Termat e pergjithshem

1. Llogaria e Kredidhënësit është çdo llogari bankare e kredidhënësit e publikuar në faqen e internetit të kredidhënësit dhe / ose në degët e kredidhënësit.

2. Limiti i kredisë është shuma maksimale e kredisë që kredidhënësi mund t'i vëjë në dispozicion kredimarrësit dhe i cili është i ndryshueshëm gjatë kohës së Marrëveshjes për Limit Kreditor. Kredimarrësi mund të përdorë një Shumë të aprovuar të kredisë brenda Limitit Kreditor e specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor. Shuma e kredisë Brenda limitit kreditor e cila është shlyer plotësisht, mundet prap të huazohet në numër të pakufizuar gjatë kohës së marrëveshjës për limit kreditor. Shuma e limitit kreditor nuk i përfshin shumat e komisioneve të përcaktura ne Marrëveshjën për limit kreditor dhe komisionet prej Çmimorës të publikuara në web faqën dhe në degët e Shoqatës.

3. Afat i shlyerjes është periudha e shlyerjes së vlerës së përgjithshme të kredisë së cekur në Marrëveshjen për limit kreditor.

4. Shuma e kredisë paraqet shumën e lëvruar të kredisë, siç është e përcaktuar në Marrëveshjën për limit kreditor dhe që është brenda limitit kreditor. Kredimarrësi mund të aplikojë për shumë të kredisë brenda limitit kreditor në internet nëpërmjet Profilit në web faqën, në degët e Kredidhënësit ose nëpërmjet ndërmjetësve kreditues, duke plotësuar një Aplikacion për kredi.

5. Kërkesë për kredi, është kërkesë nga klienti e parashtruar online nëpërmjet profilit në ueb faqe,nëpërmjet degëvë të Tigo Finance, nëpër Sistemit SMS të Kredidhënësit ose nëpërmjet ndërmjetësit kreditues përmes së cilit Kredimarrësi aplikon për limit kreditor ose/dhe për shume të kredisë brenda limitit kreditor. Palët pajtohen që kërkesa për kredi për lëvrim së shumës plotësuese në kuadër të limiti kreditor të aprovuar paraqet konfirmim që Kredimarrësi pajtohet me ndryshimet adekuate të Marrëveshjes per limit kreditor, të cilat gjenerohen automatikisht pas dorëzimit dhe miratimit të kërkesës për kredi, ndërsa marrëveshja e ndryshuar për limit kreditor i vihet në dispozicion kredimarrësit nëpërmjet profilit në web faqe ose në degët e Kredidhënësit. Për çfarë do gabimi gjatë plotësimit të dhënave, të ndodhura për faj të Kredimarrësit, Kredidhënësi nuk bart përgjegjësi dhe të gjitha pasojat prej gabimeve të tilla bijnë mbi Kredimarrësin.

6. Dita e Shlyerjës së kredisë është dita e fundit e afatit për shlyerje e specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor, deri kur Kredimarrësi duhet të shlyejë plotësisht shumën e kredisë dhe të gjitha komisionet e aplikueshme

7. Email i Kredimarrësit është adresa elektronike(e-mail) e Kredimarrësit e specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor, e cila nënkuptohet që përdoret ekskluzivisht nga Kredimarrësii. Kredimarrësi është vetëm ai përgjegjës për çdo pasojë që vjen nga çdo keqpërdorim ose abuzim i e-mailit të tij nga ndonjë palë e tretë.

8. Llogaria e Kredimarrësit është secila llogari e tij/saj bankare: (1) e cila është specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor; (2) e cila i është raportuar kredidhënësit gojarisht ose me shkrim në ndonjë prej degëve të Kredidhënësit, nëpërmjet bisede telefonike ose në Profil; dhe / ose (3) çdo llogari bankare nga e cila Kredimarrësi ka bërë një pagesë drejt kredidhënësit.

9. Degë është çdo zyrë e kredidhënësit që është e ndryshme nga selia qendrore e kredidhënësit, dhe në të cilën kredidhënësi kryen veprimtari të kredidhënjës (një listë e vlefshme e degëve është në dispozicion në faqen e internetit të kredidhënësit).

10. Afati i Marrëveshjes për limit kreditorë është një periudhë e papërcaktuar kohore për të cilën është e lidhur Marrëveshja për limit kreditor.

11. NSHT paraqet normat e shpenzimeve totale të specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor.

12. Sistemi SMS i kredidhënësit është një sistem që i mundëson kredimarrësit (I) që të aplikojë për Shumën e kredisë në kuadër të Limitit të Kredisë së aprovuar ose (II) që i mundëson kredimarrësit pranimin e ofertës së Kredidhënësit për lëshimin e Shumës së kredisë në kuadër të Limitit të Kredisë së aprovuar, në përputhje me kushtet e përdorimit të Sistemit SMS të vendosura nga Kredidhënësi.

13. Plani i amortizimit është plan që i përfshin shlyerjet e shumës së kredisë dhe afatet e shlyerjeve për çdo shlyerje sipas Marrëveshjës për limit kreditor, dhe i njejti paraqet pjesë përbërëse s e Marrëveshjes për limit kreditor. Kredimarrësi ka të drejtë në çdo kohë gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë të marrë një plan amortizimi, pas parashtrimit të kërkesës me shkrim më parë.

14. Pasqyra e rrjedhëve të paravë është pasqyrë e rrjedhëve të paravë e dhënë si Shtojcë e Marrëveshjes për limit kreditor.

15. Komisionet janë komisione, shpenzime edhe pagesat tjera për shërbimet që i janë dhënë kredimarrësit nga kredidhënësi, të specifikuara në Marrëveshjen për limit kreditorë dhe në Çmimorën aktuale të Kredidhënësit që janë në dispozicion të Kredimarrësit në Website dhe në degët e Kredidhënësit.

16. Komisioni për lëvrimin dhe administrimin e kredisë paraqet provizion për miratimin, përpunimin dhe administrimin e kredisë, që maturon plotësisht në ditën e miratimit të kredisë, dhe paguhet me shlyerjen e rregullt të Shumës së kredisë, gjatë shlyerjes së shumës së përgjithshme të kredisë ose sipas Planit të Amortizimit në rastin kur Kredidhënësi ka kërkuar transformimin e mënyrës së shlyerjes së kredisë, ose me shlyerjen e të gjithë Shumës së kredisë, duke përfshirë edhe shlyerjen e parakohshme ose në rast të ndërprerjes dhe përfundimit të Marrëveshjes për limit kreditor.

17. Shuma totale të cilën duhet ta shlyeje Kredimarrësi është mbledhje e shumës së kredisë rritur për interesat dhe komisionet, të përcaktuara në Marrëveshjen për limit kreditor, të cilin Kredimarrësi është i obliguar ta shlyejë në Datën e Shlyerjës së Kredisë.

18. Marrëveshje për limit kreditor nënkupton një Marrëveshje të përbërë nga Pjesa 1, Pjesa 2, Pjesa 3 (Termat e Përgjithshme), Shtojcat dhe Çmimoret, me të gjitha ndryshimet të tyre të ardhshme përkatëse dhe / ose anekset e dakorduara midis palëve me shkrim, me telefon, me Email ose me Profilin.

19. Data e shlyerjës është data e shlyerjës siç është e përcaktuar në Marëveshjën për limit kreditorr ose sipas planit të amortizimit.

20. E drejta e zbatueshme është ligji i Republika e Maqedonisë së Veriut.

21. Interesi ndëshkues për shlyerjen me vonësë është interesi për shlyerje të vonuar, siç është përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor. Interesi ndëshkues llogaritet kur Kredimarrësi do të vonojë me përmbushjen e detyrimit të tij financiar dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për marrëdhënie të detyrimeve. Norma e interesit ndëshkues përcaktohet për çdo gjashtëmujor në lartësi të normës së interesit të instrumentit bazë të operacioneve në tregun e hapur të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë (norma referente), që ka qenë e vlefshme në ditën e fundit të gjashtëmujorit, që ka parapirë gjashtëmujorit aktual, rritur për tetë përqindje (interesi ndëshkues ligjor).

22. Komisioni për vazhdimin e afatit për shlyerje të kredisë është komision për vazhdimin e afatit për shlyrjën e kredisë,siç është e parashikuar me çmimorën e shpallur në ueb faqën ose në degët kredidhënësit.

23. Afati i vazhduar për shlyerje është periudha për cilin është vazhduar afati për shlyerjen e kredisë.

24. Komisioni për transformimin e mënyrës së shlyerjes është një komision që llogaritet në bazë të kërkesë së parashtruar për transformimin e mënyrë së shlyerjes nga ana e Kredimarrësit, siç parashihet me Çmimoret e publikuara në faqen e internetit dhe në Filialet e Kredidhënësit.

25. Ueb faqja është faqja e Kredidhënësit www.tigo.mk ku kredimarrësi identifikohet nëpërmjet profilit të tij/saj, dhe ku Kredimarrësi dhe Kredidhënësi mundet të komunikojnë bashkërisht dhe të këmbejnë informata. Informatat e këmbyera nëpërmjet Profilit dhe ueb faqës janë të detyrueshme për palët dhe paraqesin pjesë përbërëse të Marrëveshjës për limit kreditor, vetëm nëse nuk ështe ndryshe e përcaktuar në informatat e shkëmbyera ose në Marrëveshjën për limit kreditor. Çdo here kur Kredimarrësi e shtyp butonin Pajtohem në ueb faqën apo ne Profilin, konsiderohet që Kredimarrësi e ka dhëne pajtimin e tij për përmbajtjen për të cilën butoni Pajtohem është ofruar.

26. Çmimorja përbëhet nga të gjitha komisionet, interesat, shpenzimet , normat dhe kushtet për shlyerjen e tyre, si dhe kompenzimet për shërbimet që i ofrohen Kredimarrësit nga kredidhënësi, të cilat janë të disponueshme në faqen e internetit (https://www.tigo.mk/info/çmimore) dhe në degët e Kredidhënësit dhe janë pjesë përbërëse të Marrëveshjes për limit kreditor. Çmimorja e Kredidhënësit mund të ndryshojë kohë pas kohe. Kredimarrësi konsiderohet se ka qenë i informuar nga kredidhënësi për çdo ndryshim në Çmimore në ditën kur ato janë publikuar në faqen e internetit.

27. Shlyerja e pjesëshme paraqet shlyerje të njëhershme prej më shumë se 20% të shumës së jomaturuar të kredisë për të cilën Kredimarrësi e ka njoftuar Kredidhënësin që është duke bërë shlyerje të parakohëshme të pjeshme ose të plotë dhe në formë eksplicite ka kërkuar prej Kredidhënësit të përgatisë plan të ri të Amortizimit duke e marrë parasysh shlyerjen e njëhershme të cekur më lartë, përndryshe shlyerja do të konsiderohet shlyerje e rregullt e kredisë sipas Planit të Amortizimit të rënë dakord.

28. Çdo shumë e paguar mbi shumën e përgjithshme të cilën Kredimarrësi duhet ta shlyej( parapagim), paraqet paradhënie për shlyerjen e detyrimeve të ardhshme në kuadër të Limitit kreditor të cilat do të ndodhin në afat prej 45 ditëve prej ditës së parapagimit, përveq nëse Kredimarrësi kërkon në mënyrë strikte mjetet më shumë të paguara të kthehen mbrapa. Shumat për të cilat komisionet bankare për transfertë të mjetëve në llogarinë transakcione të Kredimarrësit janë më të lartë se mjetët të cilat duhet të kthehen, nuk do të kthehen. Në rast që Kredimarrësi paguan shumë e cila nuk është e mjaftueshme që ti shlyej të gjitha shumët të maturuara sipas Marrëveshjës për limit kreditor deri në ditën e pagesës ( më pak shumë e paguar), me shumën e paguar shlyen së pari shpenzimet të lidhura me mospërmbushjen e detyrimit të Kredidhënësit për shlyerjen e kredisë, dhe me pjesën tjetër shlyet interesi dhe principali i maturuar i kredisë.

29. Norma e interesit është normë e interesit që përllogaritet në shumën e kredisë, siç përcaktohet në Marrëveshjen për limit kreditor

30. Profili është Profili personal i Kredimarrësit i krijuar në Ueb faqën, i cili është në dispozicion pasi Kredimarrësi të futë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin ( kyqje). Kur kyqeni në Profilin për herë të parë, Kredimarrësi fut një fjalëkalim të gjeneruar automatikisht, të cilën duhet ta zëvendësojë menjëherë me një fjalëkalim të ri unik, i cili do të jetë i njohur vetëm për Kredimarrësin. Qasja në Profil është e lejuar vetëm duke futur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e Kredimarrësit i cili identifikon Kredimarrësin. Kredimarrësi është plotësisht përgjegjës për të gjitha pasojat që rrjedhin nga çdo përdorim të gabuar apo për çdo keqpërdorim i Profilit nga ndonjë palë e tretë.

31. Pala /ët janë Kredimarrësii dhe Kredidhënësi.

32. Numri i telefonit është çdo numër telefoni që përdorët nga Kredimarrësi ose ai i cili i është dorëzuar Kredidhënësit nga ana e Kredimarrësit i specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor, në profilin në ueb faqën, në degët e Kredidhënësit ose nëpërmjet ndermjetësve kreditues. Për numrin e telefonit që i përket çdo pale të tretë, që i është dorëzuar Kredidhënësit nga ana e Kredimarrësit në bazë të kësaj marrëveshjeje, Kredimarrësi deklaron dhe konfirmon se ka siguruar të gjitha aprovimet/pëlqimet e nevojshme nga kjo palë e tretë, për ndarjen e të dhënave të tij/të saj personale ose të informacionit të kontaktit, si dhe se në rast të një procedure eventuale të ngritur nga kjo palë e tretë, e cila do të përfshinte Kredidhënësin në çfarëdo mënyre, Kredimarrësi do të konsiderohet i vetmi dhe ekskluzivisht përgjegjës ndaj palës së tretë dhe/ose për shkeljen e ndonjë ligji që është në fuqi në këtë aspekt. Në rast se është shqiptuar dënim, ndalesë për kryerjen e aktivitetit afarist ose kërkesë për zhdëmtim të Kredidhënësit nga pala e tretë ose nga çdo institucion/Rregullues, për arsye se Kredimarrësi nuk i ka siguruar lejet/pëlqimet e nevojshme nga pala e tretë, Kredimarrësi në mënyrë të parevokueshme deklaron dhe thotë se pranon plotësisht përgjegjësinë dhe do të kompensojë çdo dëm të shkaktuar ndaj Kredidhënësit, në përputhje me kompensimin e kërkuar nga Kredidhënësi

33. Bartës të funksioneve publike janë personat fizikë të cilëve u është dhënë ose u është pas dhënë një funksion publik në Republikën e Maqedonisë ose në një vend tjetër, dhe konsiderohen si bartës të funksionit publik më së paku dy vjet pas ndërprerjes së kryerjes së funksionit publik. Nocioni “bartës të funksioneve publike” përfshin anëtarët e familjes së bartësit të funksionit publik, si dhe një person që konsiderohet si bashkëpunëtor i afërt i bartësit të funksionit publik.

 

                  Subjekti i Marrëveshjes së Limitit kreditor dhe lëvrimi i kredisë

34. Kredidhënësi i miraton limit kreditor Kredimarrësit, i cili i mundëson atij të pranojë dhe ta përdorë në mënyrë të pakufishme shuma kredie në kuadër të Limitit Kreditor, gjatë afatit së vlefshmërisë të Marrëvëshjes për limit kreditor.

35. Kredimarrësi ka të drejtë të parashtrojë Kërkesë për kredi për shumën e dytë dhe për çdo shumë të ardhshme të kredisë në kuadër të limitit kreditor vetëm nëse paraprakisht shuma e miratuar dhe e paguar e kredisë është shlyer tërësisht. Kredimarrësi parashtron Kërkesë për kredi për çdo Shumë të kredisë që lëshohet në kuadër të Limitit Kreditor me afatin e dëshiruar të shlyerjes në ndonjë prej Filialeve të Kredidhënësit, përmes Profilit të vet në ueb-faqe, përmes Sistemit SMS të Kredidhënësit ose përmes ndërmjetësuesve kreditorë të Kredidhënësit.

36. Përdoruesi që është Bartës i funksionit publik, Kërkesën e kredisë e paraqet në ndonjë nga filialet e Kreditorit, dhe jep një Deklaratë të shkruar me dorën e tij si bartës i funksionit publik.

37. Pas marrjes së çdo kërkese të ardhshme për kredit prej Kredimarrësit e cila është brenda limit kreditor të miratuar dhe pasi Kredimarrësi ka rënë dakord për ndryshimet dhe plotësimet të Detajeve të Kredisë prej Marrëveshjes për limit kreditor që janë në dispozicion në Profilin, konsiderohet se Marrëveshja për limit kreditor është ndryshuar nga palët. Kredidhënesi i a dërgon Kredimarrësit tekstin e ndryshuar të Marrëveshjes për limit kreditor në Profil. Marrëveshja e Ndryshuar për limit kredtior do të bëhet e vlefshme dhe e detyrueshme menjëherë, përveç nëse është rënë dakord ndryshe me Marrëveshjen për limit kreditor.

38. Kredidhënësi mund të ndërpresë Marrëveshjen për limit kreditor njëanshëm pa njoftim paraprak të Kredimarrësit në rastet e mëposhtme:

  • Nëse kredimarrësi vonohet me shlyerjen ose përmbushjen e çdo detyrimi tjetër të Marrëveshjes së Limitit Kreditor më gjatë se 5 (pesë) ditë nga data e maturimit.
  • Nëse kredimarrësi ka dhënë informacione të pasakta gjatë Aplikimit për kredi ose nuk e ka lajmëruar Kredidhënësin për ndryshimin e tyre.
  • Nëse kredimarrësi ka borxhe të maturuara të papaguara ndaj personave të tretë ( aftësi kreditore të përkeqësuar).
  • Nëse mbi Kredimarrësin është hapur procedurë falimentimi.
  • Nëse kredidhënësi e kupton që kredimarrësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës,ose kur Kredimarrësi nuk mundet të vërtetojë që ka të ardhura të rregullta.
  • Nëse Kredidhënësi nuk mundët ti lëvrojë më kredi Kredimarrësit , për faj të Kredimarrësit duke përfshirë, por pa u kufizuar në rastet kur llogaria bankare e Kredimarrësit është bllokuar ose mbyllur, dhe për atë shkak transferimi i shumës së kredisë nuk mund të realizohet.
  • Nëse Kredidhënësi vërteton se Kredimarrësi është bërë një bartës i funkcionit publik;
  • Nëse Kredidhënësi humb aftësinë ligjore dhe të biznesit për të kryer një aktivitet financiar

39. Në përputhje me kërkesën e Kredimarrësit, dhe pas shqyrtimit dhe vlerësimit të aftësisë kreditore, miratimit të kërkesës dhe verifikimit të informacionit të dorëzuar dhe/ose dokumenteve (ku është e zbatueshme), Kredidhënësi lëvron çdo shumë të kredisë ose në të holla të gatshme në Degët e Kredidhënësit ose nëpërmjet transferimit bankar në llogarinë bankare të Kredimarrësit. Procedura e shqyrtimit dhe aprovimit të Kërkesë së kredisë, vlerësimi të aftësisë kredituese të kredimarrësit dhe verifikimit të informacionit dhe/ose dokumeve të dorëzuara, zgjat 14 (katërmbëdhjetë) ditë duke llogaritur nga dita e parashtrimit të Kërkesë së kredisë. Kredimarrësi është i pajtimit që pagesën e kredisë Kredidhënësi ta kryejë pas aprovimit të Kërkesës së kredisë, dhe në kuadër të kohës së punës së Kredidhënësit dhe të pjesëmarrësve në qarkullimin pagesor (bankat). Nëse pagesa e kredisë kryhet përmes transferimit bankar në llogarinë e transaksionit të Kredimarrësit, në raste të caktuara siç janë ditët kur nuk punohet, festat dhe të ngjashme, pagesa e Shumës së kredisë së aprovuar do të kryhet në ditën e parë të ardhshme të punës. Nëse me kërkesë të Kredimarrësit, pagesa e Shumës së kredisë kryhet në para të gatshme, Kredimarrësi është i pajtimit që Shuma e kredisë mund të tërhiqet nga filiali më i afet i Kredidhënësit gjatë kohës së punës së Kredidhënësit. Kredimarrësi ka të drejtë të zgjedhë një shërbim shtesë për shqyrtimin urgjent të Kërkesë së kredisë, duke përfshirë verifikimin e informacionit dhe/ose dokumenteve të dorëzuara, me një pagesë paraprake të Provizionit për procedim urgjent të kërkesës në përputhje me Tarifat e Kredidhënësit.

40. Shuma e kredisë nuk do I lëvrohet Kredimarrësit nëse Kredimarrësi ka dhëne llogari bankare të gabuar, ose të dhënat të tjera në kërkesën për kredi janë të pavërteta ose të papërshtatshme për verifikim, dhe Marrëveshja për limit kreditor, gjegjësisht ndryshimet në Marrëveshjën për limit kreditor do jenë të pavlefshme, për të cilin Kredidhënësi respektivisht e informon Kredimarrësin.Në rast se shuma e kredisë nuk i është lëvruar Kredimarrësit për shkak të aftësisë së pamjaftueshme kredituese, Marrëveshja për limit kreditor, gjegjësisht ndryshimet dhe plotësimet e marrëveshjës për limit kreditor bëhën të pavlefshme dhe Kredidhënësi e informon Kredimarrësin respektivisht.Në çdo rast, Kredidhënësi mund të refuzojë ekzekutimin e kërkesës për kredi në çdo kohë, në përputhje me politikat e brendshme të biznesit të kredidhënësit, duke njoftuar respektivisht Kredimarrësin.

41. Kredimarrësi I paguan interes kredidhënësit për periudhën e përdorimit të shumës së kredisë së lëvruar. Interesi llogaritet në përputhje me normën e interesit e përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor, duke supozuar që viti ka 360 ditë. Kredidhënësi mund të reduktojë në mënyrë të pavarur normën e interesit në çdo kohë.

42. Kredimarrësi paguan komision për mospërmbushjen e obligimeve të kontraktuara për shlyerjen e kredisë, e cila paraqet kompenzim të shpenzimeve të Kredidhënësit në rast qe Kredimarrësi nuk i bën pagesat të kontraktuara sipas afateve të përcaktuara në Marrëveshjen për limit kreditor. Komisioni për mospërmbushjen e obligimeve kontraktuale për shlyerjen e kredisë përcaktohet me Çmimorën aplikueshme që është në dispozicion në faqen e internetit të Kredidhënësit dhe në degët e Kredidhënësit.

43. Klienti paguan komisione për shërbimet e Kredidënësit (cilat përfshijnë, por duke mos kufizuar në komision për lëvrimin, administrimin e kredisë, komision për vazhdim të afarit të shlyerjes, komision për mospërmbushje të obligimeve kontraktuale, komision për transformimin e mënyrës së shlyerjes etj.), interes për shlyerje me vonesë dhe gjobat në rastet e specifikuara në Marrëveshjen për limit kreditor , dhe në përputhje me Çmimorën e aplikueshme.

44. Kredimarrësi ia shlyen Kredidhënësit shumën e kredisë, interesin edhe pagesat të tjera dhe komisionet në pajtim me kushtet të përcaktuara në marrëveshjen për limit kreditor.

45. Nëse Kredimarrësi vonohet në shlyerjen e shumës së kredisë, interesi ndëshkues për shlyerje me vonesë përllogaritet dhe arkëtohet në shumën e pashlyer të kredisë, për çdo ditë vonesë.

46. Nëse Kredimarrësi vonohet me shlyerjen e shumës se interesit, e llogaritur në bazë të Normave së Interesit të përcaktuar nëMarrëveshjen për limit kreditor, do të llogaritet interes ndëshkues për shumën e pashlyer të interesit për çdo ditë vonese.

47. Kredimarrësi mund të shtyjë shlyerjen e kredisë deri në përfundim të periudhës së zgjatur të shlyerjës së kredisë.ose ta ndryshoje planin e amortizimit me pagesë të komisionit për vazhdim., në pajtim me rregullat dhe procedurat të mbrendshme të Kredidhënësit.

48. Afatët për vazhdimin edhe njëkohësisht edhe ndryshimet e marrëveshjës për limit kreditor,do të hyjnë në fuqi pasi që pagesa e komisionit për vazhdimin është kryer në llogarinë bankare të Kredidhënësit ose në degët, në të kundërtën Afatet për vazhdim dhe me atë edhe ndryshimet e Marrëveshjës për limit kreditor konsiderohen si të pavlefshme.

49. Nëse afati i shlyerjes së kredisë zgjatet, gjatë periudhës veç më të vazhduar , Kredimarrësi do ti paguajë interes Kredidhënësit në përputhje me Marrëveshjen për limit kreditor,si dhe komision për vazhdim por pagesa e pagesave të tjera të dakorduara është e vazhduar.

50. Nëse Kredimarrësi vonohet me shlyerjen e kredisë,Kredidhënësi ka të drejtë të arkëton komision për mospërmbushje të obligimeve të kontraktuara për shlyerje të kredisë, në pajtim me Çmimorën e publikuar në faqen e internetit si dhe në degët e Kredidhënësit

51. Kredidhënësi ka të drejtë të kërkojë kompenzim për shpenzimet cilët janë bërë si rezultat i shlyerjës së parakohshme,në pajtim me ligjin respektiv në fuqi, si dhe në pajtim me Çmimorën e vlefshme të Kredidhënësit. Shlyerja e parakohshme kërkohet me shkrim me një Kërkesë të parashtruar në ndonjë nga filialet e Kredidhënësit.

52. Në rast se Kredidhënësi e ndërpret vet Marrëveshjen për limit kreditor, Kredimarrësi do t'ia paguajë kredidhënësit pagesat e dakorduara për periudhën deri në përfundimin e Marrëveshjes për limit kreditor,si dhe interesin ndëshkues ligjor në rast të vonesës deri në ditën e shlyerjës së të gjitha pagesave të dakorduara. Kredidhënësi ka të drejtë për interes ndëshkues ligjor për shlyerje me vonesë në çdo rast, pavarësisht prej asaj se çka është cekur në paragrafin 1 të këtij neni, prej momentit kur Kredimarrësi do të bijë në vonesë për cilën do qoftë shlyerje në pajtim me Marrëveshjën për kredi.

Të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese. Rregullat tjera

53. Kredimarrësi do ta informojë Kredidhënësin për çdo ndryshim në të dhënat e specifikuara në Marrëveshjen për limit kreditor (duke përfshirë adresën elektronike të Kredimarrësit , numrin e telefonit dhe llogarinë bankare)për identifikim personal ose për vendin e punës, brenda 5 ditë pune, me anë të telefonit të tij/saj, nëpërmjet Profilit të tij/saj në ueb faqe ose në degët e Kredidhënësit..

54. Kredidhënësi mund të kërkoje konfirmin për ndryshimët e bëra nga Kredimarrësi ,nëpërmjet numrit të telefonit të Kredidhënësit, nëpërmjet profilit në,ueb faqën, në degët e Kredidhënësit , ose në mënyrë tjetër sipas rregullave të Kredidhënësit.

55. Identifikimi I Kredimarrësit nëpërmjet numrit të telefonit dhe nëpërmjet bisedave telefonike me Kredimarrësin janë obligatore për palët, nëse Kredimarrësi e ka përdor numrin e telefonit të cekur për thirje telefonike dhe nëse gjatë thirjes telefonike informata e kërkuar për Marrëveshjen e limitit kreditor i jepet Kredidhënësit.Kredidhënësi i regjistron bisedat telefonike.

56. Profili i Kredimarrësit është i krijuar në faqen e internetit dhe fjalëkalimi fillestar është dërguar me email dhe në numrin e telefonit të Kredimarrësit . Me kërkesë të Kredimarrësit, Kredidhënësi do të krijojë Profil në emër dhe për llogari të Kredimarrësit, për të cilën do ta njoftojë menjëherë Kredimarrësin, dhe do tja dërgoje emrin përdorues dhe fjalëkalimin.

57. Kredidhënësi mundet, sipas vlerësimit të tij, të ndërprejë komunikimin nëpërmjet telefonit duke përdorur numrin e regjistruar të telefonit ose përmes profilit të internetit, të kryejë identifikimin të Kredimarrësit dhe të kërkoj zbatim të ndonjë veprim të caktuara në degët e Kredidhënësit. Kredimarrësi me këtë deklaron se pranon një vendim të tillë.

58. Katërmbëdhjetë (14) ditë pas nënshkrimit të Marrëveshjes për limit kreditor, Kredimarrësi mund ta shfrytëzojë të drejtën për t’u tërhequr nga Marrëveshja për limit kreditor, duke njoftuar Kredidhënësin me shkrim (Njoftim për anulim të Marrëveshjes për kredi në afat prej 14 ditëve). Për realizimin e kësaj të drejte, kredimarrësi mund ta shfrytëzojë formularin e paracaktuar ose të hartojë dhe të dorëzojë njoftimin e vetë dhe ta dorëzojë në një prej filialeve ose përmes postës elektronike [email protected]. Nëse Kredimarrësi shfrytëzon të drejtën e anulimit të Marrëveshjes së kredisë, ai obligohet që të paguajë kryegjën dhe interesin për periudhën nga shfrytëzimi i kredisë deri në ditën e pagimit të kryegjës, menjëherë por jo në vonë se 30 ditë nga dita e njoftimit të kredidhënësit për anulimin e kredisë. Interesi llogaritet në bazë të normës së interesit të dakorduar. Kredidhënësi ka të drejtën e kompensimit të kostove të pakthyeshme lidhur me marrëveshjen e kredisë ndaj organeve publike ose shtetërore. Nëse kredia paguhet në llogarinë e transaksionit të kredimarrësit, mjetet e paguara financiare duhet të kthehen në llogarinë e Shoqërisë përmes transferit bankar. Nëse kredia paguhet me para të gatshme, kredimarrësi mund t’i kthejë mjetet financiare përmes transferit bankar ose në një prej filialeve të Shoqërisë.

59. Identifikimi i Kredimarrësit dhe komunikimi me të njëjtin përmes Profilit dhe ueb faqës është e detyrueshme për të dyja palët.Me nënshkrimin e marrëveshjës për limit kreditor, Kredimarrësi konfirmon se pajtohet dhe është në dijeni të rregullave për përdorimin e faqes së internetit dhe të profilit të specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor dhe në faqen e internetit.

60. Kredimarrësi mund të marrë informata falas për detyrimet e tij të dakorduara duke telefonuar nga numri i tij i telefonit ose përmes profilit të tij në faqen e internetit në formë të planit të amortizimit, ndërsa për dhënjën e çfar do forme tjetër dhe lloj të vërtetimit dhe informate, Kredidhënësi ka të drejtë të arkëtoje shpenzim përkatës në përputhje me Çmimoren të vlefshme në momentin e lëshimit të vërtetimit respektivisht të informatës . Nëse Kredimarrësi është vonuar me ndonjë shlyerje të përcaktuar me Marrëveshjen për limit kreditor, Kredidhënësi mund ti drgojë një vërejtje duke i arkëtuar kostot për vërejtjen në përputhje me Tarifat.

61. Pagesa nga ana e Përdoruesit, që nuk është bërë në përputhje me rregullat e Kontratës së limitit të kredisë, nuk konsiderohet e pranuar, deri sa të jetë e identifikuar. Kreditori definon renditjen e përmbushjes së detyrimeve të Përdoruesit të kredisë sipas Kontratës. Përdoruesi deklaron se e pranon çdo pagesë të kryer nga një person i tretë-person fizik në emër dhe në llogarinë e Përdoruesit që është bërë në filialin e Kreditorit, si dhe me pagesat e kryera në këtë mënyrë, Përdoruesi mund t’i mbyllë detyrimet e Përdoruesit që burojnë nga Kontrata e limitit të kredisë. Përdoruesi deklaron se është dakord që Kreditori të konfirmojë informacionet e dhëna nga një person i tretë që kryen pagesë në filiale të Kreditorit në lidhje me lartësinë e borxhit për të cilin personi i tretë-personi fizik kryen pagesën. Përdoruesi deklaron se nuk do ta konsiderojë Kreditorin përgjegjës në asnjë bazë as që do të kërkojë ndonjë zhdëmtim prej tij për shkak të konfirmimit të informacioneve të dhëna nga personi i tretë që kryen pagesën, në lidhje me lartësinë e borxhit.

62. Me kërkesë të Kredimarrësit limiti kreditor mund të rritet nga ana e Kredidhënësit, duke e vlerësuar aftësinë kreditore të Kredimarrësit.

63. Kredidhënësi mund të vëndosë ta rrisë limitin kreditor pas plotësimit të kritereve interne nga ana e Kredimarrësit, ose ta zvogëloje në çdo kohë, nësë sipas vlerësimit vetanak vlërëson që aftësia kreditore e Kredimarrësit është ulur, dhe për të cilin e informon Kredimarrësin.

64. Kredimarrësi deklaron se është njohur dhe pajtohet me Politkën e privatësisë së të dhënave personale të Kredimarrësve, që u bë në dispozicion nga ana e Kredidhënësit në faqen e internetit dhe në filialet e regjistruara.

65. Në rast të mosmarrëveshjes ndërmjet palëve, mosmarrëveshja mund të zgjidhet me marrëveshje të përbashkët, nëpërmjet ndërmjetësimit ose zgjidhjes. Nëse palët nuk mund ta zgjidhin mosmarrëveshjen me marrëveshje të përbashkët, përkatësisht jashtëgjyqësore, e njëjta gjë do të zgjidhet nga gjykata kompetente siç përcaktohet me ligjet në fuqi.

66. Kredidhënësi mund ti transferojë kërkesat ose pjesë të kërkesave, të cilat rezultojnë prej Marrëveshjes për limit kreditor, në një numër të pakufizuar të palëve të treta (kreditorët), pjesërisht ose plotësisht, me mundësi Kredidhënesi ta mbajë të drejtën ta shërbejë Marrëveshjen për limit kreditor sipas vendimit vetanak.

67. Kredimarrësi është i informuar se, në rast të transferimit të kërkesave ose pjesë të tyre të dalura prej Marrëveshjës për limit kreditor, i njejti ngel i pandryshuar edhe në rast të transferimit (cesion), personat e tretë bëhen kreditore të Kredimarrësit, të cilët mundën ti transferojn kërkesat e tyre ose pjesë të tyre të dalura prej Marrëveshjës për limit kreditor në numër i pakufizuar të palëve tjera të treta.

68. Bazuar në ofertën nga Kredidhënësi dhe të personave të tretë(kreditorët) për përvetësim dhe transferim të kërkesave ose të pjesëvë të tyre të dalura prej Marrëveshjës deri te personat të tjerë të tretë, ata munden ti zbulojnë të ardhurat, shpenzimet,historinë kreditore,gjininë,moshën, adresën e Kredimarrësit, si dhe informata të tjera prej Marrëveshjës për limit kreditor, por nuk munden ti zbulojë emrin, mbiemrin, numrin e amzës dhe informatat për kontakt.

69. Kredimarrësi vazhdon ti shlyjë shumat e rëna dakord sipas Marrëveshjes Kredidhënësit ose palëve të treta (kreditorët) në rast të transferimit të kërkesave të dalura prej Marrëveshjës, pa mbajtjen e drejtës për shërbim të Marrëveshjës, përveç nëse Kredidhënësi e njofton Kredimarrësin për të kundërtën.

70. Në rast të disbalancës makroekonomike, që do të rezultojë me të paktën 5% devalvim të kursit mesatar të euros në denarë (EUR/MKD) si masë e njëanshme e BPRMV-së ose 5% zhvlerësim i kursit mesatar të euros në denarë, të matur përmes rritjes së kursit mesatar EUR/MKD, të publikuar në faqen e internetit të BPRMV-së. Kredidhënësi mban të drejtën e korrigjimit dhe rritjes së përqindjes së tillë të devalvimit/zhvlerësimit të të gjitha detyrimeve të Kredimarrësit ndaj Kredidhënësit sipas Marrëveshjes për kredi (duke përfshirë, por duke mos kufizuar në detyrimet në bazë të kryegjës, interesit dhe të gjitha provizioneve).

71. Kredimarrësi pajtohet që të dhënat e tij personale të përpunohen nga ana e Kredidhënësit (duke përfshirë edhe periudhën pas dorëzimit të kërkësës për kredi) dhe i lejon Kredidhënësit të dorëzojë dhe transferojë të dhënat personale të Kredimarrësit cila do qoftë palë të treta (përpunuesit dhe përdoruesit) në vend dhe jashtë , duke përfshirë edhe agjencionet për arkëtim të kërkesave në emër dhe llogari të Kredidhënësit si dhe të dhënat që lidhen me Kredimarrësin dhe Marrëveshjen, dhe të mbledhë të dhëna për të vlerësuar aftësinë kreditore të Kredimarrësit në Byronë kreditore maqedonase dhe te të gjitha regjistrat e tjerë në dispozicion në Republikën e Maqedonisë.

72. Kredidhënësi mund të zhvilloje një histori kredituese të Kredimarrësit,për obligimët e Kredimarrësit ,dhe mund të transferoje të dhënat për Kredimarrësin kreditorëve të tjerë (duke përfshirë edhe kreditorët e ardhshëm).

73. Përpunimi i të dhënave të Kredimarrësit për sigurimin, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve lëndë të Marrëveshjes për limit kreditor, është regjistruar në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e Republikës së Maqedonisë, ku Kreditori është i regjistruar si kontrollues i të dhënave personale.

74. Organi që do të kontrollojë përputhshmërinë me Aktin e Mbrojtjes së Konsumatorit gjatë marrëveshjeve për kredi konsumatore është Ministria e Financave, dhe Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë.

75. Kredimarrësi deklaron që është i njoftuar dhe pajtohet që Termat e përgjithshëm mund të ndryshohen në çdo kohë nga ana e Kredidhënësit, dhe që ndryshimet do të publikohen në ueb faqën e Kredidhënësit (http://www.tigo.mk), si dhe që Kredidhënësi nuk është i obliguar personalisht ta njoftojë Kredimarrësin për ndryshimet e bëra. Kredimarrësi llogaritet që është i njoftuar nga ana e Kredidhënësit për çdo ndryshim të bërë në Termat e pergjithshëm për kreditim në ditën kur të njejtit publikohen në ueb faqën e Kredidhënësit.

76. Organet që kontrollojnë harmonizimin me Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve në marrëveshjet e kredive kontrollojnë pajtueshmërinë me Ligjin për për mbrojtjen e konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumi.

 

Ministria e Financave

bull. Dame Gruev nr.12, 1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: +389 2 3255-300
Faks: + 389 2 3255-721

e-mail: [email protected]

 

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut
bul. Kuzman Josifovski Pitu 1, 1000 Shkup
Tel.: + 389 2 3108 108;
faks: + 389 2 3108 357
e-mail: [email protected]

 

 

 ************
Këto terma të përgjithshëm për kreditim janë aprovuar me vendim të TIGO Finance SHPKNJP numër 01-229/2 prej 08.08.2019 dhe të njejtat hyjnë në fuqi dhe zbatohen duke llogaritur prej 09.08.2019 kur janë publikur në ueb faqën.TIGO Finance SHPKNJP e mban të drejtën për ndryshim/plotësim të Termave të pergjithshëm për kreditim dhe ndryshimet/plotësimet e Termave të Përgjithshëm për kreditim hyjnë në fuqi dhe zbatohen prej ditës kur publikohen në faqën e internetit www.tigo.mk . Përfituesit e shërbimve të TIGO Finance SHPKNJP dhe të gjitha personat e tjerë të interesuar në mënyrë vetanake informohen për ndryshimet/plotësimet e Termave të Përgjithshëm për kreditim në faqën e internetit www.tigo.mk.
 
Apliko për kredi të shpejtë prej 2000 deri 100 000 denarë vetëm me letërnjoftim,onlajn ose në degët tona. 

 

Kthehu