Rregullat e lojës shpërblyese „Tigo ke parë këtë?

RREGULLAT E LOJËS SHPËRBLYESE

Tigo ke parë këtë? 5 javë, 50 çmime. Çdo të mërkurë: 1 X Fundjavë për dy persona në Ohër, 1 X biçikletë, 2 X vauçerë për shoping në East Gate Mall dhe 5 X vauçerë në Tinex”.

Neni 1: Organizatori dhe emri i lojës shpërblyese

Shoqëria financiare TIGO FINANCE SHPKNJP Shkup, NUIS 7229712, me NUT 4080017568459, me seli në rr. Aminta e Tretë nr.37/1/kati 1 - dp 002 dhe 001 Shkup (në tekstin në vijim: 'Organizator i lojës shpërblyese / Organizator') organizon lojë shpërblyese me emrin "Tigo ke parë këtë?" 5 javë, 50 çmime. Çdo të mërkurë: 1 X Fundjavë për dy persona në Ohër, 1 X biçikletë, 2 X vauçerë për shoping në East Gate Mall dhe 5 X vauçerë në Tinex”.

Neni 2: Qëllimi i lojës shpërblyese

Qëllimi i lojës shpërblyese është reklamimi i shërbimeve që ofrohen nga Organizatori, përkatësisht kreditë për konsumatorë.

Neni 3: Kohëzgjatja e lojës shpërblyese

Loja shpërblyese do të mbahet në periudhën nga data 21.07.2022 deri më datë 23.08.2022.

Neni 4: Rregullat për pjesëmarrje

Të drejtën për të marrë pjesë në lojën shpërblyese kanë klientët e Organizatorit, të cilët në periudhën nga data 21.07.2022 deri më datë 23.08.2022, do të kërkojnë një transformim të mënyrës së shlyerjes në anuitete mujore të barabarta (Tigo Multi) dhe do të nënshkruajnë Aneks të Marrëveshjes së limitit të kredisë, përkatësisht Aneks të Marrëveshjes ekzistuese të limitit të kredisë me Organizatorin (në tekstin në vijim: ‘Pjesëmarrësit në lojën shpërblyese / Pjesëmarrësit’)

Të punësuarit te Organizatori, si dhe anëtarët e familjeve të tyre të afërta, nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në lojën shpërblyese.

Personat nën moshën 18 vjeçe nuk mund të marrin pjesë në lojën shpërblyese, sipas rregullave të brendshme të huadhënies të Organizatorit.

Çdo vlerë prej 3.000.00 denarëve nga Vlera e kredisë për të cilën Pjesëmarrësi ka nënshkruar Aneksin e Marrëveshjes së limitit të kredisë, gjegjësisht Aneksin në shtojcë të Marrëveshjes ekzistuese të limit të kredisë, paraqet "1 (një) kupon". Pjesëmarrësi merr pjesë në lojën shpërblyese në përpjesëtim me numrin e kuponëve që i ka marrë që korrespondojnë me vlerën e kredisë së aprovuar dhe paguar.

Me nënshkrimin e Aneksit të Marrëveshjes së limitit të kredisë, përkatësisht Aneksin në Shtojcë të Marrëveshjes ekzistuese të limitit të kredisë, konsiderohet se pjesëmarrësi pranon që të marrë pjesë në lojën shpërblyese, dhe në të njëjtën kohë konsiderohet se Pjesëmarrësi pajtohet që të pranojë materialin promovues dhe reklamues nga Organizatori.

Neni 5: Territori në të cilin zhvillohet loja shpërblyese

Loja shpërblyese do të organizohet vetëm në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 6: Fondi i çmimeve(lojës shpërblyese)

Organizatori shpërndan 50 (pesëdhjetë) çmime si në vijim:

  • 5 (pesë) vauçerë me vlerë, për fundjavë me akomodim në hotel në Ohër, Maqedoni, në vlerë të përgjithshme prej 61.500 denarëve;
  • 5 (pesë) vauçerë me vlerë të teknikës së bardhë që mund të shfrytëzohen në një nga sallonet e “SETEK Se od tehnika” SHPK import-eksport Shkup, në vlerë të përgjithshme prej 60.000 denarëve;
  • 5 (pesë) biçikleta MAX CORRADO SHIMANO 26" 8.0 BLACK GRAY, me vlerë të përgjithshme prej 61.497.00 denarëve;
  • 10 (dhjetë) karta dhuratë East Gate, të cilat mund të shfrytëzohen në një nga dyqanet në East Gate Mall, që marrin pjesë në programin e pranimit të kësaj karte, në përputhje me rregullat për përdorimin e kartave dhuratë të ofruara nga East Gate Mall në vlerë të përgjithshme prej 50.000,00 denarëve; dhe
  • 25 (njëzet e pesë) vauçerë me vlerë, vauçer me vlerë të vetme prej 1.500,00 denarëve, që mund të shfrytëzohen deri më datë 30 shtator të vitit 2022 për blerje në një nga marketet e TINEKS-MT SHPKNJP eksport-import Shkup, me vlerë të përgjithshme prej 37.500.00 denarëve.

FONDI I ÇMIMEVE(LOJËS SHPËRBLYESE)

Nr.

Lloji i çmimit

Sasi

Çmim i vetëm në denarë

TVSH

Çmimi i përgjithshëm në denarë me TVSH

1.     1.

Vauçer me vlerë për udhëtim në fundjavë në Ohër

 

5

12.300,00

5%

61.500,00

2.     2.

Vauçer me vlerë për teknikë të bardhë nga “SETEK Se nga Tehnika SHPK

5

12.000,00

0%

60.000.00

3.     3.

Biçikletë MAX CORRADO SHIMANO 26" 8.0 BLACK GRAY

5

10.423,00

 

18%

61.497.00

4.     4.

Kartë dhuratë East Gate

 

10

5.000,00

0%

50.000.00

5.     5.

Vauçer me vlerë për blerje në TINEX-MT SHPKNJP

25

1.500,00

0%

37.500.00

Gjithsej

  270.497.00

Neni 7: Procedura e organizimit të lojës shpërblyese dhe nxjerrjes së fituesve

Pjesëmarrësit në lojën shpërblyese janë klientët e Organizatorit, të cilët në periudhën duke filluar nga data 21.07.2022 deri më datë 23.08.2022, do të kërkojnë transformimin e mënyrës së shlyerjes në anuitete mujore të barabarta (Tigo Multi) dhe do të nënshkruajnë Aneksin e Marrëveshja së limitit të kredisë, përkatësisht Aneksin e Aneksit të Marrëveshjes ekzistuese të limitit të kredisë me Organizatorin.

Për të gjithë kohëzgjatjen e lojës shpërblyese do të ketë gjithsej 5 (pesë) shorte, përkatësisht në datat 27.07.2022, 03.08.2022, 10.08.2022, 17.08.2022 dhe 24.08.2022, në orën 13:00. Shorti do të bëhet në selinë e Organizatorit në rr. Aminta e Tretë nr.37/1/kat 1-dp 002 i 001 Shkup dhe atë nga baza e të dhënave të pjesëmarrësve në lojën shpërblyese të organizuar nga Organizatori, në prani të komisionit të formuar nga Organizatori. Të gjithë pjesëmarrësit marrin pjesë në çdo short që nga fillimi i lojës shpërblyese. Pjesëmarrësit kanë mundësi të fitojnë një çmim në një nga 5 shortet, përkatësisht në një nga shortet që vijojnë pasi plotësimit të kushteve nga ana e pjesëmarrësit për pjesëmarrje në shortin e lojës shpërblyese.

Shorti i fituesve do të transmetohet drejtpërdrejtë në orën 13:00 në profilin e Organizatorit në Facebook. Për çdo çmim(shpërblim), Organizatori do të nxjerrë një fitues kryesor dhe një fitues shtesë. Fituesi shtesë do të ketë të drejtë që të marrë dhe të pranojë çmimin përkatës vetëm nëse fituesi kryesor për ndonjë arsye nuk e merr ose refuzon ta marrë çmimin.

Neni 8: Publikimi i rezultateve dhe ndarja e çmimeve

Rezultatet nga loja shpërblyese do të publikohen publikisht në faqen e internetit të Organizatorit www.tigo.mk, në afat prej 3 ditëve nga dita e realizimit të shortit.

Fituesit e çmimeve mund t'i marrin çmimet e tyre në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Fituesit, në selinë e Organizatorit në rr. Aminta e Tretë nr.37/1/kat 1 - dp 002 dhe 001 Shkup-Qendër çdo ditë pune nga e hëna deri në të premten nga ora 10:00 deri në orën 15:00. Gjatë marrjes së çmimeve, fituesit janë të detyruar t'i japin të dhënat e tyre personale përfaqësuesit të Organizatorit dhe të tregojnë letërnjoftim ose pasaportë të vlefshme, si dhe të nënshkruajnë vërtetim për pranimin e çmimit.

Nëse fituesit nuk i marrin çmimet brenda afatit të caktuar ose refuzojnë t'i marrin ato për çfarëdo arsye, do të konsiderohet se kanë hequr dorë nga çmimi i tyre. Në një rast të tillë, Organizatori do t'ia japë çmimin konkret çdo fituesi shtesë të përshtatshëm në përputhje me Nenin 7 paragrafi 2 i këtyre Rregullave.

Fituesit e çmimit japin pëlqimin dhe të drejtën që Organizatori ose agjencia e angazhuar nga Organizatori, ta promovojnë lojën shpërblyese dhe Organizatori të promovohet, të jetë në gjendje që ti shfrytëzojë të dhënat personale të fituesve: emër dhe mbiemër, foto, si dhe materiale audio dhe video, pa të drejtën e kompensimit, në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Me pjesëmarrjen në lojën shpërblyese, pjesëmarrësit në mënyrë specifike, por pa kufizime, pranohen të fotografohen gjatë pranimit të çmimit, si dhe të publikohet fotoja e tyre nga Organizatori ose agjencia e angazhuar nga Organizatori për promovim dhe marketing të mëtejshëm në çfarëdo forme dhe në çdo medium, duke përfshirë postimin në çdo rrjet social. Gjatë pranimit të çmimeve, Pjesëmarrësit janë të detyruar që të nënshkruajnë një pëlqim të veçantë për përpunimin e të dhënave personale, me të cilin autorizohen Organizatori ose agjencia e angazhuar nga Organizatori për të përdorur të dhënat personale të fituesve me qëllim të promovimit të lojës shpërblyese dhe promovimit të Organizatorit.

Neni 9: Refuzimi për pjesëmarrje në lojën shpërblyese

Çdo Pjesëmarrës ka të drejtë automatikisht të marrë pjesë në lojën shpërblyese. Në rast se një pjesëmarrës dëshiron të përjashtohet nga pjesëmarrja në lojën shpërblyese, ai/ajo ka të drejtë ta bëjë këtë duke i dërguar një njoftim me shkrim Organizatorit. Për të realizuar këtë të drejtë, pjesëmarrësi duhet të dorëzojë një njoftim me shkrim në njërën nga filialet e Organizatorit ose përmes postës elektronike [email protected] jo më vonë se 3 ditë para çdo shorti.

Neni 10: E drejta e kundërshtimit

Pjesëmarrësit e pakënaqur kanë të drejtë të paraqesin ankesë për rrjedhën e lojës shpërblyese deri te Organizatori në afat prej 3 ditëve nga publikimi i rezultateve, dhe Organizatori do t'i përgjigjet ankesës në afat prej 3 ditëve nga dita e pranimit të ankesës.

Neni 11: Publikimi i Rregullave të lojës shpërblyese

Këto rregulla do të publikohen në faqen e internetit të Organizatorit edhe atë: www.tigo.mk, para fillimit të lojës shpërblyese dhe pas pranimit të pëlqimit nga Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 12: Dispozitat përfundimtare

Organizatori mbledh dhe përpunon të dhënat personale të pjesëmarrësve në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 42/20), dhe në përputhje me Politikën e privatësisë për të dhënat personale të shfrytëzuesve të Organizatorit, në dispozicion në faqen e internetit të Organizatorit www.tigo.mk.

Në rast të mosmarrëveshjes, ajo do të zgjidhet në mënyrë miqësore ndërmjet palëve, në kundërshtim kompetente do të jetë Gjykata Themelore Civile Shkup.

Pjesëmarrësit të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me këto Rregulla i pranojnë dispozitat e tyre, me ç‘rast këto Rregulla janë të detyrueshme për pjesëmarrësit dhe do të zbatohen nga dita e pranimit të pëlqimit të nevojshëm nga Ministria e Financave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pas publikimit të tyre në faqen e internetit të organizatorit do të jenë të vlefshme deri në skadimin e afatit për pranimin e çmimeve.

Kthehu