Deklarata për pajtueshmëri

Me nënshkrimin e kësaj Deklarate, deklaroj, pajtohem, dhe vërtetoj që Shoqata Financiare TIGO FAJNANS SHPKNJP Shkup( në tekstin e mëtutjeshëm “Shoqata”):

1. Ta kontrolloje aftësinë time kreditore, dhe të kërkon dhe ti mbledhë të dhënat e mia personale prej të gjitha regjistrat relevante publike apo private, dhe prej databazave në Republikën e Maqedonisë, dhe posaçërisht ta kontrollon aftësinë time kreditore në Byronë kreditore maqedonase dhe ti marrë të gjitha të dhënat dhe raportet, të cilat i kanë në dispozicion për aftësinë time kreditore prej Byrosë kreditore maqedonase, dhe ti dergojë të dhënat e mia personale dhe kreditore deri te Byroja kreditore maqedonase, dhe deri te institucionet dhe organet tjera kompentente në Republikën e Maqedonisë. Jam i/e njoftuar me të drejtat dhe obligimet e Shoqatës dhe të Byrosë kreditore maqedonase, në lidhje me dërgimin, rruajtjen, përpunimin, dhe përdorimin e të dhënave të mia personale.

2. Të bëjë kontrollë të vërtetësisë dhe të llogarisë transakcionale të cilën e dergoj te KIBS ( Sistemi interbankar i kliringut)

3. Ti mbledhë, ti rruajë, dhe ti përpunojë të gjitha të dhënat e mia personale ( emri dhe mbiemri, adresa, telefoni, adresa e postës elektronike, llogarija transakcionale, numri i vetëm shëndetësor dhe të tjera), duke përfshirë dhe numrin tim të vetëm të amzës (NVAQ), si dhe të dhënat e mia biometrike, të cilat i dërgoj në formë të shkruar, verbale apo elektronike deri te Shoqata ose deri te cili do qoftë person tjetër i cili me urdhër të Shoqatës ndermjetëson në procesin e aplikimit, në dorëzimin e aplikimit për kredi ose në përpunimin e aplikimit për kredi, si dhe të gjitha të dhënat e mia personale të cilat Shoqata i ka marrë ose mundet ti marrë në çdo kohe prej Byrosë kreditore maqedonase, dhe prej të gjitha regjistrave dhe institucioneve relavante në Republikën e Maqedonisë për qëllim të: a) identifikimit tim, b) kontrollë të aftësisë time kreditore, c) përpunimit të kërkesës për kredi, d) ekzekutimin dhe administrimin e kontratës për kredi, të cilën e kam lidhur me Shoqatën dhe g) për qëllime tjera të cilat janë të lejuar në pajtim me ligjet e vlefshme të Republikës së Maqedonisë ( qëllime për përpunimin e të dhënave personale)

4, Në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, dhe deri në vëllimin e lejuar sipas ligjit, ti transferoje, ti jep në shfrytëzim dhe për përpunim të gjitha të dhënat e mia personale, duke përfshire dhe numrin tim të vetëm të amzes (NVAQ), si dhe të dhënat e mia biometrike, deri te shfytëzuesit/përpunuesit në Republiken e Maqedonisë dhe të në shtete tjera, me të cilit Shoqate ka të nënshkruar marrëveshje, duke përfshire edhe personat të lidhura me Shoqatën, agjenci për arkëtim të borxheve, biro kreditore, shoqata dhe zyre avokatie, të punësuarit në Shoqatë, trashigimtarët juridik të Shoqatës, përfituesit të kontraktuar dhe përfituesit me detyrim të të drejtave dhe obligimeve të dalura prej marrëveshjes për kredi, organet shtetërore, dhe secili person tjetër fizik apo juridik, kur është e nevojshme për shkak të zbatimit të procesit për aplikim dhe miratim të kredisë, ekzekutimit dhe administrimit të marrëveshjes për kredi dhe arkëtimit të borxhit në bazë të marrëveshjës për kredi.

5. Ti shfrytëzoj të dhënat e mia personale për qëllim të marketingut direkt. Jam i njoftuar që më kërkesë me shkrim deri te Shoqata mundem të kërkoj që të gjitha të dhënat e mia personale të mos shfrytëzohen për qëllim të marketingut direkt.

6. Shoqata si kontrollues të dhënave personale i regjistruar në Drejtorinë për mbrojtjen e të dhënave personale, nën numrin 2177, mi dha të gjitha informatat për përpunimin e të dhënave në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, duke përfshire midis tjerave : qëllimi i përpunimit, shfrytëzuesit ose kategoritë e shfrytëzuesve të të dhënave personale, detyrimi për dhënjën e përgjigjeve për pyetjet, pasojat e mundshme për mosdhënjën e përgjigjeve dhe të drejtën e akcesit, korigjimit të të dhënave personale dhe tërheqjen e pajtueshmërisë për përpunimin e të njejtave me parashtrimin e kërkesës me shkrim deri te Oficeri për te dhëna personale në [email protected].

7. Shoqata të krijojë profil online në emër tim dhe për llogarin time, për të cilin do të më dergohet emër përdorues dhe fjalëkalim për kyqje.

8. Shoqata të kryjoe  email adresë në emrin tim dhe për llogarin time, për të cilën do të më dërgohen emri i përdoruesit (email adresa) dhe fjalëkalimi. 

9. Shoqata ka të drejtë në emrin tim dhe për llogarinë time të bëjë debitimin direkt të llogarisë sime bankare të hapur në çdo bankë komerciale në Republikën e Maqedonisë në favor të Shoqatës me qëllim të ekzekutimit të një pagese të drejtpërdrejtë dmth transferimin e fondeve nga llogaria ime bankare në llogarinë e Shoqates për shlyerjen e një huaje dhe çdo shpenzim tjetër që eventualisht do të lindë nëse banka jep këtë mundësi. 

10. Nuk jam bartës të funkcioneve publike në kuptimin e Ligjit për parandalimin e larjës së parave dhe financim të terrorizmit*.

11. Jam i/e njoftuar dhe i pranoj Kushtet e përgjithshme të Shoqatës, Rregullat e privatësisë dhe Biskotat- Cookies.

12. Jam i/e njoftuar që mundem me njoftim me shkrim ta tërheqi ketë pajtim.

*“Bartës të funkcioneve publike” janë persona fizik, të cilëve u është besuar tani ose në të kaluarën funkcion publik në Republikën e Maqedonisë ose në ndonjë shtet tjetër si:
a) kryetar shtetësh ose qeverie, ministra dhe zëvendës ministra ose ndihmës ministra,
b) përfaqësues të zgjedhur në legjislaturë;
c) gjyqtarët e gjyqtarëve ose gjyqtarëve kushtetues ose bartësve të tjerë të zyrës së lartë gjyqësore kundër vendimit të të cilëve, me përjashtim të rasteve të jashtëzakonshme, mjetet juridike nuk mund të përdoren
d) anëtarë ne organët drejtuese në institucionin shtetëror për auditim dhe anëtarë në këshillin më të lartë në bankën qendrore,
e) ambasadorë,
f) oficerë të rangut të lartë në forcat e armatosura (grade më të lartë se kolonel)
g) persona të zgjedhur dhe të emërur në pajtim me ligjin dhe anëtarë në organet drejtuese në ndërmarrjet me pronësi shtetërore,
h) persona me funkcione në partite politike (anëtarë të organeve të partive politike)
i) persona të cilëve u është besuar tani ose në të kaluarën funkcione të theksuara në organizata ndërkombëtare si: drejtorë, zëvëndës drejtorë, anëtarë të këshillave drejtues dhe mbikqyrës ose funkcione të tjera.

j) Kryetarët dhe kryetarët e komunave;
Termi “bartës të funkcioneve publike” përfshin edhe:
a) anëtarë të familjes në pajtim me Ligjin për familje dhe
b) persona të cilët konsiderohen bashkëpunëtorë të afërt:
- partnerë afarist ( secili person fizik për të cilin dihet që ka pronësi të përbashkët mbi subjekt juridik, ka të nënshkruar marrëveshje ose ka vendosur lidhje të tjera të afërta afariste me “bartës të funkcioneve publike”) dhe
-personat që kanë themeluar një person juridik në favor të bartësve të zyrës publike. Për mbajtësit e zyrës publike nga pikat a) deri në i) personat konsiderohen të paktën një vit pas përfundimit të detyrës publike;

 

Kthehu