Kredimarrësii. Kredimarrësi është vetëm ai përgjegjës për çdo pasojë që vjen nga çdo keqpërdorim ose abuzim i e-mailit të tij nga ndonjë palë e tretë.

8. Llogaria e Kredimarrësitështë secila llogari e tij/saj bankare: (1) e cila është specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor; (2) e cila i është raportuar kredidhënësit gojarisht ose me shkrim në ndonjë prej degëve të Kredidhënësit, nëpërmjet bisede telefonike ose në Profil; dhe / ose (3) çdo llogari bankare nga e cila Kredimarrësi ka bërë një pagesë drejt kredidhënësit.

9. Degë është çdo zyrë e kredidhënësit që është e ndryshme nga selia qendrore e kredidhënësit, dhe në të cilën kredidhënësi kryen veprimtari të kredidhënjës (një listë e vlefshme e degëve është në dispozicion në faqen e internetit të kredidhënësit).

10. Afati i Marrëveshjes për limit kreditorë është një periudhë e papërcaktuar kohore për të cilën është e lidhur Marrëveshja për limit kreditor.

11. NSHT paraqet normat e shpenzimeve totale të specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor.

12. Plani i amortizimit është plan që i përfshin shlyerjet e shumës së kredisë dhe afatet e shlyerjeve për çdo shlyerje sipas Marrëveshjës për limit kreditor, dhe i njejti paraqet pjesë përbërëse s e Marrëveshjes për limit kreditor.

13. Pasqyra e rrjedhëve të paravë është pasqyrë e rrjedhëve të paravë e dhënë në Shtojcën nr. 1 të Marrëveshjes për limit kreditor.

14. Komisionet janë komisione, shpenzime edhe pagesat tjera për shërbimet që i janë dhënë kredimarrësit nga kredidhënësi, të specifikuara në Marrëveshjen për limit kreditorë dhe në Çmimorën aktuale të Kredidhënësit që janë në dispozicion të Kredimarrësit në Website dhe në degët e Kredidhënësit.

15. Komisioni për lëvrimin e kredisë paraqet shpenzim të njëherëshëm për përpunimin dhe miratimin e kërkesës për kredi, e cila maturon plotësisht në ditën e miratimit të kredisë, dhe që shlyhet me shlyerjen e shumës së kredisë sipas Planit të Amortizimit ose me shlyerjen e të gjithë shumës së kredisë, duke përfshirë edhe shlyerjen e parakohshme ose në rast të ndërprerjes së Marrëveshjes për limit kreditor.

16. Shuma totale të cilën duhet ta shlyeje Kredimarrësi është mbledhje e shumës së kredisë rritur për interesat dhe komisionet, të përcaktuara në Marrëveshjen për limit kreditor, të cilin Kredimarrësi është i obliguar ta shlyejë në Datën e Shlyerjës së Kredisë.

17. Marrëveshje për limit kreditor nënkupton një Marrëveshje të përbërë nga Pjesa 1, Pjesa 2, Pjesa 3, Shtojcë 1, Plani i amortizimit dhe Çmimore, me të gjitha ndryshimet të tyre të ardhshme përkatëse dhe / ose anekset e dakorduara midis palëve me shkrim, me telefon, me Email ose me Profilin.

18. Dënimi paraqet gjobë kontraktuale për përmbushjen e vonshme të detyrimeve jo-monetare të kredimarrësit, e cila është dakorduar në Marrëveshjen për limit kreditor dhe e llogaritur sipas normës së përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor.

19. Data e shlyerjës  është data e shlyerjës siç është e përcaktuar në Marëveshjën për limit kreditorr ose sipas planit të amortizimit.

20. E drejta e zbatueshme është ligji i Republikës së Maqedonisë.

21. Interesi ndëshkues për shlyerjen me vonësë është interesi për shlyerje të vonuar, siç është përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor.

22. Komisioni për vazhdimin e e afatit për shlyerje të kredisë është komision për vazhdimin e afatit për shlyrjën e kredisë,siç është e parashikuar me çmimorën e shpallur në ueb faqën ose në degët kredidhënësit.

23. Afati i vazhduar për shlyerje është periudha për cilin është vazhduar afati për shlyerjen e kredisë.

24. Ueb faqja është faqja e Kredidhënësit www.tigo.mk ku kredimarrësi identifikohet nëpërmjet profilit të tij/saj, dhe ku Kredimarrësi dhe Kredidhënësi mundet të komunikojnë bashkërisht dhe të këmbejnë informata.Informatat e këmbyera nëpërmjet Profilit dhe ueb faqës janë të detyrueshme për palët dhe paraqesin pjesë përbërëse të Marrëveshjës për limit kreditor, vetëm nëse nuk ështe ndryshe e përcaktuar në informatat e shkëmbyera ose në Marrëveshjën për limit kreditor. Çdo here kur Kredimarrësi e shtyp butonin Pajtohem në ueb faqën apo ne Profilin, konsiderohet që Kredimarrësi e ka dhëne pajtimin e tij për përmbajtjen për të cilën butoni Pajtohem është ofruar.

25. Komisioni për administrimin e kredisë është një komision për administrimin e një kredie me këste gjatë gjithë kohëzgjatjes së Marrëveshjes për limit kreditor, i cili shlyet me pagesën e çdo kësti.

26. Çmimorja përbëhet nga të gjitha komisionet, interesat, shpenzimet , normat dhe kushtet për shlyerjen e tyre, si dhe kompenzimet për shërbimet që i ofrohen Kredimarrësit nga kredidhënësi, të cilat janë të disponueshme në faqen e internetit (https://www.tigo.mk/info/çmimore) dhe në degët e Kredidhënësit dhe janë pjesë përbërëse të Marrëveshjes për limit kreditor.Çmimorja e Kredidhënësit mund të ndryshojë kohë pas kohe. Kredimarrësi konsiderohet se ka qenë i informuar nga kredidhënësi për çdo ndryshim në Çmimore në ditën kur ato janë publikuar në faqen e internetit.

27. Shlyerja e pjesëshme paraqet shlyerje të njëhershme prej më shumë se 20% të shumës së jomaturuar të kredisë me këste për të cilën Kredimarrësi e ka njoftuar Kredidhënësin që është duke bërë shlyerje të parakohëshme të pjeshme ose të plotë dhe në formë eksplicite ka kërkuar prej Kredidhënësit të përgatisë plan të ri të Amortizimit duke e marrë parasysh shlyerjen e njëhershme të cekur më lartë, përndryshe shlyerja do të konsiderohet shlyerje e rregullt e kredisë sipas Planit të Amortizimit të rënë dakord. Çdo shumë e paguar mbi shumën e përgjithshme të cilën Kredimarrësi duhet ta shlyej( parapagim), paraqet paradhënje për shlyerjen e detyrimeve të ardhshme në kuadër të Limitit kreditor të cilat do të ndodhin në afat prej 45 ditëve prej ditës së parapagimit, përveq nëse Kredimarrësi kërkon në mënyrë strikte mjetet më shumë të paguara të kthehen mbrapa. Shumat për të cilat komisionet bankare për transfertë të mjetëve në llogarinë transakcione të Kredimarrësit janë më të lartë se mjetët të cilat duhet të kthehen, nuk do të kthehen. Në rast që Kredimarrësi paguan shumë e cila nuk është e mjaftueshme që ti shlyej të gjitha shumët të maturuara sipas Marrëveshjës për limit kreditor deri në ditën e pagesës ( më pak shumë e paguar), me shumën e paguar shlyen së pari shpenzimet të lidhura me mospërmbushjen e detyrimit të Kredidhënësit për shlyerjen e kredisë, dhe me pjesën tjetër shlyet interesi dhe principali i maturuar i kredisë.

28. Norma e interesit është normë e interesit që përllogaritet në shumën e kredisë, siç përcaktohet në Marrëveshjen për limit kreditor

29. Profili është Profili personal i Kredimarrësit i krijuar në Ueb faqën, i cili është në dispozicion pasi Kredimarrësi të futë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin ( kyqje).Kur kyqeni në Profilin për herë të parë, Kredimarrësi fut një fjalëkalim të gjeneruar automatikisht, të cilën duhet ta zëvendësojë menjëherë me një fjalëkalim të ri unik, i cili do të jetë i njohur vetëm për Kredimarrësin.Qasja në Profil është e lejuar vetëm duke futur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e Kredimarrësit i cili identifikon Kredimarrësin. Kredimarrësi është plotësisht përgjegjës për të gjitha pasojat që rrjedhin nga çdo përdorim të gabuar apo për çdo keqpërdorim i Profilit nga ndonjë palë e tretë.

30. Pala /ët janë Kredimarrësii dhe Kredidhënësi.

31. Numri i telefonit është çdo numër telefoni që përdorët nga Kredimarrësi ose ai i cili i është dorëzuar Kredidhënësit nga ana e Kredimarrësit i specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor, në profilin në ueb faqën, në degët e Kredidhënësit ose nëpërmjet ndermjetësve kreditues.

                  Subjekti i Marrëveshjes së Limitit kreditor dhe lëvrimi i kredisë

32. Kredidhënësi i miraton limit kreditor Kredimarrësit, e cila i mundëson atij të kërkoje dhe ta përdorë atë në mënyrë të njëpasnjëshme, përmes kërkesës për kredi,të pranoje dhe të përdore shuma të kredive në kuadër të limiti kreditor , gjatë afatit së vlefshmërisë të Marrëvëshjes për limit kreditor.

33. Kredimarrësi parashtron Kërkesa për Kredi për secilën shumë të kredisë e cila lëvrohet brenda limitit kreditor me periudhën e shlyerjës së dëshiruar në një nga degët të Kredidhënësit, nëpërmjet Profilit të saj/tij në ueb faqën ose nëpërmejt ndërmjetësve kreditues të Kredidhënësit.

34. Pas marrjes së çdo kërkese të ardhëshme për kredit prej Kredimarrësit e cila është brenda limit kreditor të miratuar dhe pasi Kredimarrësi ka rënë dakord për ndryshimet dhe plotësimet të Detajeve të Kredisë prej Marrëveshjes për limit kreditor që janë në dispozicion në Profilin, konsiderohet se Marrëveshja për limit kreditor është ndryshuar nga palët. Kredidhënesi i a dërgon Kredimarrësit tekstin e ndryshuar të Marrëveshjes për limit kreditor në Profil. Marrëveshja e Ndryshuar për limit kredtior do të bëhet e vlefshme dhe e detyrueshme menjëherë, përveç nëse është rënë dakord ndryshe me Marrëveshjen për limit kreditor.

35. Kredidhënësi mund të ndërpresë Marrëveshjen për limit kreditor njëanshëm pa njoftim paraprak të Kredimarrësit në rastet e mëposhtme:

1.Nëse kredimarrësi vonohet me shlyerjen më shumë se 5 ditë prej datës së maturimit.

2.Nëse kredimarrësi ka dhënë informacione të pasakta gjatë Aplikimit për kredi.

3.Nëse kredimarrësi ka borxhe të maturuara të papaguara ndaj personave të tretë ( aftësi kreditore të përkeqësuar).

4.Nëse mbi Kredimarrësin është hapur procedurë falimentimi.

5.Nëse kredidhënësi e kupton që kredidhënësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës,ose kur kredidhënësi nuk mundet të vërtetojë që ka të ardhura të rregullta.

6.Nëse Kredidhënësi nuk mundët ti lëvrojë më kredi Kredimarrësit , për faj të Kredimarrësit duke përfshirë, por pa u kufizuar në rastet kur llogaria bankare e Kredimarrësit është bllokuar ose mbyllur, dhe për atë shkak transferimi i shumës së kredisë nuk mund të realizohet.

7.Nëse Kredidhënësi vërteton se Kredimarrësi është bërë një bartës i funkcionit publik;

8.Nëse Kredidhënësi humb aftësinë ligjore dhe të biznesit për të kryer një aktivitet financiar

36.Në përputhje me kërkesën e Kredimarrësit , Kredidhënësi lëvron çdo shumë të kredisë ose në të holla të gatshme në Degët e Kredidhënësit ose nëpërmjet transferimit bankar në llogarinë bankare të Kredimarrësit. Kredimarrësi është i pajtimit që pagesën e kredisë Kredidhënësi ta bëjë pas miratimit të kredisë, dhe në kuadër të orarit të punës së Kredidhënësit dhe të pjesmarrësve në qarkullimin pagesor ( bankat). nNëse pagesa bëhet nëpërmjet transferimit në llogari transakcione të Kredimarrësit në rastë të veçanta ( si psh ditë jopune, festa e të tjerë), lëvrimi i shumës së miratuar kredisë do të bëhet ne ditën e parë të ardhëshme pune.

37Shuma e kredisë nuk do I lëvrohet Kredimarrësit nëse Kredimarrësi ka dhëne llogari bankare të gabuar, ose të dhënat të tjera në kërkesën për kredi janë të pavërteta ose të papërshtatshme për verifikim, dhe Marrëveshja për limit kreditor, gjegjësisht ndryshimet në Marrëveshjën për limit kreditor do jenë të pavlefshme, për të cilin Kredidhënësi respektivisht e informon Kredimarrësin.Në rast se shuma e kredisë nuk i është lëvruar Kredimarrësit për shkak të aftësisë së pamjaftueshme kredituese, Marrëveshja për limit kreditor, gjegjësisht ndryshimet dhe plotësimet e marrëveshjës për limit kreditor bëhën të pavlefshme dhe Kredidhënësi e informon Kredimarrësin respektivisht.Në çdo rast, Kredidhënësi mund të refuzojë ekzekutimin e kërkesës për kredi në çdo kohë, në përputhje me politikat e brendshme të biznesit të kredidhënësit, duke njoftuar respektivisht Kredimarrësin.

38. Kredimarrësi I paguan interes kredidhënësit për periudhën e përdorimit të shumës së kredisë së lëvruar. Interesi llogaritet në përputhje me normën e interesit e përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor, duke supozuar që viti ka 360 ditë. Kredidhënësi mund të reduktojë në mënyrë të pavarur normën e interesit në çdo kohë.

39. Kredimarrësi paguan komision për mospërmbushjen e obligimeve të kontraktuara për shlyerjen e kredisë, e cila paraqet kompenzim të shpenzimeve të Kredidhënësit në rast qe Kredimarrësi nuk i bën pagesat të kontraktuara sipas afateve të përcaktuara në Marrëveshjen për limit kreditor. Komisioni për mospërmbushje e obligimive kontraktuale për shlyerjen e kredisë përcaktohet me Çmimorën aplikueshme që është në dispozicion në faqen e internetit të Kredidhënësit dhe në degët e Kredidhënësit.

40. Klienti paguan komision (cilat përfshijn por jo të kufizuara në komision për lëvrimin e kredisë, komision për administrimin e kredisë, komision për vazhdim, komision për mospërmbushje të obligimeve kontraktuale etj.), interes për shlyerje me vonesë dhe gjobat në rastet e specifikuara në Marrëveshjen për limit kreditor , dhe në përputhje me Çmimorën e aplikueshme.

41. Kredimarrësi ia shlyen Kredidhënësit shumën e kredisë, interesin edhe pagesat të tjera dhe komisionet në pajtim me kushtet të përcaktuara në marrëveshjen për limit kreditor. X

42. Nëse Kredimarrësi vonohet në shlyerjen e shumës së kredisë, interesi ndëshkues për shlyerje me vonesë përllogaritet dhe arkëtohet në shumën e pashlyer të kredisë, për çdo ditë vonesë.

43. Nëse Kredimarrësi vonohet me shlyerjen e shumës se interesit, e llogaritur në bazë të Normave së Interesit të përcaktuar nëMarrëveshjen për limit kreditor, do të llogaritet interes ndëshkues për shumën e pashlyer të interesit për çdo ditë vonese.

44. Kredimarrësi mund të shtyjë shlyerjen e kredisë deri në përfundim të periudhës së zgjatur të shlyerjës së kredisë.ose ta ndryshoje planin e amortizimit për një muaj më tutje , me pagesë të komisionit për vazhdim., në pajtim me rregullat dhe procedurat të mbrendshme të Kredidhënësit.

45. Afatët për vazhdimin edhe njëkohësisht edhe ndryshimet e marrëveshjës për limit kreditor,do të hyjnë në fuqi pasi që pagesa e komisionit për vazhdimin është kryer në llogarinë bankare të Kredidhënësit ose në degët, në të kundërtën Afatet për vazhdim dhe me atë edhe ndryshimet e Marrëveshjës për limit kreditor konsiderohen si të pavlefshme.

46. Nëse afati i shlyerjes së kredisë zgjatet, gjatë periudhës veç më të vazhduar , Kredimarrësi do ti paguajë interes Kredidhënësit në përputhje me Marrëveshjen për limit kreditor,si dhe komision për vazhdim por pagesa e pagesave të tjera të dakorduara është e vazhduar.

47.Nëse Kredimarrësi vonohet me shlyerjen e kredisë,Kredidhënësi ka të drejtë të arkëton komision për mospërmbushje të obligimeve të kontraktuara për shlyerje të kredisë, në pajtim me Çmimorën e publikuar në faqen e internetit si dhe në degët e Kredidhënësit.

48.Kredidhënësi ka të drejtë të kërkojë kompenzim për shpenzimet cilët janë bërë si rezultat i shlyerjës së parakohshme,në pajtim me ligjin respektiv në fuqi, si dhe në pajtim me Çmimorën e vlefshme të Kredidhënësit

49. Në rast se Kredidhënësi e ndërpret vet Marrëveshjen për limit kreditor, Kredimarrësi do t'ia paguajë kredidhënësit pagesat e dakorduara për periudhën deri në përfundimin e Marrëveshjes për limit kreditor,si dhe interesin ndëshkues ligjor në rast të vonesës deri në ditën e shlyerjës së të gjitha pagesave të dakorduara. Kredidhënësi ka të drejtë për interes ndëshkues ligjor për shlyerje me vonesë në çdo rast, pavarësisht prej asaj se çka është cekur në paragrafin 1 të këtij neni, prej momentit kur Kredimarrësi do të bijë në vonesë për cilën do qoftë shlyerje në pajtim me Marrëveshjën për kredi.

Të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese. Rregullat tjera

50. Kredimarrësi do ta informojë Kredidhënësin për çdo ndryshim në të dhënat e specifikuara në Marrëveshjen për limit kreditor (duke përfshirë adresën elektronike të Kredimarrësit , numrin e telefonit dhe llogarinë bankare)për identifikim personal ose për vendin e punës, brenda 5 ditë pune, me anë të telefonit të tij/saj, nëpërmjet Profilit të tij/saj në ueb faqe ose në degët e Kredidhënësit..

51. Kredidhënësi mund të kërkoje konfirmin për ndryshimët e bëra nga Kredimarrësi ,nëpërmjet numrit të telefonit të Kredidhënësit, nëpërmjet profilit në,ueb faqën, në degët e Kredidhënësit , ose në mënyrë tjetër sipas rregullave të Kredidhënësit.

52.Identifikimi I Kredimarrësit nëpërmjet numrit të telefonit dhe nëpërmjet bisedave telefonike me Kredimarrësin janë obligatore për palët, nëse Kredimarrësi e ka përdor numrin e telefonit të cekur për thirje telefonike dhe nëse gjatë thirjes telefonike informata e kërkuar për Marrëveshjen e limitit kreditor i jepet Kredidhënësit.Kredidhënësi i regjistron bisedat telefonike.

53. Profili i Kredimarrësit është i krijuar në faqen e internetit dhe fjalëkalimi fillestar është dërguar me email dhe në numrin e telefonit të Kredimarrësit . Me kërkesë të Kredimarrësit, Kredidhënësi do të krijojë Profil në emër dhe për llogari të Kredimarrësit, për të cilën do ta njoftojë menjëherë Kredimarrësin, dhe do tja dërgoje emrin përdorues dhe fjalëkalimin.

54. Kredidhënësi mundet, sipas vlerësimit të tij, të ndërprejë komunikimin nëpërmjet telefonit duke përdorur numrin e regjistruar të telefonit ose përmes profilit të internetit, të kryejë identifikimin të Kredimarrësit dhe të kërkoj zbatim të ndonjë veprim të caktuara në degët e Kredidhënësit. Kredimarrësi me këtë deklaron se pranon një vendim të tillë.

55. 14 ditë pas nënshkrimit të Marrëveshjes për limit kreditor, Kredimarrësi mund të përdorë të drejtën për tu tërhequr dhe të tërheqët nga Marrëveshja për limit kreditor, duke njoftuar Kredidhënësin në formë të shkruar, vetëm me përjashtim të rastit të një kredie të përkushtuar

56. Kredimarrësi ka të drejtë ta ndërpresë marrëveshjen pa periudhë për ndërprerje, me letër të rekomanduar e dërguar në adresë të Kredidhënësit, vetëm në rast nëse Kredidhënësi ( nëpërmjet përfaqësuesit të tij) nuk i përmbush detyrimet e tij që të pranoj këste sipas planit të amortizimit pjesë e marrëveshjes, dhe në raste në përputhje me legjislacionin kombëtar të Republikës së Maqedonisë.

57. Identifikimi i Kredimarrësit dhe komunikimi me të njëjtin përmes Profilit dhe ueb faqës është e detyrueshme për të dyja palët.Me nënshkrimin e marrëveshjës për limit kreditor, Kredimarrësi konfirmon se pajtohet dhe është në dijeni të rregullave për përdorimin e faqes së internetit dhe të profilit të specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor dhe në faqen e internetit.

58. Kredimarrësi mund të marrë informata falas për detyrimet e tij të dakorduara duke telefonuar nga numri i tij i telefonit ose përmes profilit të tij në faqen e internetit në formë të planit të amortizimit, ndërsa për dhënjën e çfar do forme tjetër dhe lloj të vërtetimit dhe informate, Kredidhënësi ka të drejtë të arkëtoje shpenzim përkatës në përputhje me Çmimoren të vlefshme në momentin e lëshimit të vërtetimit respektivisht të informatës . Nëse Kredimarrësi është vonuar me ndonjë shlyerje të përcaktuar me Marrëveshjen për limit kreditor, Kredidhënësi mund ti drgojë një vërejtje duke i arkëtuar kostot për dërgim duke i shtuar shumën e tyre në këstet e ardhshme për shlyerje ose në shumën totale të kredisë që Kredimarrësi i duhet të shlyjë.

59. Shlyerja nga Kredimarrësi e cila nuk është bërë në përputhje me rregullat e Marrëveshjes për limit kreditor,nuk evidentohet si e pranuar deri në momentin kur ajo pagesë nuk identifikohet. Kredidhënësi përcakton rendin e përmbushjes së detyrimeve të Kredimarrësit nga Marrëveshja. Kredimarrësi deklaron që pranon çdo pagesë të bërë nga një palë e tretë në emër dhe për llogari të Kredimarrësit dhe që me pagesat e tilla të bëra, Kredidhënësi mund të mbyllë detyrimet e Kredimarrësit që rrjedhin nga Marrëveshja për limit kreditor. Përdoruesi deklaron dhe konfirmon se pajtohet që Huadhënësi do të sigurojë të gjithë informacionin e nevojshëm dhe të kërkuar për të / nga pala e tretë që bën pagesën në lidhje me shumën e borxhit për të cilin pala e tretë bën një pagesë dhe se ai nuk do ta konsiderojë huadhënësin përgjegjës në asnjë mënyre ose për të kërkuar ndonjë dëm nga ai për shkak të dhënies së informacionit në lidhje me shumën e borxhit të palës së tretë që bën pagesën.

60.Me kërkesë të Kredimarrësit limiti kreditor mund të rritet nga ana e Kredidhënësit, duke e vlerësuar aftësinë kreditore të Kredimarrësit.

61. Kredidhënësi mund të vëndosë ta rrisë limitin kreditor pas plotësimit të kritereve interne nga ana e Kredimarrësit, ose ta zvogëloje në çdo kohë, nësë sipas vlerësimit vetanak vlërëson që aftësia kreditore e Kredimarrësit është ulur, dhe për të cilin e informon Kredimarrësin.

62.Kredimarrësi pajtohet që Kredidhënësi ti përdore të dhënat e tij personale,sidomos numrin e telefonit ose adresen elektronike,për të dërguar oferta komercijale.

63.Në rast të mosmarrëveshjes ndërmjet palëve, nëse e njëjta nuk mund të zgjidhet me marrëveshje të përbashkët, nëpërmjet ndërmjetësimit ose zgjidhjes, e njëjta gjë do të zgjidhet në gjykatë siç përcaktohet nga ligjet në fuqi.

64. Kredidhënësi mund ti transferojë kërkesat ose pjesë të kërkesave, të cilat rezultojnë prej Marrëveshjes për limit kreditor, në një numër të pakufizuar të palëve të treta (kreditorët), pjesërisht ose plotësisht, me mundësi Kredidhënesi ta mbajë të drejtën ta shërbejë Marrëveshjen për limit kreditor sipas vendimit vetanak.

65. Kredimarrësi është i informuar se, në rast të transferimit të kërkesave ose pjesë të tyre të dalura prej Marrëveshjës për limit kreditor, i njejti ngel i pandryshuar edhe në rast të transferimit (cesion), personat e tretë bëhen kreditore të Kredimarrësit, të cilët mundën ti transferojn kërkesat e tyre ose pjesë të tyre të dalura prej Marrëveshjës për limit kreditor në numër i pakufizuar të palëve tjera të treta.

66. Bazuar në ofertën nga Kredidhënësi dhe të personave të tretë(kreditorët) për përvetësim dhe transferim të kërkesave ose të pjesëvë të tyre të dalura prej Marrëveshjës deri te personat të tjerë të tretë, ata munden ti zbulojnë të ardhurat, shpenzimet,historinë kreditore,gjininë,moshën, adresën e Kredimarrësit, si dhe informata të tjera prej Marrëveshjës për limit kreditor, por nuk munden ti zbulojëemrin, mbiemrin, numrin e amzës dhe informatatpër kontakt.

67. Kredimarrësi vazhdon ti shlyjë shumat e rëna dakord sipas Marrëveshjes Kredidhënësit ose palëve të treta (kreditorët) në rast të transferimit të kërkesave të dalura prej Marrëveshjës, pa mbajtjen e drejtës për shërbim të Marrëveshjës, përveç nëse Kredidhënësi e njofton Kredimarrësin për të kundërtën.

68. Kredimarrësi pajtohet që të dhënat e tij personale të përpunohen nga ana e Kredidhënësit (duke përfshirë edhe periudhën pas dorëzimit të kërkësës për kredi) dhe i lejon Kredidhënësit të dorëzojë dhe transferojë të dhënat personale të Kredimarrësit cila do qoftë palë të treta (përpunuesit dhe përdoruesit) në vend dhe jashtë , duke përfshirë edhe agjencionet për arkëtim të kërkesave në emër dhe llogari të Kredidhënësit si dhe të dhënat që lidhen me Kredimarrësin dhe Marrëveshjen, dhe të mbledhë të dhëna për të vlerësuar aftësinë kreditore të Kredimarrësit në Byronë kreditore maqedonase dhe te të gjitha regjistrat e tjerë në dispozicion në Republikën e Maqedonisë.

69. Kredidhënësi mund të zhvilloje një histori kredituese të Kredimarrësit,për obligimët e Kredimarrësit ,dhe mund të transferoje të dhënat për Kredimarrësin kreditorëve të tjerë (duke përfshirë edhe kreditorët e ardhshëm).

70. Përpunimi i të dhënave të Kredimarrësit për sigurimin, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve lëndë të Marrëveshjes për limit kreditor, është e regjistruar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e Republikës së Maqedonisë në të cilën kreditori është i regjistruar si kontrollues i të dhënave personale.

71. Organi që do të kontrollojë përputhshmërinë me Aktin e Mbrojtjes së Konsumatorit gjatë marrëveshjeve për kredi konsumatore është Ministria e Financave, dhe Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë.

 

Ministria e financave

Rr.Mito Haxhivasilev Jasmin 1000 Shkup

Numri tel.: +389 2 3106-159

Faks : + 389 2 3117- 280

E-mail: [email protected]

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë

Bul.Kuzman Josifovski Pitu1  1000 Shkup

Numri I tel: + 389 2 3108 108;

Faks: + 389 2 3108 357

E-mail: [email protected]

72. Kredimarrësi deklarohet që është i njoftuar dhe pajtohet që Termat e përgjithshëm mund të ndryshohen në çdo kohë nga ana e Kredidhënësit, dhe që ndryshimet do të publikohen në ueb faqën e Kredidhënësit (http://www.tigo.mk), si dhe që Kredidhënësi nuk është i obliguar personalisht ta njoftojë Kredimarrësin për ndryshimet e bëra. Kredimarrësi llogaritet që është i njoftuar nga ana e Kredidhënësit për çdo ndryshim të bërë në Termat e pergjithshëm për kreditim në ditën kur të njejtit publikohen në ueb faqën e Kredidhënësit.

 ************
Këto terma të përgjithshëm për kreditim janë aprovuar me vendim të TIGO Finance SHPKNJP numër 01-229/2 prej 08.08.2019 dhe të njejtat hyjnë në fuqi dhe zbatohen duke llogaritur prej 09.08.2018 kur janë publikur në ueb faqën.TIGO Finance SHPKNJP e mban të drejtën për ndryshim/plotësim të Termave të pergjithshëm për kreditim dhe ndryshimet/plotësimet e Termave të Përgjithshëm për kreditim hyjnë në fuqi dhe zbatohen prej ditës kur publikohen në faqën e internetit www.tigo.mk . Përfituesit e shërbimve të TIGO Finance SHPKNJP dhe të gjitha personat e tjerë të interesuar në mënyrë vetanake informohen për ndryshimet/plotësimet e Termave të Përgjithshëm për kreditim në faqën e internetit www.tigo.mk.
 
Apliko për kredi të shpejtë prej 2000 deri 80 000 denarë vetëm me letërnjoftim,onlajn ose në degët tona. 

 

Kthehu