Deklarata për pajtueshmëri

                                                  DEKLARIMI I PËLQIMIT

 

Duke nënshkruar/pranuar këtë Deklaratë, unë deklaroj se jam dakord që Shoqata Financiare TIGO FAJNANS SHPKNJP Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Shoqata”), të përpunojë të dhënat e mia personale me qëllim të kryerjes së aktiviteteve financiare, d.m.th që të ndërmerr veprimet e mëposhtme, si vijon:

 

 • Të mbledhë, ruajë dhe përpunojë të gjitha të dhënat e mia personale (emrin dhe mbiemrin, adresën, telefonin, adresën e postës elektronike, llogarinë e transaksionit, numrin unik shëndetësor, etj.), duke përfshirë numrin tim unik të identifikimit personal (NUAQ), si dhe të dhënat e mia biometrike, të cilat i paraqes në formë të shkruar, me gojë ose elektronike drejtpërdrejt te Shoqata ose te çdo person tjetër i cili, me urdhër të Shoqatës, ndërmjetëson në procesin e aplikimit, dorëzimin e aplikimit për kredi ose përpunimin e aplikimit për kredi, si dhe të gjitha të dhënat e mia personale që Shoqata i ka marrë ose që mund t’i marrë në çdo kohë nga Byroja e Kredive të Maqedonisë dhe nga të gjithë regjistrat dhe institucionet e tjera përkatëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut për shkak të:                   

- identifikimit im,

- kontrollin e aftësisë sime kreditore,

- përpunimin e kërkesës për kredi,

- ekzekutimin dhe administrimin e marrëveshjes/ve së kredisë/ve që unë kam lidhur me Shoqatën dhe

- për qëllime të tjera që lejohen sipas ligjeve të vlefshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut (qëllime të përpunimit të të dhënave personale).      

 

 • Të kontrollojë aftësinë time kreditore dhe të kërkojë dhe mbledhë të dhënat e mia personale nga të gjitha regjistrat përkatës publikë ose privatë dhe bazat e të dhënave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe në veçanti për të kontrolluar aftësinë time kreditore në Byronë e Kredive të Maqedonisë dhe për të marrë të gjitha të dhënat dhe raportet në dispozicion për aftësinë time kreditore nga Byroja e Kredive të Maqedonisë, si dhe t’i paraqesë të dhënat e mia personale dhe kreditore te Byroja e Kredive të Maqedonisë dhe te të gjitha institucionet dhe organet e tjera kompetente në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Jam i/e njoftuar me të drejtat dhe detyrimet e Shoqatës dhe Byrosë Kreditore të Maqedonisë në përputhje me Ligjin për Byronë e Kredive, në lidhje me dorëzimin, ruajtjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mia personale.                   

 

 • Të kontrollojë besueshmërinë dhe llogarinë e transaksionit që unë ia dorëzoj KIBS (Sistemet Ndërbankare të Pastrimit).                   

 

 • Në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe në masën e lejuar nga ligji, të transferojë, përdorë dhe përpunojë të gjitha të dhënat e mia personale, duke përfshirë numrin tim unik të identifikimit personal (NUAQ) dhe të dhënat e mia biometrike të përdoruesve/përpunuesve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe vendet e tjera me të cilat Shoqata ka lidhur marrëveshje, duke përfshirë të gjithë personat e lidhur me Shoqatën, agjencitë e mbledhjes (arkëtimit) së borxheve, byrotë e kreditit, zyrat dhe shoqatat e avokatëve, punonjësit e Shoqatës, trashëgimtarët ligjorë të Shoqatës,ata që kanë fituar të drejtat dhe obligimet me kontratë dhe me detyrim (forcë) nga marrëveshja/et e kredisë/ve, autoritetet shtetërore dhe çdo person tjetër fizik ose juridik kur është e nevojshme, në mënyrë që të kryejë procesin e aplikimit dhe miratimit të kredisë, ekzekutimin dhe administrimin e marrëveshjes/ve së kredisë/ve dhe mbledhjen (arkëtimin) e borxhit sipas marrëveshjes/ve së kredisë/ve.                   

 

 • Të përdorë të dhënat e mia personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Unë jam i njoftuar se mund t'i kërkoj me kërkesë me shkrim Shoqatës që të dhënat e mia personale të mos përdoren për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.                   

 

 • Të krijojë një llogari onlajn në emrin tim dhe për llogarinë time, për të cilat do të më dërgohet një emër përdoruesi dhe fjalëkalim për hyrje.                   

 

 • Të krijojë një adresë e-maili në emrin tim dhe për llogarinë time, për të cilat do të më dërgohet një emër përdoruesi (d.m.th. adresën e postës elektronike) dhe fjalëkalimin e hyrjes.                   

 

 • Në emrin tim dhe për llogarinë time të bëjë debitimin e drejtpërdrejtë të llogarisë sime bankare të hapur në çdo bankë tregtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut në dobi të Shoqatës në mënyrë që të bëjë pagesa të drejtpërdrejta ose transferimin e fondeve nga llogaria ime bankare në llogarinë e Shoqatës për shkak të shlyerjes së kredisë dhe të çdo shpenzimi tjetër që mund të paraqitet, nëse banka e ofron atë mundësi.                   

 

Për më tepër, duke nënshkruar/pranuar këtë Deklaratë, unë deklaroj se:

 

 • Nuk jam në listën e sanksioneve të terroristëve dhe organizatave terroriste të publikuara nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Ambasada e SHBA-së.

 

 • Jam i njoftuar dhe i pranoj Kushtet e përgjithshme të Shoqatës, Rregullat e privatësisë dhe “biskotat” (Cookies).

 

 • Jam i njoftuar se kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim me një deklaratë me shkrim.

 

 • Shoqata, si kontrollues i të dhënave personale, e regjistruar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me numrin 2177, më siguroi të gjitha informacionet për përpunimin e të dhënave në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, duke përfshirë, ndër të tjera: qëllimet e përpunimit; përdoruesit ose kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale; detyrimin për t'iu përgjigjur pyetjeve; pasojat e mundshme për  mosdhënien e përgjigjeve dhe të drejtës së qasjes; korrigjimet e të dhënave personale dhe tërheqjen e pëlqimit për përpunimin e tyre duke paraqitur një kërkesë me shkrim tek Zyrtari i të Dhënave Personale në: [email protected]
Kthehu