Termat e përgjithshëm

1. Llogaria e Kredidhënësit është çdo llogari bankare e kredidhënësit e publikuar  në faqen e internetit të kredidhënësit dhe / ose në degët e kredidhënësit.

2. Limiti i kredisë është shuma maksimale e kredisë që kredidhënësi mund t'i vëjë në dispozicion kredimarrësit gjatë kohës së vlefshmërisë së Marrëveshjes për Limit Kreditor; Kredimarrësii mund të përdorë një Shumë të aprovuar të kredisë brenda Limitit Kreditor e specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor. Shuma e kredisë Brenda limitit kreditor e cila është shlyer plotësisht, mundet prap të huazohet në numër të pakufizuar gjatë kohës së marrëveshjës për limit kreditor. Shuma e limitit kreditor nuk i përfshin shumat e komisioneve të përcaktura ne Marrëveshjën për limit kreditor dhe komisionet prej Çmimorës të publikuara në web faqën dhe në degët e Shoqatës.

3. Afat i shlyerjës është periudha e shlyerjës së kredisë e përcaktuar në Marrëveshjën për limit kreditor.

4. Shuma e kredisë paraqet shumën e lëvruar të kredisë, siç është e përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor dhe që është Brenda limitit kreditor. Kredimarrësi mund të aplikojë për shumë të kredisë brenda limitit kreditornë internet nëpërmjet Profilit në web faqën ose në degëte e Kredidhënësit duke  plotësuar një Aplikacion për kredi.

5. Kërkesë për kredi, është kërkesë nga klienti e parashtruar online nëpërmjet profilit në ueb faqe,nëpërmjet degëvëtë Tigo Finance ose nëpërmjet cilitdo person tjetër, i cili me urdhër të Shoqatës ndërmjetëson në procesin e aplikimit dhe me të cilin kredidhënësi ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi, përmes së cilit Kredimarrësi aplikon për limit kreditor ose/dhe për shume të kredisë mbrenda limitit kreditor.Palët pajtohen që kërkesa për kredi për lëvrim së shumës plotësuese në kuadër të limiti kreditor të aprovuar paraqet konfirmim që Kredimarrësi pajtohet me ndryshimet adekuate të Marrëveshjës per limit kreditor,të cilat gjenerohen automatikisht pas dorëzimit dhe miratimit të kërkesës për kredi, ndërsa marrëveshja e ndryshuar për limit kreditor i vihet në dispozicion kredimarrësit nëpërmjet profilit në web faqe ose në degët e Kredidhënësit.

6. Dita e Shlyerjës së kredisë është dita e fundit e afatitpër shlyerje  e specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor, deri kur Kredimarrësi  duhet të shlyejë plotësisht shumën e kredisë dhe të gjitha komisionet e aplikueshme

7. Email i Kredimarrësit është adresa elektronike(e-mail) e Kredimarrësit e specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor, e cila nënkuptohet që përdoret ekskluzivisht nga Kredimarrësii. Kredimarrësi i  është  vetëm ai përgjegjës për çdo pasojë që vjen nga çdo keqpërdorim ose abuzim I postës elektronike dhe të e-mailit nga ndonjë palë e tretë.

8. Llogaria e Kredimarrësit është secila llogari e tij/saj bankare: (1) e cila është specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor; (2) e cila i është raportuar kredidhënësit gojarisht ose me shkrim në ndonjë prej degëve të Kredidhënësit, nëpërmjet  bisede telefonike ose në  Profil; dhe / ose (3) çdo llogari bankare nga e cila Kredimarrësi ka bërë një pagesë  drejt kredidhënësit.

9. Degë është çdo zyrë e kredidhënësit që është e ndryshme nga selia qendrore e kredidhënësit (një listë e vlefshme e  degëve është në dispozicion në faqen e internetit të kredidhënësit).

10. Afati i Marrëveshjes për limit kreditorë është një periudhë e pakufizuar gjatë së cilës Marrëveshja për limit kreditor është e vlefshme.

11. NSHT paraqet normat e shpenzimeve totale të specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor.

12. Huadhënësve Sistemi SMS është një sistem i cili lejon përdoruesin (i) të aplikojnë për shumën e kredisë brenda afatit të miratuar të kredisë ose (ii) që e lejon përdoruesin të pranuar ofertën e një huadhënës për të nxjerrë një kredi brenda të Kufirit të Kreditit të miratuar, në përputhje me kushtet për përdorimin e Sistemit të SMS të themeluar nga Huadhënësi

13. Plani i amortizimit është  plan që përfshin shlyerjet  dhe afatet e shlyerjeve, siç është e  përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor.

14. Pasqyra e rrjedhëve të paravë është pasqyrë e rrjedhëve të paravë e dhënë në Shtojcën nr. 1 të Marrëveshjes për limit kreditor.

14. Komisionet janë komisione, shpenzime edhe pagesat tjera për shërbimet që i janë dhënë kredimarrësit nga kredidhënësi, të specifikuara në Marrëveshjen për limit kreditorë dhe në Çmimorën aktuale të Kredidhënësit që janë në dispozicion të Kredimarrësit në Website dhe  në degët e Kredidhënësit.

16. Komisioni për lëvrimin e  kredisë paraqet shpenzim të njëherëshëm për përpunimin dhe miratimin e kërkesës për kredi, e cila maturon plotësisht në ditën e miratimit të kredisë, dhe që shlyhet me shlyerjen e shumës së kredisë sipas Planit të Amortizimit ose me shlyerjen  e të gjithë shumës së kredisë, duke përfshirë edhe shlyerjen e parakohshme ose në rast të ndërprerjes së Marrëveshjes për limit kreditor.

17. Shuma totale të cilën duhet ta shlyeje  Kredimarrësi është mbledhje e shumës së kredisë rritur për interesat dhe komisionet, të përcaktuara në Marrëveshjen për limit kreditor, të cilin Kredimarrësi është i obliguar ta shlyejë në Datën e Shlyerjës së Kredisë.

18. Marrëveshje për limit kreditor nënkupton një Marrëveshje të përbërë nga Pjesa 1, Pjesa 2, Pjesa 3 dhe Çmimore, me të gjitha ndryshimet të tyre të ardhshme  përkatëse dhe / ose anekset e dakorduara midis palëve me shkrim, me telefon, me Email ose me Profilin.

20. Dënimi paraqet gjobë kontraktuale për përmbushjen e vonshme të detyrimeve jo-monetare të kredimarrësit, e cila është  dakorduar në Marrëveshjen për limit kreditor dhe e llogaritur sipas normës së përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor.

21. Data e shlyerjës  është data e shlyerjës siç  është e përcaktuar  në Marëveshjën për limit kreditorr ose sipas planit të amortizimit.

22. E drejta e  zbatueshme është ligji i Republikës së Maqedonisë.

23. Interesi ndëshkues për shlyerjen me vonësë  është interesi për shlyerje  të vonuar, siç është përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor.

22. Komisioni për vazhdimin e afatit për shlyerje të kredisë është komision për vazhdimin e afatit për shlyrjën e kredisë,siç është e parashikuar me çmimorën e shpallur në ueb faqën ose në degët kredidhënësit.

23. Afati i vazhduar për shlyerje është periudha për cilin është vazhduar afati për shlyerjen e kredisë.

24. Ueb faqja është faqja e Kredidhënësit www.tigo.mk ku kredimarrësi identifikohet nëpërmjet profilit të tij/saj, dhe ku Kredimarrësi dhe Kredidhënësi mundet të komunikojnë bashkërisht dhe të këmbejnë informata.Informatat e këmbyera nëpërmjet Profilit dhe ueb faqës janë të detyrueshme për palët dhe paraqesin pjesë përbërëse të Marrëveshjës për limit kreditor, vetëm nëse nuk ështe ndryshe e përcaktuar në informatat e shkëmbyera ose në Marrëveshjën për limit kreditor. Çdo here kur Kredimarrësi e shtyp butonin Pajtohem në ueb faqën apo ne Profilin, konsiderohet që Kredimarrësi e ka dhëne pajtimin e tij për përmbajtjen për të cilën butoni Pajtohem është ofruar.

25. Komisioni për administrimin e kredisë është një komision  për administrimin e një kredie me këste gjatë gjithë kohëzgjatjes së Marrëveshjes për limit kreditor, i cili shlyet  me pagesën e çdo kësti.

26. Çmimorja përbëhet nga të gjitha komisionet, interesat, shpenzimet , normat dhe kushtet për shlyerjen e tyre, si dhe kompenzimet për shërbimet që i ofrohen Kredimarrësit  nga kredidhënësi, të cilat janë të disponueshme në faqen e internetit dhe në degët e Kredidhënësit dhe janë pjesë përbërëse të Marrëveshjes për limit kreditor.Çmimorja e Kredidhënësit mund të ndryshojë kohë pas kohe.  Kredimarrësi konsiderohet se ka qenë i informuar nga kredidhënësi për çdo ndryshim në Çmimore në ditën kur ato janë publikuar në faqen e internetit.

27. Shlyerja e pjesëshme paraqet shlyerje të njëhershme prej më shumë se 20% të shumës së kredisë me këste për të cilat Kredimarrësi paraprakisht ka kërkuar nga Kredidhënësi që të bëjë një plan të ri Amortizimi, duke marrë parasysh shlyerjen e njëhershëm të cekur më sipër.Palët bien dakord që Kredimarrësi duhet të njoftojë në kohë Kredidhënësin  për synimin për të shlyer më shumë se 20% të shumës së kredisë dhe duhet të kërkojë përgatitjen e një Plani të ri të Amortizimit, përndryshe shlyerja do të konsiderohet shlyerje e rregullt e kredisë sipas Planit të Amortizimit të rënë dakord.

28. Norma e interesit është normë e  interesit që  përllogaritet  në shumën e kredisë, siç përcaktohet në Marrëveshjen për limit kreditor

29. Profili është Profili personal i  Kredimarrësit i krijuar në Ueb faqën, i cili është në dispozicion pasi Kredimarrësi të futë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin ( kyqje).Kur kyqeni në Profilin për herë të parë, Kredimarrësi fut një fjalëkalim të gjeneruar automatikisht, të  cilën duhet ta zëvendësojë menjëherë me një fjalëkalim të ri unik, i cili do të jetë i njohur vetëm për Kredimarrësin.Qasja në Profil është e lejuar vetëm duke futur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e Kredimarrësit i cili identifikon Kredimarrësin. Kredimarrësi  është plotësisht përgjegjës për të gjitha pasojat që rrjedhin nga çdo përdorim të gabuar apo për çdo keqpërdorim i Profilit nga ndonjë palë e tretë.

30. Pala /ët janë Kredimarrësii dhe Kredidhënësi.

32. Numri i telefonit është çdo numër telefoni  që përdorët nga Kredimarrësi ose ai i cili i është dorëzuar Kredidhënësit nga ana e Kredimarrësit i specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor, në profilin në ueb faqën, në degët e Kredidhënësit ose nëpërmjet ndonjë personi tjetër, i cili me urdhër të Shoqatësndërmjetëson në procesin e aplikimit dhe me të cilin Kredidhënësi ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi.

                  Subjekti i Marrëveshjes së Limitit kreditor dhe lëvrimi i kredisë

33. Kredidhënësi i miraton limit kreditor Kredimarrësit, e cila i mundëson atij të kërkoje dhe ta përdorë atë në mënyrë të njëpasnjëshme,përmes kërkesës për kredi,të pranoje dhe të përdore shuma të kredive në kuadër të limiti kreditor , gjatë afatit së vlefshmërisë të Marrëvëshjes për limit kreditor.

34. Kredimarrësi parashtron Kërkesa për Kredi për secilën shumë të kredisë e cila lëvrohet brenda limitit kreditor me periudhën e shlyerjës  së dëshiruar në një nga degët të Kredidhënësit ose nëpërmjet Profilit të saj/tij në ueb faqën.

35. Pas marrjes së çdo kërkese të ardhëshme për kredit prej Kredimarrësit e cila është brenda limit kreditor të miratuar dhe pasi Kredimarrësi ka rënë dakord për ndryshimet dhe plotësimet të Detajeve të Kredisë  prej Marrëveshjes për limit kreditor që janë në dispozicion në Profilin, konsiderohet se Marrëveshja për limit kreditor është ndryshuar nga palët.  Kredidhënesi i a dërgon Kredimarrësit tekstin e ndryshuar të Marrëveshjes për limit kreditor në Profil. Marrëveshja e Ndryshuar për limit kredtior do të bëhet e vlefshme dhe e detyrueshme menjëherë, përveç nëse është rënë dakord ndryshe me Marrëveshjen për limit kreditor.

36. Kredidhënësi mund të ndërpresë Marrëveshjen për limit kreditor njëanshëm pa njoftim paraprak të Kredimarrësit në rastet e mëposhtme:

1.Nëse kredimarrësi  vonohet me shlyerjen  më shumë se 5 ditë prej datës së maturimit.

2.Nëse  kredimarrësi ka dhënë informacione të pasakta gjatë Aplikimit për kredi.

3.Nëse kredimarrësi ka borxhe të maturuara të papaguara ndaj personave të tretë ( aftësi kreditore të përkeqësuar).

4.Nëse Kredimarrësi  është në procedurë falimentimi.

5.Nëse  kredidhënësi e kupton që kredidhënësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës,ose kur kredidhënësi nuk mundet të vërtetojë që ka të ardhura të rregullta.

6.Nëse Kredidhënësi nuk mundët  ti lëvrojë  më kredi Kredimarrësit , për faj të Kredimarrësit duke përfshirë, por pa u kufizuar në rastet kur llogaria bankare e Kredimarrësit  është bllokuar ose mbyllur, dhe për atë shkak transferimi i shumës së kredisë nuk mund të realizohet.

7.Nëse Kredidhënësi vërteton se Kredimarrësi është bërë një person i ekspozuar politikisht;

8.Nëse Kredidhënësi humb aftësinë ligjore dhe të biznesit për të kryer një aktivitet financiar

37.. Në përputhje me kërkesën e përdoruesit dhe pas shqyrtimit dhe vlerësimit të kreditore, miratimit të aplikimit dhe verifikimit të informacionit dhe / ose dokumente (ku është e aplikueshme) kreditori ka paguar çdo shumë e kredisë ose të holla në filiale huadhënësve ose me transferim bankar në llogarinë bankare të Përdoruesit. Procedura për shqyrtimin dhe miratimin e aplikimit të kredisë, vlerësimin e kapacitetit kreditor të spermës e përdoruesit dhe verifikimin e informacionit dhe / ose dokumente të merr deri në katërmbëdhjetë (14) ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për kredi. User pajtohet se pagesa e huadhënësit e kredisë do të kryejë miratimin e aplikimit të kredisë, dhe brenda orarit të hapjes së kreditorëve dhe operacioneve të pagesave pjesëmarrës (banka). Nëse disbursimi është bërë nga transferi bankar në llogarinë bankare të përfituesit, në raste të caktuara të tilla si ditë jo pune, pushime, etj, pagesa e shumës së aprovuar e kredisë do të ekzekutohet ditën e parë të punës. Në qoftë se, me kërkesë të përdoruesit, pagesa e shumës së

38.Në rast shuma e kredisë nuk i lëvrohet Kredimarrësit për shkak që Kredimarrësi ka dhëne llogari bankare të gabuar, ndryshimet në Marrëveshjën për limit kreditor do jenë të pavlefshme, për të cilin Kredidhënësi respektivisht e informon Kredimarrësin.Në rast se shuma e kredisë nuk i është lëvruar Kredimarrësit për shkak të aftësisë së pamjaftueshme kredituese,ndryshimet edhe plotësimet e  marrëveshjës për limit kreditor bëhën të pavlefshme dhe Kredidhënësi e informom Kredimarrësin respektivisht.Në çdo rast, Kredidhënësi mund të refuzojë ekzekutimin e kërkesës për kredi në çdo kohë, në përputhje me politikat e brendshme të biznesit të kredidhënësit, duke njoftuar respektivisht Kredimarrësin.

39. Kredimarrësi I paguan interes kredidhënësit për periudhën e përdorimit të shumës së kredisë së lëvruar. Interesi llogaritet në përputhje me normën e interesit e përcaktuar në Marrëveshjen për limit kreditor, duke supozuar që viti ka 360 ditë. Kredidhënësi mund të reduktojë në mënyrë të pavarur normën e interesit në çdo kohë.

40. Kredimarrësi paguan komision për mosrespektimin e obligimeve të kontraktuara për shlyerjen e kredisë, e cila paraqet kompenzim të shpenzimeve të Kredidhënësit në rast qe Kredimarrësi nuk i bën pagesat të kontraktuara sipas afateve të përcaktuara në Marrëveshjen për limit kreditor. Komisioni për mosrespektimin e obligimive kontraktuale për shlyerjen e kredisë përcaktohet me Çmimorën aplikueshme që është në dispozicion në faqen e internetit të Kredidhënësit dhe në degët e Kredidhënësit.

41. Klienti paguan komision (cilat përfshijn por jo të kufizuara në  komision për lëvrimin e  kredisë, komision për administrimin e kredisë,  komision për vazhdim, komision për mosrespektimin të obligimet kontraktuale etj.), interes për shlyerje  me vonesë dhe gjobat në rastet e specifikuara në Marrëveshjen për limit kreditor , dhe në përputhje me Çmimorën e aplikueshme.

42. Kredimarrësi ia shlyen Kredidhënësit shumën e kredisë,interesin edhe pagesat të tjera dhe komisionet në pajtim me kushtet të përcaktuara në marrëveshjen për limit kreditor, dhe atë në të holla të gatshme në degët e Kredidhënësit ose nëpërmejt transferit bankar në llogarinë bankare të Kredidhënësit.

43. Nëse Kredimarrësi vonohet në shlyerjen e shumës së kredisë, interesi ndëshkues për shlyerje me vonesë përllogaritet dhe arkëtohet në shumën e pashlyer të kredisë, për çdo ditë vonesë.

44. Nëse Kredimarrësi  vonohet me shlyerjen e shumës se interesit, e llogaritur në bazë të Normave së Interesit  të përcaktuar nëMarrëveshjen për limit kreditor, do të llogaritet interes ndëshkues  për shumën e pashlyer të interesit për çdo ditë vonese.

45. Kredimarrësi  mund të shtyjë shlyerjen  e kredisë deri në përfundim të periudhës së zgjatur të shlyerjës  së kredisë.ose ta ndryshoje planin e amortizimit për një muaj më tutje , me pagesë të komisionit për vazhdim,me kusht që klienti të mos i vonoje më shlyerjet  më shumë se 30 ditë, ose Marrëveshja të mos të jetë e thyer në cilëndo mënyre tjetër.

46. Afatët për vazhdimin edhe njëkohësisht edhe ndryshimet e marrëveshjës për limit kreditor,do të hyjnë në fuqi pasi që pagesa e komisionit për vazhdimin është kryer në llogarinë bankare të Kredidhënësit ose në degët, në të kundërtën Afatet për vazhdim dhe me atë edhe ndryshimet e Marrëveshjës për limit kreditor konsiderohen si të pavlefshme.

47. Nëse afati i shlyerjes së kredisë zgjatet, gjatë periudhës veç më të  vazhduar , Kredimarrësi  do ti paguajë interes Kredidhënësit në përputhje me Marrëveshjen për limit kreditor,si dhe komision  për vazhdim por pagesa e pagesave të tjera të dakorduara është e vazhduar..

48. Nëse Kredimarrësi  vonohet me shlyerjen e kredisë,Kredidhënësi ka të drejtë të arkëton komision për mosrespektim të obligimeve të kontraktuara për shlyerje të kredisë, në pajtim me Çmimorën e publikuar në faqen e internetit si dhe në degët e Kredidhënësit.

49. Kredidhënësi ka të drejtë të kërkojë kompenzim për shpenzimet cilët janë bërë si rezultat i shlyerjës  së parakohshme,në pajtim me  ligjin respektiv në fuqi.

50. Në rast se Kredidhënësi e ndërpret vet Marrëveshjen për limit kreditor, Kredimarrësi  do t'ia paguajë kredidhënësit pagesat e dakorduara për periudhën deri në përfundimin e Marrëveshjes për limit kreditor,si dhe interesin  ndëshkues ligjor në rast të vonesës deri në ditën e shlyerjës së të gjitha pagesave të dakorduara.

Të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese. Rregullat tjera

51. Kredimarrësi  do ta informojë Kredidhënësin për çdo ndryshim në të dhënat e specifikuara në Marrëveshjen për limit kreditor (duke përfshirë adresën elektronike të Kredimarrësit , numrin e telefonit dhe llogarinë bankare)për identifikim personal ose për vendin e punës, brenda 5 ditë pune, me anë të telefonit të tij/saj,  nëpërmjet Profilit të tij/saj në ueb faqe ose në degët e Kredidhënësit..

52. Kredidhënësi  mund të kërkoje konfirmin për ndryshimët e bëra nga Kredimarrësi ,nëpërmjet numrit të telefonit të Kredidhënësit, nëpërmjet profilit në,ueb faqën, në degët e Kredidhënësit , ose në mënyrë tjetër sipas rregullave të Kredidhënësit.

53. Identifikimi I Kredimarrësit  nëpërmjet numrit të telefonit dhe nëpërmjet bisedave telefonike me Kredimarrësin janë obligatore për palët, nëse Kredimarrësi e ka përdor numrin e telefonit të cekur për thirje telefonike dhe nëse gjatë thirjes telefonike informata e kërkuar për Marrëveshjen e limitit kreditor i jepet Kredidhënësit.. Kredidhënësi i  regjistron bisedat telefonike.

54. Profili i Kredimarrësit është i krijuar në faqen e internetit  dhe fjalëkalimi fillestar është dërguar me email ose në numrin e telefonit të kredimarrësit .

55. Kredidhënësi mundet, sipas vlerësimit të tij, të ndërprejë komunikimin nëpërmjet telefonit duke përdorur numrin e regjistruar të telefonit ose përmes profilit të internetit, të kryejë identifikimin të Kredimarrësit  dhe të kërkoj zbatim të ndonjë veprim të caktuara në degët e Kredidhënësit. Kredimarrësi me këtë deklaron se pranon një vendim të tillë.

56. 14 ditë pas nënshkrimit të Marrëveshjes për limit kreditor, Kredimarrësi  mund të përdorë të drejtën për tu tërhequr dhe të tërheqët nga Marrëveshja për limit kreditor, vetëm nëse shuma e kredisë që ka përdorur ka qenë  më shumë se 12,000 denarë, duke njoftuar Kredidhënësin në formë të shkruar.

57. Identifikimi i Kredimarrësit dhe komunikimi me të njëjtin përmes Profilit dhe ueb faqës është e  detyrueshme për të dyja palët.Me nënshkrimin e marrëveshjës për limit kreditor, Kredimarrësi konfirmon se pajtohet dhe është në dijeni të rregullave për përdorimin e faqes së internetit dhe të profilit të specifikuar në Marrëveshjen për limit kreditor dhe në faqen e internetit.

58. Kredimarrësi  mund të marrë informata falas për detyrimet e tij të dakorduara duke telefonuar nga numri i tij i telefonit ose përmes profilit të tij në faqen e internetit.Nëse Kredimarrësi  është vonuar  me ndonjë shlyerje  të përcaktuar me Marrëveshjen për limit kreditor, Kredidhënësi mund ti drgojë një vërejtje duke i arkëtuar kostot për dërgim duke i shtuar shumën e tyre në këstet e ardhshme për shlyerje ose në shumën totale të kredisë që Kredimarrësi i duhet të shlyjë.

59. Shlyerja  nga Kredimarrësi  e cila nuk është bërë në përputhje me rregullat e Marrëveshjes për limit kreditor,nuk evidentohet si e pranuar deri në momentin kur ajo pagesë nuk identifikohet. Kredidhënësi përcakton rendin e përmbushjes së detyrimeve të  Kredimarrësit   nga Marrëveshja. Kredimarrësi deklaron që pranon çdo pagesë të bërë nga një palë e tretë në emër dhe për llogari të Kredimarrësit dhe që me pagesat e tilla të bëra, Kredidhënësi mund të mbyllë detyrimet e Kredimarrësit që rrjedhin nga Marrëveshja për limit kreditor.

60. Me kërkesë të Kredimarrësit limiti kreditor mund të rritet nga ana e Kredidhënësit,duke e vlerësuar aftësinë kreditore të Kredimarrësit.

61. Kredidhënësi mund të refuzoje kërkesën për rritjen e limitit kreditor ose ta zvogëloj,nësë sipas vlerësimit vetanak vlërëson që aftësia kreditore e Kredimarrësit është ulur,dhe për të cilin e informon Kredimarrësin.

62. Kredimarrësi  pajtohet që Kredidhënësi ti përdore të dhënat e tij personale,sidomos numrin e telefonit ose adresen elektronike,për të dërguar oferta komercijale.

63. Në rast të mosmarrëveshjes ndërmjet palëve, nëse e njëjta nuk mund të zgjidhet me marrëveshje të përbashkët, nëpërmjet ndërmjetësimit ose zgjidhjes, e njëjta gjë do të zgjidhet në gjykatë siç përcaktohet nga ligjet në fuqi.

64.Kredidhënësi mund ti transferojë kërkesat  ose pjesëtë kërkesave, të cilat janë rezultat i Marrëveshjes për limit kreditor, në një numër të pakufizuar të palëve të treta (kreditorët), ndërsa në të njëjtën kohë vazhdon ta shërbejë  Marrëveshjen për limit kreditor.

65. Kredimarrësi  është i informuar se, në rast të transferimit të kërkesave ose pjesë të tyre të dalura prej Marrëveshjës për limit kreditor, i njejti ngel i pandryshuar edhe në rast të transferimit (cesion), personat e tretë bëhen kreditore të Kredimarrësit, të cilët mundën ti transferojn kërkesat e tyre ose pjesë të tyre të dalura prej Marrëveshjës për limit kreditor në numër i pakufizuar të palëve tjera të treta.

66. Bazuar në ofertën nga Kredidhënësi dhe të personave të tretë(kreditorët) për përvetësim dhe transferim të kërkesave ose të pjesëvë të tyre të dalura prej Marrëveshjës deri te personat të tjerë të tretë, ata munden ti zbulojnë të ardhurat, shpenzimet,historinë kreditore,gjininë,moshën, adresën e Kredimarrësit, si dhe informata të tjera prej Marrëveshjës për limit kreditor, por nuk munden ti zbulojëemrin, mbiemrin, numrin e amzës dhe informatatpër kontakt.

67. Kredimarrësi vazhdon ti shlyjë shumat e rëna dakord sipas Marrëveshjes për limit kreditor , përfshirë edhe palët e treta (kreditorët) në rast të transferimit të kërkesave ose të pjesë të tyre të dalura prej Marrëveshjës, përveç nëse gjatë informimit për procedurën e metutjeshëm e shlyerjes sipas marrëveshjës, Kredidhënësi e njofton Kredimarrësin për të kundërtën.

68. Kredimarrësi pajtohet që të dhënat e tij personale të përpunohen nga ana e Kredidhënësit (duke përfshirë edhe periudhën pas dorëzimit të kërkësës për kredi) dhe i lejon Kredidhënësit të dorëzojë dhe transferojë të dhënat e Kredimarrësit  palëvëtë tretë (përpunuesit dhe përdoruesit)si dhe të dhënat që lidhen me Kredimarrësin dhe Marrëveshjen,për të sqaruar detyrimet e Kredimarrësit dhe për të vlerësuar aftësinë kreditore të Kredimarrësit në Byronë kreditore maqedonase dhe te të gjitha regjistrat e tjerë në dispozicion në Republikën e Maqedonisë.

69. Kredidhënësi mund të zhvilloje një histori kredituese të Kredimarrësit,për obligimët e Kredimarrësit ,dhe mund të transferoje të dhënat për Kredimarrësin  kreditorëve të tjerë (duke përfshirë edhe kreditorët e ardhshëm).

70. Përpunimi i të dhënave të Kredimarrësit për sigurimin, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve lëndë të Marrëveshjes për limit kreditor, është e regjistruar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e Republikë e Maqedonisë së Veriut në të cilën kreditori është i regjistruar si kontrollues i të dhënave personale.

71. Organi që do të kontrollojë përputhshmërinë me Aktin e Mbrojtjes së Konsumatorit gjatë marrëveshjeve për kredi konsumatore është Ministria e Financave,Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Ministria e financave

Rr.Mito Haxhivasilev Jasmin 1000 Shkup

Numri tel.: +389 2 3106-159

Faks : + 389 2 3117- 280

E-mail: finance@finance.gov.mk

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Bul.Kuzman Josifovski Pitu1  1000 Shkup

Numri I tel: + 389 2 3108 108;

Faks: + 389 2 3108 357

E-mail: info@nbrm.mk

 ************
Këto terma të përgjithshëm për kreditim janë aprovuar me vendim të TIGO Finance SHPKNJP numër 01-229/1 prej 05.04.2019 dhe të njejtat hyjnë në fuqi dhe zbatohen duke llogaritur prej 06.04.2019 kur janë publikur në ueb faqën.TIGO Finance SHPKNJP e mban të drejtën për ndryshim/plotësim të Termave të pergjithshëm për kreditim dhe ndryshimet/plotësimet e Termave të Përgjithshëm për kreditim hyjnë në fuqi dhe zbatohen prej ditës kur publikohen në faqën e internetit www.tigo.mk . Përfituesit e shërbimve të TIGO Finance SHPKNJP dhe të gjitha personat e tjerë të interesuar në mënyrë vetanake informohen për ndryshimet/plotësimet e Termave të Përgjithshëm për kreditim në faqën e internetit www.tigo.mk
Kthehu