Politika e privatësisë

Rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale në TIGO Finance

Qëllimi ynë është të sigurojmë nivelin më të lartë të konfidencialitetit dhe sigurisë së të dhënave personale të vizitorëve në faqen tonë të internetit www.tigo.mk

Këto rregulla për mbrojtjën e të dhënave personale i shpjegojn mënyrat me anë  të cilave  i mbrojmë  të dhënat  personale të vizitorve  tanë, si dhe  të gjitha informatat cilët na ua jepen. Rregullat e privatësisë munden të plotësohen ose ndryshohen me kushte specifike të cilat kanë lidhje me ueb faqën.

Cilat të dhëna mund ti mbledhim?

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri i vetëm amë
 • E-mail
 • Numri i telefonit
 • Adresa sipas letërnjoftimit ose vendëbanimit.
 • Një kopje prej dokumentit për identifikim
 • Statuspunësimi
 • Të ardhurat mujore
 • Të ardhurat plotësuese dhe lartësia e tyre
 • Deklarimi për bartës të funkcionit publik .

E mbajmë të drejtën të kërkojmë dokumentë plotësuese gjatë shqyrtimit të kërkesë për kredi.

Të dhënat në ueb faqën tonë mirren dhe përpunohen sipas mënyrave të  mëposhtme:

 • Me mbushjën/plotësimin e aplikacionit për kredi nga vizituesi i faqës;
 • Nëpërmjet vizitës dhe shrytëzimit të resurseve tjera në ueb faqën tonë;
 • Nëpërmjet punonjësve tanë, me informin të drejtpërdrejtë me anë te telefonit/ e-mai ose profilit të regjistruar.

Si do të përdorën të dhënat?

Të dhënat  që do na jepni do të regjistrohen në formë elektronike dhe mund të përdoren për qëllimet e mëposhtme:

 • Konfirmimi i identitetit tuaj dhe vlerësimi i aftësisë tuaj kreditore në bazë të dhënave të ofruara.
 • Zbulim dhe parandalim i çdo mashtrimi, larje të parave dhe veprimtari të tjera kriminale.
 • Për marketing dhe informim për shërbime dhe produkte të reja.
 • Për qëllime statistikore.
 • Për të kontakuar me ju.

Gjitha të dhënat që vizituesit i japin në ueb faqën tonë ose punonjësve tanë,na mundëson të sigurojmë informata të dobishme në lidhje me shërbimet dhe produktet tona.Të gjitha të dhënat mund të përdoren për të përmbushur detyrimet kontraktuale ndërmjet palëve.

Nëse bëjmë disa ndryshime në faqen e internetit, të dhënat që jepni mund të përdoren për të ju informuar për ndryshimet e tilla.

Një vizitor/e që refuzon të japë pëlqimin për të përdorur të dhënat e tij/asaj nga TIGO Fiinance ose nga palët  e treta, ju ofrohet një mundësi për të ndaluar përdorimin e të dhënave personale.

Ruajtja e të dhënave personale

Përmbledhjet e të dhënave ruhen në pajisjet që ndodhen brenda BE-së. Informatat që i ruajmë mund të ndahen  mes të punësuarve , me çka sigurohet përpunimi i të dhënave dhe ruajtja e tyre. Më përdorimin e kësaj ueb faqe ju  pajtoheni  për transferimin dhe ruajtjen e të dhënave të tilla.

Të dhënat ruhen në qendra të sigurta për të dhëna  dhe çdo transferim i të dhënave është i shifruar, për shkak të sigurisë suaj. Transferimi i të dhënave nëpërmjet internetit nuk është plotësisht i sigurt. Por, TIGO Finance garanton që i ndërmerr të gjitha masat e arsyeshme   për të mbrojtur informatat që ju jepni në mënyrë elektronike në profilin  juaj.

Vizituesi ne ueb faqën e internetit është përgjegjës për të dhënat të cilat i dërgon në mënyrë elektronike.Mund t'ju lejohet hyrja në pjesët  e faqes sonë të internetit që kanë nevojë për  fjalëkalim.Ju jeni përgjegjës për sigurin e fjalëkalimeve tuaja.

Përpunimi dhe transferimi i të dhënave personale

Në raste të caktuara, ekziston  mundësi ti bëjmë të disponueshme të dhënat tuaja, por vetëm subjekteve që janë të lidhur me ne të cilët ofrojnë nivel të njejtë të sigurisë të dhënave, si me nivelin e TIGO Finance.

Me  përdorimin e  faqës sonë të internetit, ju pajtoheni që mund ti zbulojmë  të dhënat tuaja   palëve të treta,ndër të tjera, edhe në rastet e mëposhtme:

 • Në rast të një kërkese të bazuar ligjërisht nga palët e treta, duke përfshirë organet shtetërore;
 • Në rast të parandalimit të aktiviteteve potenciale ose ekzistuese për financimin e terrorizmit ose shkeljeve të rregullave të pastrimit të parave;
 • Për qëllime të vlerësimit të aftësisë suaj kredituese - informacioni ju zbulohet ofruesve të shërbimeve të ngjajshme, si dhe institucioneve relevante publike dhe organizatave joqeveritare;
 • Gjatë mbledhjes së të dhënave për huatë ose në rast të borxheve të tjera;
 • Në rast të shitjes së TIGO Finance ose një pjese të saj.

Linqet deri te  ueb faqet e internetit të palëve të treta

Ueb faqja jonë mund të përmbajë linqë ose lidhje me ueb faqë tjera. Këto ueb faqe kanë rregulla të tyre për mbrojtjën e të dhenave personale  dhe përdorimin e tyre, të cilat ju i pranoni  kur e vizitoni   ueb faqën. Ne nuk marrim përgjegjësi për ueb faqët e palëve të treta.

Kontakt me ju

Gjatë vizitës së kesaj ueb faqe dhe dhënjës së informatave personale dhe informatave për kontakt, ju pajtoheni ti merrni ofertat tona komercijale në ndonjë pajisje tuajën për komunikim, nëpërmjet cilin do qoftë kanal të disponueshëm për distribuim. Njëkohësisht keni të drejtë të kërkoni nga ne të ndalojmë tju dergojmë porosi nëpërmjet e-mailit apo nëpërmjet ndonjë rrugë tjetër komunikuese.

Qasja në informata

Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, ju keni të drejtë të kërkoni:

 • të ju dërgohen  informata për përpunimin e të dhënave personale.
 • të ndërpritet/ndërprehët përpunimi i të dhënave personale.
 • të plotësohen , ndryshohen ose fshihen informatat për përpunimin e të dhënave personale.

Për këtë qëllim, Ju lutemi përdorëni formularët  më poshtë:

Kërkesë për dërgim  të informatave  për përpunim të të dhënave personale

Kërkesë për ndalimin e përpunimit të të dhënave personale

Kërkesë për plotësim , ndryshim ose fshirje  të  informatave  për  përpunim të të dhënave personale

Kontakt:

Shoqatë Finaciare TIGO Finance SHPKNJP Shkup

Rr. Aminta Treti, nr.37, hyrja 1, në katin e 1(parë), hapësira për zyre 002 dhe 001, 1000 Shkup

Telefoni:  13 700

E-mail: [email protected]

Kthehu